WEEKBLAD van den HELDER ex het NIEUWEDIEP. 1853. Staten-Generaal. AANBESTEDING. BEKENDMAKING. ELFDE JAARGANG. N°. 12, Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG =o ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uilgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centeD, voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 ceutea zegelregt voor elke plaatsing. 21 MAAR T. Maart 11. De wet betreffende dén pligt der provinciën om hulp behoevende gemeenten te hulp te komen wordt in de T. K. met 45 tegen 10 st. aangenomen. 14. Ingekomen 2 wetsontw.: lo tot wijziging van hoofdst. VI der begrooting van 1852 (kindergelden enz.) en 2o tot bekrachtiging eener overeenkomst met de han delmaatschappij. De wet tot aanwijzing der middelen tot dekking van het tekort over 1848 wordt aangenomen met alge- meene en die tot goedkeuring eener dading tussclien het bestuur der domeinen en Genemuiden met 34 tegen 1 st. De Kamer is daarna, tot nadere lij eenroeping, ge scheiden. Op Woensdag den 30sten Maart 1853', des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commis saris des Konings in de provincie Noordhollandof, bij afwezigheid van Z. II. E. G.door een der leden van de Gedeputeerde Staten in tegenwoordigheid van den Iloofd-lngenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden Si&nbcstccd Het stellen van BIETSCHUTTINGEN op het strand van het eiland Texel. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek, waarop deze aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggen, behalve aan het Gouvernementsgebouw van Noordholland, in de voornaamste logementen en koffijkui- zen, als: te Amsterdam, in het Noordhollandsche Koffijhuis, in de Kalverstraatin het Wapen van Medemblik, op den Dam, in het Koffijhuis het Vosje, op het Bokin, in de Nieuwe Stads Herberg, aan bet IJ, in het Iiarlinger Veerhuis, op de Texelsche Kade en in de Belop den hoek van het Haarlemmerpleinte Haarlemin de Kroon, en in het Noordhollandsche Koffijhuis, beide aan de Groote Markt; in het Logement de Oude Bomolen en Eoskamin de Nieuw - Stad en in bet Logement de Glazenwagenin de Spaarnwouderstraat; te Alkmaar, in den Booden Leeuw, in de Toelast en in bet Wapen van Haarlem; te Nieuwediep, bij de Wed. Ibnen en in het Loge ment den Burg; aan den Helder, in het Heeren-Logeraent; op het eiland Texel, op het Baadhuis, aan het Oude Schild,'in de Zeven Provinciën en aan den Burg en den Hoorn in de voornaamste herbergente Medemblik en te Enkbuizen, in de Logementen de Valk te Hoorn in den Doelen en het Ongemaakte Schip ;te Purmerende, in de Vergulde Boskam; te Edam, in het Heeren-Logement; te Monnic- kendam, in den Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Buiksloot, in het Boode Hert; te Muiden, in het Hof van Holland, en te Naarden, bij Jurrissen. Zullende op Zaturdag vóór de besteding, zoo veel noodig, aan wijzing in loco worden gedaan, terwijl inmiddels verdere informa- tien te bekomen zijn bij den Hoofd-ïngenieur E. de Kruyff, te Haarlemen den ingenieur P. J. H. H a y w a r dte Alkmaar. De STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de provincie Noordholland, verwittigt do Belanghebbenden, dal de PASSAGE over de brug No. 42, gelegen in den grooten Rijksweg buiten de Texelsche Poort te Alkmaar met Maandag den 21n Maart aanstaande, tol nadere bekend making zal zijn afgesloten, uithoofde van do aan die brug en hare beschoeijingcn te verrigten werken. De StaatsraadCommissaris des Konings voornoemd van EWIJCK. ITIEtTWS^ïJDIlTG-SlT. HELDER en NIEUWEDIEP, 19 Maart 1853. Den 15den dezer is te Leeuwarden bij hel provinci aal gereglshof in Friesland schuldig verklaard aan moed- willigen manslag Tieme Juns Kamstra door hem gepleegd op Andries Poppe Veenstra, den 24 Oelober 1852, en heeft genoemd hof hem diensvolgens veroordeeld lol het zwaaijcri met het zwaard over het hoofd en zes jaren tuchthuisstraf. Men schrijft van Batavia dd. 26 Jan. 18^3-r-Kel volgende Eenige dagen geleden had er op de^darnjjii^É^jtenafdstrrr en Tjiassem een zonderling voorval plasf^j-dteiMcAk -tref fend bewijs geeft van do koclbloediibpro^^er iPwfdschQ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1