GEMENGDE BERIGTEN. heel niets voorgevanen ware, dadelijk in den schoot zyner familio teruggekeerd zijn. - Do Moniteur berigt, dat de burgerlijke voltrekking van het huwelijk des keizers zal plaats hebben op aanstaanden Z,aturdag, op het paleis der Tuilleriën, in tegenwoordigheid van den aartsbisschop van Parijsde ministers en het korps diplomatiek. De huwelijks-acte zal geteekend worden door Hunne Majesteiten, daarna door de gravin do Monlijoden spaansehen gezantdo prinsen en prinsessen van hel keizer lijke huis en de aangewezen getuigen. Do keizerin zal op dezelfde plegtige wijzo naar hot Elysée worden teruggeleid, als voor hare komst op de Tuilleriën is bepaald. Do funclien van ambtenaar van den burgerlijken stand zullen, volgens hel Journal des Debatsniet worden waar genomen door den heer Troplongimmers art. 8 van hel senatus-eonsult van 25 Dec. 11. luidt: »Do acten van den burgerlijken stand der keizerlijke familio worden ontvangen door den minister van slaat, en op last des keizers, overge- bragt in den senaat, die bovel geeft tot de inschrijving in de registers en tot bewaring in zijn archief." De keizerlijke stoet zal op Zondag 30 dezer den vol genden weg nemen: van de Place du Caroussel door den Triomfboog, in de rigting van den quai do Louvre, deze langs en de quai de 1'Ecolede la Mégisserie en de Gè- vres; vervolgens de brug van Notre-Dame en eindelijk langs den quai Napoléon, de rue d'Arcole en do place du Parvis- Notre-Dame tot aan het kerkgebouw. Eene uitvoerige be schrijving van de prachtige decoratien die in de Notre-Dame worden aangebragt, wordt door de dagbladen medegedeeld. Zij doet een schouwspel verwachten in den volsten zin des woords keizerlijk is te noemen. Het getal waskaarsen die in de kerk zullen branden is 13000. Goud, zilver, fluweel en zijde, bloemen, borduurwerk, schilderwerk, wapenschil den, banieren, vlaggen enz. zullen den tempel in eene bijna ongeloofelijke pracht doen prijken. Een orkest van 500 mu ziekanten zal zich aan den ingang der kerk bevinden. In een particulier schrijvon van iemand, die de aan slaande keizerin van nabij heeft gezien, wordt zij geschetst als eene zeer schoone vrouw, met een echt keizerlijk voor komen. Zij heeft blond, eenigzins rosachtig haar, een fijn gesneden mond, zacht gebogen wenkbraauwen nettebreede en hlanke schouders, in hel kort alle natuurlijke eigenschap pen van eene vrouw van hoogen rang. Hare opvoeding is die der engelsche dames. Zij rijdt moedig en bevallig te paard. Overigens is haar hart goed geplaatst, waarvan de trekken van edelmoedigheid, welko men van haar verhaalt, menig bewijs leveren. De diamanten der kroon zijn voor eenige dagen, door den minister van Snanticn, op de gebruikelijke plegtige wijze in handen gesteld aan den heer Fouldminister van slaat. In den nacht van 24 op 25 Febr. 1848 werden zij door de getrouwe dienaren naar de schatkist overgebragt. Bij de omwenteling raakte een paar oorhangers ter waarde van 150,000 francs verloren. Later werden de diamanten, in tegenwoordigheid van den heer Bapt juwelier der kroon onder de laatste monarchie, overgegeven aan den heerRol- linen thans keeren zij terug naar de Tuilleriën, om de schoonheid der jeugdige keizerin te verhoogen. De heer Bapt was ook nu tegenwoordig bij de overgifte aan den heer Fould. Do Times wijst heden op berigten uit Amsterdam wegens den voorgenomen nieuwen conversie-maatregel. Het blad herinnert de aanzienlijke verbetering in de nederland- sche geldmiddelen in de jongste jaren tot stand gebragten de overschottenwelke tekorten hebben vervangen. Het wijst voorts op de vermeerdering van het handelsverkeer met Engelanden op het feil dal Nederland eene der eerste zeemogendheden waswelko Engelands voorbeeld ten op- ziglo van de scheepvaartreglen gevolgd heeft hetgeen krachtig de strekking van beide landen aantoont om in naauwer verband te tredendan op een vroeger tijdstip bestaan heeft. Men deelt eenige bijzonderheden medej omtrent de jongslo aanvallen der Turken op Montengro. De vizier van Antivari is den 12den met 7- a 8000 man lot aan het riviertje Zernitschka doorgedrongenmaar werd door de Montenegrijnen weder teruggedreven. Den volgen den dag moet het hun gelukt zijnnieuwe voordeelen te behalenzoowel op den vizier van Antivari als op den pacba van Scutari. Men meldt, dat Omer-Pacha met 20- a 24,000man tot naar Podgoricza is doorgedrongen en het op Celtinge schijnt gemuut te hebben. In laatstgemelde stad bevinden zich de vorst Danielo en zijn oom Pero Tomav Petrovich. De drie turkscbe oorlogschepen die den 21den in do baai van Antivari zijn binnengeloopenhebben 2000 man geregelde troepen aan land gezel. Tol dusver zijn ongeveer 30,000 Turken tot den strijd tegen Montenegro uitgescbeept. Welligt hebben de thans in de groole wereld plaats hebbende bals aanleiding gegeven tot eene aankondiging welke dezer dagen op de muren van Parijs te lezen was. Daarop las men namelijk Voor do groote wereld valsche kuiten te verkrijgen voor 3 fr. 50 ct.eerste kwaliteit 4 fr. 50 ct. SSiïrgeriyfee Stand van 22 2S JJamsarij 1853. GEHUWD: B. Burgers en A. Hoogenboom. C. van Hee- mert en W. van den Heuvel. BEVALLEN: H. van den Broek geb. van Duuren, D. M. Zwier geb. Leen, Z. A. C. Lobé geb. Maij, D. G. Vader geb. van der Oord, Z. N. Smit geb. Dekker, D. T. Griek geb. Kooger, Z. P. Stam geb. Kindal, Z. C. Duijs, Z. OVEKLEDEN: M. van der Ster, 4 j. - P. Gordijn 40 j. H. K. van der Kolk, 42 j. J. C. van Straten, 3 m. LEVENLOOS AANGEGEVEN: 1. Koningin Victoria heeft twee lords tot ridders van den kousenband verheven. Op de Falkland-eilanden is eene aanzienlijke hoeveelheid guano ontdekt. Te Parijs wordt bijna uilsluitend over het huwelijk des keizers gesproken. Een schiedammer heeft een winterzalm gevangen van 29 pond. Z. M. heeft eene brandstichtster kwijtschelding ver leend van de straf des doods. Op last van den minister

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 2