WEEKBLAD vas des N°. 4. "ET a0 ES IIET ELFDE JAARGANG, Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Br.te JYieuwcdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. ADVERTENTIES gelieve men ongeregeld aan den Uitgever in te renden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. MAANDAG 31 J A IS U A R IJ. XTSS-J7T HELDER en NIEUWEDIEP, 22 Januarij 1853. De 58sle verjaardag van H. M. de koningin-moeder weduwe van wijlen Z. M. Koning Willem II, werdjl. woens dag alhier op de gebruikelijke wijze gevierd. Als een voorbeeld van de onbestendigheid van het weder gedurende dezen winter kan strekkendat enkele kapiteins der in deze haven liggende schepen op 18 dezer des avonds per telegraaf het berigl uit Amsterdam kregen dat de wind aldaar den ganschen dag uit het Z. W. had gewaaidterwijl die hier daarentegen den geheelen dag N. O. was. Zoo ook had de brievenpost van Haarlem naar den Helder enz.lot aan het Zand nabij deze gemeente des nachts lusschen 17 en 18 dezer geen enkele droppel regen ge had terwijl hel hier daarentegen den ganschen nacht bui tengewoon hevig regende. De afdeeling Weslland der holl. maatschappij van landbouw heeft hare werkzaamheden voor het loopendejaar geregeld en bepaald dat in Maart zal worden gehouden een wedstrijd van spitlers te Monster, in April een wedstrijd van haverzaaijersonder al do gemeenten der aideeling in Julij een tentoonstelling van vee te Maassluisen ring- rijden te Maasland en dal in het najaar do werkzaamhe den zullen worden besloteu door een ploeg-wedslrijd onder Naaldwijk. Het is opmerkelijkhoe de engelsche dagbladen en bijzonder de Times, zich verheugen in de daling der fran- sche fondsen, en eene krisis voorspellen ten gevolge der kunstmiddelen, waardoor de rijzing bewerkt werd. Ofschoon ieder reeds lang instemde met het gevoelendat do toestand van de parijsche beurs sedert eenigen tijd ernstige reden lot bezorgdheid gaf, zoo zag niemand eenigen grond om eene cataslrophe als onmiddelijk op handen aan te kondigen. Vooral het tegenwoordige gouvernemenlsbladhetwelk aan gemerkt wordt als lord Jolin Russell bijzonder toegedaan, onderscheidt zich door roet groolen ophef den teruggang der fransche fondsen en aandeden te vermelden. De aanleiding lot deze kleingeestige en kwalijk verborgen vreugde over zulk een stand van zaken schijnt daarin gezocht te moeten worden, dat men begrijpt, hoe eene ernstige daling vele krijgszuchtige plannen, die in het keizerrijk beraamd mog- ten zijn of worden, verhindert. De Times nogtans zegt ter loops in zijn artikel van hedendat Napoleon 1 de gewoonte had, om zulke moeijelijkheden door een aauval op builcnlandscbe staten te verhelpen; doch haast zich te be weren, dal elke daad die eenigzins strekken kan, om den vrede van Europa in do waagschaal te stellen, oogeublik- kelijk de gevreesde cataslrophe ten gevolge zou hebben. Met betrekking tot de dezer dagen vermelde bijzonderheid, dat er twee milioenen ponden sterling fransche wissels in omloop warenwaarvan de bank 800,000 p. st. gediskon- leerd hadterwijl hel overige zich in handen van verschil lende bankiers bevond, vergenoegt de Times zich met eene flaauwe ontkenning, zeggende, dat deze opgave onjuist is en de bank geene buitengewone voorschotten op fransche wissels deed. Het is klaarblijkelijk, dat de Times niet kan oordeelen over hel papier in handen van particulieren. Een ingenieur te Londen heeft een werktuig uitgevon den, bestemd om in geval van oorlog ter zee, onder water dezelfde uitwerking te doen als de branders van den ouden tijd. De uilgevonden vernielings-toestel hecht zich aan do zijden van het schip, boort er galen in en laat het in do lucht vliegen. De welbekende scheepsbouwmeester der Clyde, de heer Napierkreeg, volgens berigt van de Liverpool Albion, voor eenigen tijd last tot het op stapel zetten van zes oor- logsloonifregatten van het zwaarste kaliber. Ontwaard heb- bendo dal deze order van hel fransche gouvernement uit ging, vervoegde hij zich bij hel engelsche ministerie van marine, met verzoek om te mogen weten, ofijij verantwoord w as met do uilvoering dier bestelling. Het ministerie vvAs

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1