WEEKBLAD van den m het N°. 11. 1853. Staten-Generaal. ELFDE JAARGANG (1gen Het Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Br., te Nieuwcdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 14 MAART. Maart 8. Ingekomen bij de T. K. 2 wetsontw.: lo tot regeling van het fonds voor de koopprijzen van domeinen; 2o tot verhooging van hoofdst. IX B der begrooting voor 1851 (voor den bouw van een postkantoor te Amst.) BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, verzoeken al degenen welke over hel dienstjaar 1852 nog iels van de gemeente te vorderen hebben, hunne rekenin gen zoo dit nog niet is geschied ter Secretarie der ge meente in te leveren vóór of op den 26 Maart aanslaande. Helder den 12 Maart 1853. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. BOOMSMA. De Secretaris, L. VERHEIJ. ITISIT'WS'gX J D X1T Gr XT. HELDER en NIEUWEDIEP, 12 Maart 1853. In de zitting van den Gemeenteraad alhier op den 8 de zer was absent de Heer C. Bakker Bz. Huisselijke om standigheden hadden dien Heer verhinderd de vergadering bij te wonen. Naar aanleiding van een schrijven van do Gedeputeerde Staten werder. enkele wijzigingen gebragt in de verorde ningen op de invordering eener plaatselijke belasting op de honden en op hel gebruik vau staanplaatsen gedurende de jaarmarkt. Door het vertrek van den chef der active dienst bij 's rijks belastingen A. D. B. Meenderinkwerd in af wachting eener herziening van het plaatselijk belasting stel sel provisioneel tol plaatselijk roeijor aangesteld zijnen op volger H. R. Atsrna. Nadat aan den Heer A. Denijs op zijn verzoek eervol ontslag was verleend van het toezigl houden op den invoer en de tonning van turf, werd mede in afwachting van ge molde herzieningdat toezigt provisioneel opgedragen aan den commies 4 kl. bij 's rijks belastingen II. Baasdorp. Werd besloten tot de verpachting van het Heldersch Ka naal en de zoogenaamde molensloot. Voorts werden eenige ingekomene stukken voorgelezen waaronder eene kennisgeving van Z. E. den Staatsraad Com missaris des Konings van deze provincie dat het contingent door deze gemeente voor de h'gling der Nationale Militie lo leveren bedraagtgewoon 30 en buitengewoon 2 Man benevens eene missive van de Gedeputeerde Staten ten ge leide der goedgekeurde begrooting der gemeente voor 1853. Eindelijk werd nog eene verordening vastgesteld tegen hel schieten met snaphanen pistolen of ander schietgeweer en hel afsteken van vuurwerken. Z. M. heeft den heer J. T. Zur Mühlen erkend als vice-consul van Parma voor deze gemeente en de kust van Wieringcn. De schroef-sloomboot Constantia heeft eergisler het ijs in hel noordhollandsche kanaal gebroken en de dienst tusschen Amsterdam en deze gemeente hervat. Op Texel maken zich eenige landbouwers met hunne betrekkingen gereedom onder aanvoering van een zeer gegoed grondbezitter, die zijne goederen te gelde maakt, naar Noord-Amerika in de hollandsche kolonie nabij Ka- lamazoo Staat Michigan te vertrekken. De bij hen ontvangen gunstige beiigtcn van vroeger van dat eiland naar bovengemelde kolonie vertrokken landbou wers, moeten hen lot deze landverhuizing overgehaald hebben. In Noordwolde nabij Sleenwijk is dezer dagen een per soon gevankelijk opgebragtdie naar men verneemtal daar een huwelijk met zekere weduwe heeft aangegaan terwijl hij zich nog in den band des huwelijks met eene andere vrouw moet bevinden. Naar de loopende geruchten zou hij ook nog een valschcn naamter bereiking van zijn misdadig oogmerkgebezigd hejjbcTïr^ÜQt misdrijjj is ontdekt geworden door een reiziger ,/uio -tvocgs^aijiyfcupr-" man was. t-'flAr.1 M"' iögp 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1