illlLi11 MN DES ELDER en bet KIEIIWED1EP. wia'nrws girona1 ga ar. N°. 1852, ötatek-Uenera al. TIE\BE Jt vliu 1\G, wgaiawiïa!®' Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER liz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tieh bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. A A S S A G ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uilgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. II O C T B E R. aaa n beo 11 bpe Oct. 7. Ingekomen bij de T. K. een gewijzigd wetsontw. tot re geling der strafwetgevende magt der waterscliapsbesturen, een tot vaststelling van het beleid der Eegering in ned. Indië en 4 andere ontwerpen daartoe betrekkelijk. Dc waarnemende BURGEMEESTER der gemeeute Helder, vestigt bij deze de aandacht der belanghebbenden op de he den gedane publicatie ten aanzien der quarantaine-maatre gelen die even als vroeger zullen behooren te worden in acht genomen, welke publicatie op de gebruikelijke plaatsen is aangeplakt geworden. Helder, 9 October 1852. Ds waarnemende Burgemeester voornoemd, a. BOOMSMA. HELDER en NIEUWEDIEP, 9 October 1852. Jl. Donderdag nacht om 10 uur, is nabij den kustlich- toren te Huisduinen gestrand het engelsche brikschip Stor ting, kapt. G, Surteesmet ballast van Rotterdam, alwaar het ceuo lading steenkolen gelost had, gedestilleerd naar Londen. De equipagie, beslaande uit den kapitein, een stuurman en vijf' matrozen, is door de sloepliedcn K. Duit, A. Zeeuw, A. YVessel en J. Bregman, met inspanning van krachten, door de branding heen, van het vaartuig afge dragen. Duit alléén heelt vier personen gered. Naar alle waarschijnlijkheid zal de brik niet behouden kunnen worden. Op Texel is eergister nacht een kof met haver go- strand; do naam is nog onbekend. En volgens geruchten, zou te Vlieland ook een kof aan den grond geraakt zijn. Maandag jl. barslle to Schagen des avonds lil ure, een brand uit welke men door de ijverige pogingen der spuitgasten van Schagen gelukkig ten 3 ure meester werd. In de memorie van toelichting behoorende tot de begrooting van marine wordt gezegd, dat hel zich laat aan zien dal nog in den loop van dit jaar het veelomvattend werk van de voorgenomen organisatie der maritime etablissementen zal kunnen beëindigd worden. Ten aanzien van de vroeger ter sprake gebragte herziening en wijziging der verordeningen op het loodswezenwilde men aan de commissie, die met gedacht werk moet worden belast, toe voegen leden uil eenigo kamers van koophandel. Daar het belang der zaak medebragt, dat zoodanige vertegenwoordi- "ini; van den handelsstand geschiedde door leden van ka- O O C7 mersdie volgens rcgtstreeksche verkiezing waren benoemd konde dit niet vroeger geschieden en zullen nu dezer dagen de noodige voorstellen aan den Koning worden gedaan. De post voor materieel is verhoogd, omdat do aanbouw van fregatten en korvetten moet bewerkstelligd worden. De kosten voor actieve zeemagt zijn insgelijks verhoogd. Van vrege den handel is bij de Regering het billijke aanzoek gedaan om eenige oorlogschepen naar de zuidkust van Au stralië te zenden. Wel zullen in het laatst des jaars twee schepen derwaarts worden gezonden, doch dit zal slechts een tijdelijk hulpmiddel zijn, en men heeft gemeend de sterkte der actieve zeemagt, buiten do gewoonlijk in Oost- Indie in dienst zijnde 400 inlandsche zeevarendenthans op een getal van 6087 koppen to moeten brengenwordende daardoor ƒ126,803.06 meer dan voor 1852 gevraagd. De staat van 's Rijks zeemagt, in dienst op 1 Aug. 1852, bestond uil 2 fregatten der 1 ste en 2 der 2de kl.4 kuil— korvetten, 1 gladdoks-korvet2 brikken der 1ste en 2 der 2de kl.10 schoener-brikken, 6 schooners, 13 stoomsche pen, 2 transportschepen, 9 gaffel-kanonneerboolcn1 roci- kanonneerboot, 3 wachtschepen en 1 kostschip. Totaal 58 schepen. De slaat der zeemagt builen dienst bestond op dat tijdstip uit 5 linieschepen, 8 fregatten der lsto en 2de kl.2 ge raseerde id.5 korvetten der lsto en 2de kl., 9 brikken, 3 schooner-brikkcn2 schooners, 8 stoomschepen, 28 ka^. nonncerboolcn groot model, en 13 uÏ4,0ijfi.in niQt,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1