ELDER EX BET NIEUWED1EP. VAX DES N°. 5. 1853. jl. Woensdag zijn van hier vertrokken Zr. Ms. fregat Doggersbank, kommandat A. J. de Smit van den Broecke en Zr. Ms. stoomboot Sindoro, kommandanl W. van Meeleren, het eerste bestemd voor een kruistogt in de middellandsche zee, de laatste naar Suriname. ELFDE JAARGASTG. «bt g Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwcdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekbandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regeli is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 31 J A KT U Jl. R IJ. asrSBTTWSTIJDICTgBaT. HELDER en NIEUWEDIEP, 29 Januarij 1853. Tot lereglwijzing van de beriglen, dezer dagen in sommige dagbladen opgenomen, nopens de slaking der werk zaamheden aan de hier gesticht wordende commercie-sluis, is dienende, dat wij met genoegzame zekerheid kunnen melden, dal die hebben opgehouden, uithoofde den aanne mer Swarte de noodige fondsen schijnen te ontbrekenom het werk te voltooijen, en niet, zoo als werd gezegd, uit hoofde van hel jaargetijde, dewijl het hemelweêr nog geen oogenblik de onderhanden zijnde werkzaamheden (hel heijen) zou hebben belet. Z. M. heeft benoemd tot hoofdingeland van den polder Waal en Burg op Texel, J. Jansz. Ban. Naar men verneemt, zal in de maand Junij te Alk maar eene tentoonstelling gehouden worden van voorwerpen van nijverheid. Door de N. H. M. zijn bevracht de volgende schepen tol verminderde vracht en conditie: voor Rotterdam: Dank baarheid aan de N. H. M., kapt. J. Krol; India, R. J. Rij ken; Jonge Jan, W. van HogenstralenJacatra, T. Buijs; Jan van Galen, P. H. de Boer; Laurens KosterD. R. Kie- ve, en Maria Adriana, S. van der Held. Voor Amsterdam: Dionysia Catharina, kapt. Jaski. Voor DordrechtOsiriskapt. G. Crans, en Tagal, kapt.,..; voor Schiedam: Loopuijt, kapt. C. G. Bouwmeester, en Soolo, kapt. M. Korleland. Nog zijn door do N. H. M. bevracht voor Amsterdamhet schip Oosl-India-Packet, en voor Middelburg, het schip Schou wen. Naar men verneemt t zou het den Koning behaagd hebben te vergunnen dal met do visscherij met de netten in plaats van eerst met 15 Febr. e. k.reeds den lsten dier maand een begin zal mogen worden gemaakt. Deze tijding zal onze visschers gewis hoogst welkom zijn. Zoo vele weken toch ofschoon het weder voor het uitoefenen van hun bedrijf zeer gunstig stond en de ondervinding had geleerd dat er visch te vangen en legen goede prijzen to verkoopen washeerschle er alom eene betreurenswaardige werkeloosheid, die biltere armoede in zoo vele huisgezinnen deed geboren worden. ('f Gr. N.) De oorsprong van de orde van den Kousenband wordt door den heer J. Taajfe in zijn onlangs verschenen geschie denis van de orde der ridders van St. Jan aldus verhaald Toen op den togt tegen Jeruzalem op den dag van den H. Georgo in 1192 de Engelschen door Saladin werden terug gedreven, ijlde koning Richard Leeuwenhart plotseling toe, sprong uit den zadel, stelde zich aan het hoofd der boog schutters, bukte zich naar een zoo even gesneuveldemaakte het bandje, waarmede de kenlsche boogschutters hun bundel pijlen in do kokers pleegden vast to hechten, los, en bond het om zijn been, even onder de knie, terwijl hij al zijno ridders uilnoodigde hetzelfde to doen en op dezen dag ter eere van de II. George te strijden. De leus van Horiy soit qui mal y pense voegde hij er eerst later bij in zijne oor logen met Frankrijk. Men meldt uil Dusseldorp, 28 Januarij, het volgende: Men spreekt in deze stad veel van een zonderling familie- looneel, waarin een Engelschman de hoofdrol vervult. Deze Engelschman heeft het zonderlinge plan opgevat om als vlug teling de wereld door te tiekken. Sedert vier jaren vervolgt hem zijne vrouw met kindoren en bedienden van land tot land en van stad lol stad, maar zoodra de man, die telkens van naam verandert, de komst van zijne vrouw verneemt, verlaat hij ijlings de plaats waar hij zich bevindt. In deze stad echter is het den 23 Januarij de wanhopjg^faooilie ein delijk gelukt haar voortvlugtig hoofd in t^naj^^-eh -bij de eerslo ontmoeting moet de Engelschmanalsof er in httVge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1