WEEKBLAD van den N°. 8. 1853. Staten-Generaal. 1! x tt w s ij d ixt e xt ELFDE Jl.inc.n«. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwcdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. 1AAJIBAG H E X ADVERTENT1EN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lol 4 regeis is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 21 F E B li U A a IJ. Feb. 15. Ingekomen bij de T. K. de volgende wetsontw.lo tot het verleenen van pensioenen aan werklieden en bedienden op daggeld, werkende bij inrigtingen van 's rijks zee- en landmagt2o wijzigingen in de wet van 1822 nopens de regten van in-, uit-'en doorvoer; 3o tot regeling van het armbestuur. 18. Ingekomen eene koninklijke boodschap, ten geleide van een ontwerp, regelende de benoembaarheid van vreem delingen tot 'slands bedieningen. Verzending aan de afdeelingen. Nog is ingekomen eene missive van den minister van financienten geleide van de staatsrekeningen voor de dienstjaren 1850 en 1851. Verzending aan de com missie. HELDER en NIEUWED1EP, 19 Februarij 1853. De verjaardag van Z. M. den Koning wordt heden herdacht. In den loop dezer week is alhier van wege de redding- maatschappij aan CORNELIS DITO uitgereikt een zilveren medaille met toepasselijk opschrift voor zijn menschlievend gedrag in het redden van schipbreukelingen in Januarij 1852. In hel laatst des vorigen jaars is te Amsterdam geslicht eene vereeniging voor volksvlijtonder bescherming van Z. K. H. Prins Fredertk der Nederlanden. Die vereening vvenscht een vraagbaak en wegwijzer te worden voor allen en voor alles, wat met de volksvlijt in dadelijk verband staat. Zij zal een band vormen lusschcn de beoefenaars der welen- schappen en de uiloefenaars der bedrijven, en lusschen do nijvere burgers binnen en buiten het vaderland. Zij zal zijn als hel ware eene assurantie-maatschappij, waarbij de contributie de premie is, welke zekerheid geeft van in tijds alles te zullen vernemen wat hier of elders belangrijks in do bedrijven voorvalt en in staat stelt om daarin met ande ren gelijken tred te kunnen houden; zij tracht door verec- niging de waarheid te bewijzen, dat kennis, kracht en eendragt magt is. Den 16n dezer onstond er brand op bet gemeentehuis te Hellevoetsluisin do kamer des burgemeesters, veroor zaakt naar men verneemt door hel felle stoken van den al daar staande haart!welks pijp hel behangselpapier enz. in vollen gloed zette. De brand liet zich in het eerst beden kelijk aanzien, maar werd door de hulp van een moedig persoondie terstond binnensnelde en onverschrokken tien gloeijenden haard en pijp naar builen droeg, en door het aanbrengen van eenige emmers water, spoedig gebluscht. Den 15n dezer had te Leeuwarden hij do aflossing van het detachement soldaten, hetwelk do wacht had aan het buis van opsluiting en tuchtiging aldaarhet volgende ongeluk plaats: een der manschappen bezig zijnde zijn met scherp geladen geweer af te trekken, ontsnapte hem bij het spannen de haan, met het ongelukkig gevolg dat hel schot afging en één zijner makkers in de borst trof. De gewonde is outniddelijk naar het hospitaal getransporteerd en niet hui len gevaar. Dezer dagen had te Staphorst een allertreurigst voorval plaats. Do persoon J. R. R.sedert ruim een jaar gehuwd, beproefde of hij een lucifer op zijne wang kon aanstrijken. Den dag na bet voorgevallenebemerkte hij dat zij begon le zwellen en ontdekte, dat zich hieraan eene bijna onzigt- baro huidopening bevond. Evenwel dienzelfden dag ging de man met zijne vrouw nog naar Meppoldoch bij hunne te huiskomst bespeurde hij, dat zijne wang dikker was gewor den. Des anderen daags werden de gevolgen erger, zootlat men geneeskundige hulp inriep. Doch zijn toestand werd van dag tot dag heviger, en was van dat gevolg, dat de lij der, na verloop van zes dagen, onder smartelijke pijnenin een afzigtelijken toestand is bezweken. Zijn hoofd was zoo danig gezwollen, dat het de dikto van een wateremmer even aarde. Voorwaar een indrukwekkend voorbeeld en tevens eene les, dat men met deze brandbare stof, zoo algemeen in zwang, niet voorziglig genoeg kan omgaan. JI. zalurdag werd op do Rijks W£tf- Ujj\msterdam der do kiel gelegd voor een oorlogsc°hijjd-%êt bulpsch - m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1