WEEKBLAD vas des HELDER es het KSEUWEDiEP. N°. 52, 1852. Be verlieffing vim Lo de wijk Napo leon tot keizer der Franschen. TIEXDE JIAHGAKR. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensleden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. "t Go AAÏ0AG gas ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uilgever in te zenden, uiterlijk Zaïurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is GO eenten, voor eiker, regel mt-er 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 23 DEGiE M EI E STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOOGEN enz De fransche revolutie van den 2 December 1851 heeft zijn be slag gekregen in de benoeming van 'Lodeicijk Napoleon tot keizer der Eranschen. Het eene is in den loop van één jaar zoo regel matig uit het andere als eene noodzakelijkheid voortgevloeid, dat het niemand bevreemd heeft, en alle hoven achtereenvolgens don nieu wen keizer komen erkennen. Intusschen zal een Keizer Napoleon altijd eenige bezorgdheid wekken. Het is waar, indien woorden waarborgen waren, Europa zou ge rust kunnen zijn. Vrede! is de leus, waaronder hij keizer is ge worden, maar tot heden waren Napoleon en vrede zoo heterogeen, dat men naauwelijks zijne oogen kan gelooven bij bet lezen van een Napoleon des vredes. Men vecht niet gaarneterwijl men te paard stijgtmaar zit men eenmaal stevig in den zadeldan is men eerder genegen het zwaard te trekken. Zal dit met Todewijk Napoleon ook het geval zijn? Wij willen aan de opregtheid der betuigingen van het oogenblik niet twijfelen. Voor zich gelijk voor Frankrijk, zal hij de behoef te tot vrede gevoelenmaar wanneer die behoefte na eenig tijds verloop zich minder sterk doet gevoelen en de oude fransche be geerlijkheid ontwaakt, zal hij dan aan den oorlog weerstand kun nen bieden, zelfs indien hij wilde? In de oogen van het meerendeel der Franschen behoort Belgie, eigenlijk tot Frankrijkis het bestaan van Belgie als onafhankelijke staat een inbreuk op de zoogenaamde natuurlijke grenzen van Frank rijk en zijn de tractaten van 1815 meer de bepaling van een ze ker status quo, waarop men ter gelegener tijd zal terug komen, dan eene verbindende eindregeling. Wij vinden in Belgie thans een voormuur, sterker, dan toen zij aan de spaansche of oostenrijksche kroon gehecht en door onze zoogenaamde barrière beschermd was;sterker, dan zij zoude ge weest zijn, wanneer wij nog een ligchaam hadden uitgemaakt; doch ook die voormuur heeft nog hare kwetsbare punten. Wclligt zou een deel der geestelijkheid, wier partij thans in Bel gie het onderspit delft, niet ongaarne zich geplaatst zien onder ee- nen keizer, die haar toegedaan schijnt. Waarschijnlijk zouden vele industriëlen die thans door Frankrijks beschermende wetten hun débouché derwaarts beperkt vinden, niet zonder vreugde zich dat groote land opengesteld zien, en hunne nationaliteit aan hun belang ten offer brengen. Op de steun van andere groote landmogendheden is minder dan ooit thans te rekenen. Ja! ongaarne zou men Belgie in fransche handen zien, maar bij de reactie, die de beroering van 1848 beeft gevolgd, wekt het kleine land, waar het constitutioneel beginsel, onder eenen uitstekenden vorst, is gehandhaafd geworden, nood zakelijk groote wreveldewijl het voor de gedrukte volken een voor beeld blijft dat tot navolging wekt, en door zijn taal gevaarlijker is dan Nederland. Welligt dat dit voorbeeld andere mogendheden gevaarlijker voor komt, dan de vereeniging van Belgie met Frankrijk en dat het een of ander aangeboden lokaas hen gereedelijk Belgie daarom zoude doen opofferen. Niemand heeft belang in het behoud van Belgie, dan wij; de overeenstemming in belangen, in staatsinstellingen maakt het on mogelijk, dat de schok daar toegebragt, liicr niet diep gevoeld zoude worden. Is het dwaas zich met ijdele vrees voor de toekomst te beang stigen, bet zou niet minder dwaas zijn, om bet oog te sluiten voor hetgeen de toekomst kan aanbrengen. Door hierop de aandacht te vestigen kan dikwerf het gevaar zelf bezworen worden. De geschiedenis leert, wat wij van de Franschen hebben te wachten. Het zoet gefluit des vogelaars, tot dat wij aan de lijm stok zitten. De fransche tirannie van 1672 moge nog slechts flaauw in de herinnering van het groote gros der natie levenwie is nog onkundig van dc rampen van 1795 tot 1813 «geheel Nederland was uitgedelgd uit de rij der Mogendheden van a Europa, onder welke het meer dan twee eeuwen een schitterenden rang bekleed hadtot een wingewest van Frankrijk verlaagd zag het zijne burgers met en aan de bebloede zegekar eens dwingelands voortgesleept; zijne bloeijende jongelingschap «tot deszelfs lijfwachten gedwongen, zijne rijkdommen geroofd «en verslonden, zijnen handel vernietigd, en alle andere bron- nen van vorige welvaart en bestaan naar andere oorden afge leid, of ten eene maal verstopt. Bij eene naauwe vereeniging van Nederland en Belgie zal het gevaar dat uit den oorlogzuchtigen geest en dc begeerlijkheid van Frankrijk mogt dreigen, gering worden, te meer omdat Engeland aan die vereeniging zijne steun niet zal onthouden. In het be houd van deze twee onafhankelijke koningrijken ligt thans voor Engeland, sinds het zijn beschermend stpHel Jheéït vaarwel gezegd Van der Palmgedenkschrift/ fan nederlaiids herstelling.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1852 | | pagina 1