in de1 n bet si8uwew8p. N°. 41. l)e Minister van Oorlog. Staten-Generaa l. TIEXBS5 JAAJMSAMC, Y) l G E N ijEt s\ ftVi SL G°i V rtBsh 4 ItUUi Dit WeekbU'1 wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwcdiep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post DO cents. Men abonneert tich bij de fioekhaudelaren en Postkan toren zijner woonplaats. A A HT A o O J*» ADVERTENTIES gelieve men ongezigeld aiu den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot i regels is CO centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelrogt voor elke plaatsing. <4 ©CTO 55 E a. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEETOOGEN enz, Yan liet oogenblik, toen wij vernamen, dat de lieer Forslner van Damöenoij was lid der kiezersvereeniging Nederland en Oranje, betreurden wij zijne benoeming tot minister van oorlog. Wij achten het niet minder onverklaarbaar, als te bejammeren, dat het ministerie in eigen boezem een lid eener partij opnam, wier streven het is, om den tegenwoordigen gang van zaken te be lemmeren het ministerie omver te werpen, en tot oenen onmoge- lijken staat van zaken terug te kceren. Bij de beraadslaging over liet adres van antwoord op de troon rede, is hij daarover geïnterpelleerd, en voor zoo ver de verdedi ging van den minister ons uit de verkorte mededeeling vau het Handelsblad is bekend, schijnt deze ons weinig geschikt om ons in eene gunstige stemming jegens den minister te brengen. Op de vraagwaarom hij toch lid dier vereeniging was geworden antwoordde de minister, dat hij daartoe door zijne vrienden was uitgenoodigd en dewijl de zinspreuk Nederland en Oranjede spreuk van geheel zijn leven was geweest, dadelijk daaraan deel genomen had. Wij erkennendat dit antwoord voldoende zoude zijn voor ie mand, die eenige jaren in de maan doorgebragt hebbende, onver wacht hier in het land zich aan eene kiezersvereeniging moest aan sluiten. Maar wie is er onder den eenigzins beschaafden stand hier in ons land, die niet weet, dat achter die schoone leus een adder schuilt? Die niet weet, dat de onopregte groeniaansche fac tie, door dergelijke woorden den onkundige tracht te blinddoeken, voor de wezenlijke strekking harer omverwerpende beginselen Het zou een bewijs zijn, hoezeer de minister een waardig lid is dezer onopregte partij, indien zijne onkunde slechts voorgewend wa re; maar daar wij dit niet zonder nader bewijs willen aannemen, zoo mcenen wij te moeten vragenof iemand die zoo geheel vreemd is, aan de meest belangrijke politieke aangelegenheden in ons land, een geschikt minister is; of een zoo onkundig minister in staat is de behoeften des volks te beoordeclen In ons oog heeft de strekking der groeniaansche partij eene op roerige strekking zigtbaar in de toejuiching waarmede zij den coup d'etat van Lodewijk Napoleon heeft toegejuicht, en is het dan een geschikte minister van oorlog, die verklaart niet te weten, dat hij een machine is in de hand van dusdanige partij? Hij verklaarde, dat, zoolang men hem niet bewijst, dat men om minister te zijn, noch aan Nederland, noeh aan Oranje verkleefd behoefde te zijuhij lid dier vereeniging blijven zoude. Welke dwaasheid! of liever, welke oppervlakkigheid! Wat de vereeniging zich ten doel stelt, is hem onverschillig. Zoolang zij slechts den schoonen naam Nederland en Oranje voert, blijft dc minister haar getrouw. Wij hopen, dat wanneer een vijand eens met die zelfde schoone leus in zijne vaandels onze grenzen gewapend wilde overtrekken, de minister iets verder zal zien, dan de leus, en ook naar de be doelingen zal vragen van hem die haar voert. Van waar die onkunde van den minister? Hij zegt het ons: r omdat hij geen couranten leest cn al had hij ze gelezen, dan »zou hij nog op de sociale positie en het pcisoneel karakter der schrijvers zien." Waarlijk het is als of wij, dien minister hoorende, eenige ja ren terug worden gevoerd, toen de ministers uit de hoogte op de pamphlettisten neerzagen, en alleen eene zekere coterie, zoo niet de ministers alleen, geacht werden op hun hoog standpunt de wijs heid in pacht te hebben. Wij willen niet, dat de minister een slaaf zij der publieke opi nie, maar hij behoort haar te kennen, opdat hij wete, hoe zij ge leid en teregt gewezen kan worden. Zonder haar regeert men niet meer, zonder haar is alleen een franseh despotisme, eene regering van bajonnetten mogelijk. Wij willen wel gelooven, dat de minister niet gaarne eene cou rant inziet, wanneer hij niet vraagt, ical staat er in, maar icie heeft het geschreven? Want onze dagbladen zijn bijna allen ano niem. Alleen hoogst fatsoenlijke lieden mogen de waarheid ver kondigen. In hun mond zal twee maal twee vier zijn, maar als iemand van de sociale positie van een ambachtsman dit zcide, dan zou het zeer twijfelachtig zijnja volgens den minister zal in ie mand van hooge sociale positie het hcee maal twee gelijk vijf meer schijn van waarheid hebben dan het twee maal ticee gelijk vier van den nederigen kruijcr. Het debuut van den minister van Oorlog op het politiek terrein was regt ongelukkig. Wij verwachten weinig beterschap van ie mand die met eene belijdenis van grove onwetendheid begint cn verklaart alleen bij hoog fatsoenlijke personen voorlichting te wil len ontvangen. Sept. 24. De lieer Dullertdoor Z. M. benoemd tot president der T. K.aanvaardt hct,--Yóorzitfèrscl)nji met qcue gepaste aanspraak. i-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1