WEEKBLAD van des ELDER en bet NIEUWE» N°. 9. HEt g 1853. Stater-Gene n aal. EliFUE Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Be., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekbandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prils van 1 lot 4 regels is GO centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 28 F E SS SS. SI A IS EJ. Feb. 19. In de T. K. wordt aangenomen: lo 't wetsontw. hou dende bepalingen betrekkelijk het bouwen, planten en maken van andere werkenbinnen zekeren afstand van vestingwerken van den staat, met 34 tegen 11 st. 2o dat betrekkelijk de regeling van het muntwezen in W.-Indie met algem. st. u 23. Ingekomen 3 wetsontw.: lo tot duurzame regeling van het beheer der gelden voor verstrekkingen; 2o tot het verleenen eener bijdrage tot bevordering der daarstel- ling van een uitwateringskanaal van Grave naar Gene- muiden en van een scheepvaartkanaal tusschen Assen en Groningen; 3o tot regeling van het toezigt op de landverhuizers. De wet tot goedkeuring van een tractaat van vriend schap, handel en scheepvaart met de republiek Costa Eica wordt aangenomen met 45 tegen 1 st. AANBESTEDING. Op "Woensdag den 9 Maart 1853, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Noordholland, of, bij afwezigheid van Z. H. E. G., door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het locaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed Het metselen van de vereischte kanalentot insluiting der ijzeren stoompijpen voor de verwarming der lokalen aan de viouwenzijde van het Geneeskundig Krankzinnigen- Gesticht Meerenberg, onder Bloem endaal, met de leverantie van alle daarvoor benoodigde materialen arbeidsloonen en transporten. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving, volgens het bepaalde bij artikel 8 van het bestek, voor dit werk opgemaakt, hetwelk ter lezing zal liggen, behalve aan het lokaal van het pro vinciaal bestuur voornoemd en aan het gesticht Meerenberg, in de voornaamste logementen en koffijhuizenals: te Amsterdam, in het Noordhollandsche Koffijhuis, in de Kalverstraatin het Wapen van Medemblik, op den Dam, in het Koffijhuis het Vosje, op het Eokin, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, in het Harlinger Veerhuis, op de Texelsche Kade en in de Bel, op den hoek van het Haarlemmerplein; te Haarlem, in de Kroon, en in het Noordhollandsche Koffijhuis, beide aan de Groote Markt, in het Logement de Oude Eomolen en ltoskam, in de Nieuw-Stad en in het Logement de Glazenwagen, in de Spaarnwouderstraat; te Alkmaar, in den Kooden Leeuw, in de Toelast en in het Wapen van Haarlem; te Nieuwediep, bij de Wed. Ihnen en in het Loge ment den Burgaan den Helderin het Heeren-Logementte Medemblik en te Enkhuizen, in de Logementen de Valk; te Hoorn, in den Doelen en het Ongemaakte Schip; te Purmerende, in de Vergulde Koskam; te Edam, in het Heeren-Logementte Monnic- kendatn, in den Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Buiksloot, in het Eoode Hert; te Muiden, in het Hof van Holland, en te Naarden, bij Jurrissen. Zullende, acht dagen vóór de besteding, zoo veel noodig aan wijzing in loco worden gedaan, terwijl inmiddels verdere informa- tiën te bekomen zijn bij den heer van der LindenHoofd-beambte, belast met het toezigt over de gebouwen en gronden van het ge sticht Meerenberg, wonende aldaar. ST IB TT W S E ÏJ D 2 1? O S ST. HELDER en NIEUWEDIEP, 26 Februarij 1853. Heden heerschl hier een geweldige sneeuwstorm uit hel Z,uiden. In Mei aanstaande zal de lantaarn in den kiistliebltoreri lo Kijkduin vergroot eri veranderd en de 26 lampen door ééne groote lamp vervangen worden welke met minder kos ten evenveel licht zal geven. Eergister heeft do Opzigler van de kustverliehling eeno lantaarn ontvangen welke gedurende dien tijd als nooillau- taarn zal dienen. Te Amsterdam is den 2ln in dienst gesteld 's Konings oorlog-stoomschip Soembingonder bevel van den luit. Ier zee Ie kl. A A. de Vries. Eerlang verwacht men da completering tier Equipagie van dien bodem waarna de zelve naar deze plaats zal stevenen om later eene reis naar Oosl-Indië Ie doen. Z. M. heeft op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan I. Pz. Dijkeen, als hoofd ingdatidj&Gk den polder Waal en Burg op Texel. Jr - In hel afgeloopcn jaar zijn utt/•fjk^RavcijtjSfon I feiCsfr*•-' jivA\7m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1