WEEKBLAD van den HELDER en het NIEUWEDIEP. a 1 m b e ted ïitg. N°. 44. Staten-Generaal. TIENDE JAARGANG. Dit Weekblad wordt eiken Miand.ig-morgen uitgege.en bij C. BAKKEK Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeid aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 25 O G T D S E R. Oct. 19. Ingekomen bij de T. K. een wetsontw. strekkende om zooveel noodig uitvoering te geven aan art. 187 dei- grondwet (inkwartiering, onderhoud van 't krijgsvolk enz.) De voordragt der begrooting van de landsdrukkerij voor 1853 is zonder discussie met algemeenc (48) st. aangenomen en de voordragt ter indeeling der provinciën met 45 tegen 5 st. 21. Ingekomen een ontwerp tot het voorloopig in omloop blijven van 10 millioen muntbliljetten en een tot regeling der ontvangsten en uitgaven van het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren over 1853. De wet tot goedkeuring van het voorgenomen huwe lijk van prins Ifendrilc wordt met algem. st. aangenomen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeenle Helder, zijn voornemens op Dingsdag den 2 November 1852, des namiddags ten één ure, aan het raadhuis der gemeenle, publiek, alleen bij inschrijving, aanlebesteden 1° Het doen van eenig TIMMER- en METSELWERK aan de plaatselijke gebouwen enz. 2° Het doen van eenig SCHILDERWERK, met bijleve ring der daartoe benoodigde materialen. De bestekken waarnaar deze aanbesteding zal geschieden, liggen 8 dagen vóór do besteding, aan bet secretarie lei- lezing; terwijl voorts nadere inlormaliën zijn to bekomen bij den plaalselyken Opzigler J. BORST Wz. Helder den 23 October 1852. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. BOOMSMA. Be Secretaris L. VERHEIJ. HELDER en NIEUWEDIEP, 23 October 1852. In de zitting van den Gemeenteraad van den 19 October 11. waren absent: de hecren H. J. van Es en Jb. Bakker, Bij monde van den heer P. A. Beets werden aan de vergade ring de verslagen medegedeeld der Commissie van rapporteurs, be trekkelijk het onderzoek der rekening en verantwoording van het algemeen weeshuis en het algemeen armbestuur over 1851, en die rekeningen ten gevolge daarvan met algeineene stemmen goedgekeurd. Van het weeshuis bedroegen de ontvangsten 8283.79--;- en de uitgaven 8563.Sö-t- en alzoo het nadeelig saldo Van het armbestuur bedroegen de ontvangsten en de uitgaven 279.56 ƒ19907.29 18534.43 en alzoo het batig saldo 1372.86. Mede werd bij monde van den heer P. A. Beets voorgelezen het algemeen verslag der Commissie van rapporteurs betrekkelijk liet onderzoek der Gemeente-begrooting over de dienst van 1853. Na gehondene breedvoerige beraadslaging werd dezelve overeenkomstig de voordragt van Burgemeester en Wethouders aldus vastgesteld: Ontvangsten. 1 Hoofdstuk. Ontvangsten wegens vroegere diensten 6406.03A- 2 Baten en opbrengsten spruitende uit ge meente-eigendommen en bezittingen 94S.50 3 Opbrengst van belastingen en beffingen 65226,15 4 Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten2124.57 Buitengewone ontvangsten o 357.50 75062.75A- Uitgaven. 1 Hoofdstuk. Kosten van het huishoudelijk bestuur en andere kost. van het dagel. bestuur enz. 7588.00 2 Kosten van invordering der plaatselij- lijke belastingen en middelen en terug gave deswegens8420.00 3 Kosten van het aanleggen en onder houden van plaatselijke eigendommen en de deswege verschuldigde lasten 9437.42 4 Kosten der openbare veiligheid en brand weer 10955.00 5 Kosten van plaatselijke gezondheids- policie 6 Kosten van het onderwijs en ter bevor- dering van kunsten en jwStSHBfefipen t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1