WEEKBLAD VAÏDES ELDER es eet MEUWEDiEP. N°. 46. "er 1852. Gijnmaslieli TIENDE JAABWANO. Üil Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nicuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan* toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVERTENTIEN gelieve men ongeiegelJ am den Uilgever in te renden, uiterlijk Z.ilurdags dei middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 80 oenten, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. O V E Ti E u. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOOGEN enz. LV. Onder dezen titel vinden wij in no. 10 van den Economist, on der redactie van den heer Mr. J. L. de Bruijn Kopseene belang rijke bijdrage(1) die wij gaarne aan de overweging van ieder, die in de volksopvoeding belang steltzagen aanbevolen. De klagt, dat de opvoeding een eenzijdige rigting heeft aange nomen, omdat men bij de zorg voor vermeerdering van kennisvoor de ontwikkeling der geestvermogens, te veel het ligchaam uit het oog heeft verloren, reeds voor jaren geuit, is meer en meer alge meen gewordenen meer cn meer is de overtuiging doorgedrongen dat die klagte gegrond is. Geest en ligchaam, in hun wezen onderscheidon, zijn echter zoo naauw aan elkander verbonden, oefenen zoo groot eenen invloed op elkander uit, dat niet zonder nadeel het een ten koste van het andere kan worden opgeofferd. Door de algemecne en groote zorg, die aan de ontwikkeling der geestvermogens is ten koste gelegd, schijnt de vraag belagchelijk of men die ontwikkeling aan de natuur en aan de eigen lust da- kinderen zoude kunnen overlaten. Maar zou dan ook het ligchaam niet voor methodieke oefening geschikt zijn? Moet men de ont wikkeling van het ligchaam geheel van de lust der knapen en meis jes in loopen en springen, of klimmen, laten afhangen? Moet dat geheel aan toeval, aan de omstandighedenwaarin het kind geplaatst is, worden overgelaten? Zou de behoefte naar eene gezette metho dieke oefening van het ligchaam niet des te grooter wordennaar mate alles wordt ingerigt, om bij de kinderen het denkbeeld te vestigen, dat in de ontwikkeling van het verstand het groote doel van hun streven gelegen moet zijn? Wanneer alle lof is voor den vlijtige, die zijne lessen het beste kent, en alles wat in de verte naar eenige roekeloosheid zweemt, met knorren cn brommen wordt bejegend? Maar is dan de vraag, of men de ontwikkeling van het ligchaam geheel aan de natuur en de lust der kinderen kan overlaten minder belagchelijk, dan de vraag, die wij hierboven omtrent de ontwik keling der geestvermogens deden Neen! gelijk de geest, zoo ook is het ligchaam voor ontwikkeling vatbaar; gelijk die ontwikkeling hij den geest eenen trap bereikt, die hij aan het toeval overgelaten, zich niet kan denkenzoo zal ook de ontwikkeling van het ligchaam tot cencn boogeren graad (1) Van Mr. JF, B. Bergsma, worden opgevoerd, wanneer zij onder zorgvuldige en wetenschappe lijke leiding gebragt wordt. Velen zijn er, die tot zoover met ons instemmen; maar wanneer wij dan tot het noodzakelijk daaruit te nemen besluit komendat er dun ook gymnasiiescholen beboeren te zijn, dan trekken velen huiverend terug. Van waar dat verschijnsel? Het is, omdat slechts weinigen eene goede gymnastieschool gezien hebben en bij het woord gymnastiek zich dadelijk allerlei halsbrekende kunsten voor den geest halen; uitge oefend in een lokaal dik met krullen of zaagsel bestrooid, om ten minste eenigermate het gevaar, om hals of boenen te breken, te voorkomen. De heer Bergsma zegt hiervan in de boven vermelde bijdrage van den Economist: De eigenlijke gymnastiek is hij ons tot nog toe alleen door militairen ett hier en daar door particulieren zeer oppervlakkig beoefendGroningen welligt alleen uitgezonderdalwaar de lieer o Bijkens (2) de gymnastiek van Gulhsmulht sinds lang toepaste. t De oefeningen worden op zichzelve staande, zonder verband, zonder wetcnschappelijken grondslagals even zoovele kunstjes of toeren voorgedaan en nagemaakt. Dit nu is evenmin gym- nastickals het teekenen van allerlei lijnen en figuren door elkander mathesis is. o Bij elke wetenschap en kunst zijner aigemeene regels; even o zoo moet hier de knaap eerst meester worden over zijne ver- ar schillende ledematen, hij moet hun verband en gebruik leeren ken- c neneene gansche reeks van vooroefeningen doorloopeneer f dat hij de eerste eenigzins zamengestelde oefening gaat vol- brengenen van de eene oefening gaat bet voort tot de vol- 0 gendein geleidelijke opklimming, en onafgebroken verband 0 tot volkomene en gelijkmatige ontwikkeling des ligchaamsals b hoofd- en einddoelnimmer tot het aanleercn van eene oc- fcuing, om haar zelve, tot bravoure en efiectmakerij. Het b laatste is koorddansers werk, het eerste een hoog belangrijk deel van de vorming van het kind tot zelfstandig mensch. De maatschappij tot Nut van 't Algemeenheeft voor een paar jaar een-ig3 gelden beschikbaar gesteld, om in een vijftal der voor naamste plaatsen van ons land, normaal-scholen voor degymnastie te doen oprigten. In hoeverre deze aan het zoo even geschetste beeld voldoen, of lijden aan de gebreken van de militaire gymnas- tie oefeningen is ons onbekend. Van het onderwijs, van hetvoor- (2) Die nader kennis verlangt te maken met wat gymnastiek ia., leze de practiscbe handleiding voor kunstmatige Iig.chaam?ö0fering van 11. O, li Ij ken.ste Groningen bij Ooviïext, 1843.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1