WEEKBLAD van den ELDER EN BET NI N°. 6. AANBESTEDING. IT13 UW S IJ D IIT O B IT 1853. ELF9E JA4E»AXC, Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwcdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A. A INT A ftOVOlGEtt „E], ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 7 F E 15 S B A R !<J. Op Woensdag den I6den Eebruarij 1853, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Com missaris des Konings in de provincie Noordbolland, of, bij afwe zigheid van Z. H. E. G., door een der Leden van de Gedeputeer de Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Lokaal van het provinciaal bestuur te Haar lem, worden aanbesteed: lo Het doen van de in dit jaar uittevoeren bijbouwingen en veranderingen aan de Vrouwenzijde van het Genees kundig Krankzinnigen-Gesticht Meerenbergonder JBloe- mendaal. 2o Het daarstellen van schuttingen, rasterwerken en be- schoeijingen op het terrein van dat Gesticht aan de Vrouwenzijde. Deze Aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving volgens het bepaalde bij de artikelen 15 en 16 van de respectieve bestek ken. De bestekkenwaarop deze Aanbesteding zal plaats hebbenzul len ter lezing liggen, behalve aan het Gouvernements-gebouw van Noordholland en aan het Gesticht Meerenbergin de voornaamste Logementen en Koffijhuizen, als: te Amsterdam, in het Noordhol- landsche Koffijhuis, in de Kalverstraatin het Wapen van Medem- blik, op den Dam, in het Koffijhuis het Vosje, bij het Plein van de voormalige Beurs, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, in het Ilarlinger Veerhuis, op de Texelsche Kade en in de Bel, op den hoek van het Haarlemmerplein; te Haarlem, in de Kroon en in het Noordhollandsche Koffijhuis, beide aan de Groote Markt in het Logement de Oude Komolen en Boskamin de Nieuw-Stad en in het Logement de Glazenwagen, in de Spaarnwouderstraat; te Alkmaar, in den Booden Leeuw, in de Toelast en in het Wapen van Haarlem; te Nieuwediep, bij de Wed. Ihnen en in het Loge- Inent den Burg; aan den Helder, in het Heeren-Logement; te Medemblik en te Enkhuizen, in de Logementen de Valk; te Hoorn, in den Doelen en het Ongemaakte Schip; te Purmerende, in de Vergulde Boskam; te Edam, in het Heeren-Logement; te Monnic- kendam, in den Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Buiksloot, in het Boode Hert; te Muiden, in het Hof van Holland, en te Naarden, bij Jurrissen. Zullende acht dagen vóór de Besteding zoo veel noodig aanwij zing in loco worden gedaan, terwijl inmiddels verdere informatien te bekomen zijn bij den heer van der LindenIIoofd-Beambte be last met het toezigt over de gebouwen en gronden van het Gesticht Meerenbergwonende aldaar. HELDER en NIEUWEDIEP, 5 Februarij 1853. Ben 31 Jan. 11. heeft bij de netlerl. Handelmaatschappij de belangryke aanbesteding plaats gehad van 4,170,000 stuks vvaalklinkersten behoeve onzer oosl-indische bezittingen. De aanbesteding heeft plaats gehad in 2 perceelen, als perceel I: 2,170,000 stuks, te leveren te Amsterdam en Nieuwediep, en perceel II: 2,000,000 stuks, te leveren te Rotterdam, Dordrecht en Schiedam, waarvan het eerste perceel niet is aanbesteed, doordien daarvoor geene geldige bilietlen waren ingekomen. Het 2de perceel is naar men verneemt, aange nomen door de heeren G. Kloos en Zoon te Rotterdam, daar deze de laagste inschrijvers waren, voor 26,460. Alweder heeft men een slagtoffer van den sterken drank te betreuren. Te Hoorn verlieten dezer dagen drie aldaar welbekende personen in vrolijke stemming de markt, en be gaven zich naar huis, naar de zoogenaamde Bangert, een half uur van de stad gelegen. Onderweg werd eene herberg bezocht, en men bleef drinken tot dat hel donker was ge worden. In eenen slaat van algeheele dronkenschap bega ven zij zich naar huis, en niet in slaat de een den ander eenige hulp toe te brengen, geraakte een van hen, in de sloot, waarin bij slikte, zonder dat zijne beide even dronken geleiders hem aan den dood ontrukken, of hem eenige hulp toebrengen konden. Uil Zulphcn wordt gemeld: Men legt zich hier tegen woordig zeer veel toe op den landbouw en wel bepaaldelijk op liet aankweeken en vetmesten van varkens. Op onder scheidene plaatsen worden door zoogenaamde spekkoopers honderden, ja duizenden, vette varkens ontvangen, waaruit een belangrijke handel, bijzonder mel-d«-jnovineio Zuidboi- land, ontstaat. De varkens werden'hier. dif jkar veeltijthTfciF- V 'vt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1