WEEKBLAD van des en het L&C' N°. 14. 1853. VERPACHTING. ELFDE JMUGilKOi YGE N HEx Dit Weckblarl wordl eiken Miandag-morgeu uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwcdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uilgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centen behalve 35 ceuten zegelregt voor elke plaatsing. 4 APRIL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder zijn voornemensonder nadere goedkeuring van den Ge meenteraadop Maandag den 11 April 1853, des namid dags ten een ure, aan het raadhuis der gemeentein het openhaar, alleen bij inschrijving, aan de meestbiedenden te verpachten Het BEVISSCHEN van het Heldersch Kanaal en de zoogenaamde Molensloot in don Huisduiner weg. De voorwaarden dezer verpachting liggen, van heden af, op de gewone kantooruren tor lezing aan het Secretarie der gemeente. Helder, den 4 April 1853. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. BOOMSMA. De Secretaris L. VERHEIJ. BEKENDMAKING. De waarnemende BURGEMEESTER der gemeente Helder, maakt bij deze aan de daarbij belanghebbenden bekent) dat de derde zitting van den Militieraad binnen het 3do ressort dezer provincie, bestemd lot hel keuren van plaats vervangers en nummerverwisselaars voor deze gemeente, zal worden gehouden lo Hoorn, op het Oude Zeekanloor, op Woensdag den 6den April 1853, des morgens ten elf ure. Helder, 29 Maart 1853. De waarnemende Burgemeester voorn. A. BOOMSMA. XTIEïTVySTIJDIHG-BfrT. HELDER en NIEUWEDIEP, 2 April 1853. De WelEerwaarde Zeer Geleerde Heer C. de Cock, Hervormd Predikant te Huisduinen, zal morgen in de voor middag-godsdienstoefening herdenken aan zijne den 30 Maart jl, in die Gemeente volbragto 25jarige Evangelie-bediening. Zr. Ms. fregat Doggersbankgekommandeerd wordende door den kapt. ter zee A. J. de Stuit van den Broecke, van Smyrna naar Konstantinopelis den 13n Maart met verlies van zeilen en ankers ter reede van Scio binnengeloopendoch heeft den volgenden dag de reis voortgezet. Gisteren werd van het nieuwe kerkgebouw voor de Doopsgezinde gemeente alhier de eerste steen gelegd door Engel Douwes Dekkeroudsten zoon van haren Ieeraar, die bij deze gelegenheid eenige toepasselijke woorden tot do aan wezigen rigile. Men schrijft ons van het Eiland Texeldat aldaar de goede Yrijdag bij de Hervormde Gemeente aan den Burg, op eene allezins plegtige en tevens indrukwekkende wijze is gevierd geworden. Des morgens namelijk werd er voorbereiding gehouden voor die genen, welke de dienst van het H. Avondmaal wenschten bij te wonen, dat des avonds zoude gevierd wordener waren dien dag vele leden opgekomenmeest alle beroepen en bedrijven stonden stil en mogt dit alles reeds de verwachting verre overtref fen de plegtigheid bij de avond-godsdienstoefening ging alles te boven. Meer dan 250 leden namen deel aan de bediening van het II. Avondmaalen de geachte Ieeraar dier gemeente heeft zijne moeijelijkc taak op eene waardige en gepaste wijze ten einde gebragt. Mogten zulke voorbeelden navolging vinden, dan zoude er zeker veel winst gedaan worden voor de zaak des Christendoms. Door den Gemeenteraad van Alkmaar is, ter vervan ging van jhr. D. C. de Dieu Fontein Verschuirdie op zijn verzoek eervol is ontslagen, tot secretaris der gemeento benoemd de heer P. Spanjaardt. Men verneemt dat het Z, M. den Koning behaagd heefteene som ter beschikking van de commissie van Land bouw in de provincie Groningen te stellen ten einde daar uit landbouwwerktuigen aan te koopenom als prijzen te dienen, bij do door genoemde commiseib njrdöei te houden tenloonslelling van vee. Ook van "linderfe zijden is mede-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1