GEMENGDE BERIGTEN, werking ontvangen, zoodat het zich laat aanzien, dat deze tentoonstelling inderdaad goed zal kunnen worden. Z. M. heeft den luitenant ter zee 1ste kl. P. Baron Melvill van Karnbeeop zijn verzoek, eervol uit de zee dienst ontslagen, ten einde bij het sedentaire indische zee wezen over te gaan. Voorts met lo April aanst.naar ou derdom in dienst, bevorderd: lot kapt-luit. ter zee den luit. ter zee 1ste kl. J. C. Baaken tot luit. ter zee lsle kl. den luit. ter zee 2de kl. P. Toutenhoofd. Het aantal onder-officieren die aan hel examen voor den rang van 2en luitenant der infanterie zullen deelnemen, is, naar men verzekert, niet minder dan 20, terwijl meer dan 50 vacaturen bestaan van welke nog geen vierde ge deelte door de kadetien van de akademie te Breda zal wor den ingenomen. Bij het wapen der artillerie zijn nog steeds een SOtal vacaturen in den rang van 2en luitenant. De nieuwe amerikaansche president, generaal Pierce wordt zoo overstelpt met aanzoeken en bezoekers, dal alle rangen en standen te gelijk toegang hebben en hij te naau- vvernood lijd heeft om het middagmaal te gebruiken. De amerikaansche bladen melden dat hij eerst lo 2 uur 's nachts zich to ruste kan begeven en des morgensom 6 uur opslaat. Blijkens berigten uit Oosl-Indioper telegraaf uit Triest dd. 21 Maart ontvangen waren ambassadeurs uit Ava in de legerplaats van den generaal Godwin aangekomen. Do Keizer van Ava werd in een klein fort belegerd door zijnen broeder die het gansche leger op zijde had hij was zeker hel fort te zullen bemagtigen en verlangde op alle voorwaarden vrede met do Engelschen. Ingevolge uit Ava ontvangen bevelen hadden de burmesche troepen de pro vincie Pegu ontruimd en do generaal Steel had al de sterke stellingen in het district bezet. De provincie Bassein was van vgandelijke troepen schoon geveegd doch eene expedi tie tegen een rooverhoofd nabij Donabcw afgezonden was terug geslagen met verlies van 2 stukken geschut en 88 dooden en gekwetsten. De handel was levendig te Calcutla en Bombay. Uit Californie heeft men berigten tol 16 Februarij ont vangen de gesteldheid van zaken had zich daar in alle opzigten verbeterd te Panama was voor 3 miliocn goud aangebragt bestemd naar New-York. De gelukzoekers in Californie vergenoegen zich tegenwoor dig niet meer met alleen goud in te zamelen zij hebben hunne aandacht ook op diamanten gevestigd en reeds is na bij Columbia in het graafschap Tolmunac een zoodanige kostbare steen gevonden die grooter is dan de brillanl in de kroon van Engeland. Te Kroonstad is op Zondag avond 20 Maart al de daar liggende voorraad hout, ter waarde van 5 a 600,000 zilv. roeb. eene prooi der vlammen geworden slechts een vierde gedeelte dezer som was verzekerd. Eene zeer geachte gehuwde dame, dus leest men in een icrsch blad is dezer dagen van een zwart kind be vallen. De vader en moeder zijn beide blanken en in de laatste tien jaren is er geen neger in het district geweest. Deskundigen schrijven dit verschijnsel toe aan de te opge- wondene en te gretige lezing door de moeder van den roman de Negerhut. De Moniteur bevat heden hel verslag van het gehoor, dat de Keizer verleend heeft op de Tuilerien aan eene de putatie van den handelstand te Londenwelke aan Z. M. een adres heeft overhandigd. Dit adreswaarover de en- gelsche dagbladen reeds gesproken hel ben is afkomstig van de voornaamste bankiers en kooplieden van de engelsche hoofdstad en eene soort van antwoord op de krijgszuchtige geruchten welke een tijd lang in Engeland in omloop zijn geweesttoen de dagbladen zich zoo ijverig bezig hielden met de meerdere of mindere waarschijnlijkheid van eene lan ding der Franschen op engelschen bodem. Het is door een 4000-tal personen onderleekend en werpt vooral elk denk beeld van vijandige gezindheid des engelschen volks tegen hel fransche verre weg. Onder de merkwaardige zinsneden van dit stuk merkt men de verklaring op, dat naburige volken niets te maken hebben met de binnenlandsche staat kunde van Frankrijk of met de wijze van regeringsvorm welken het Franscbe volk meent zich te moeten geven zoo het niet is om hierbij den wensch te voegendat daaruit vrede en voorspoed voor al de belanghebbenden voortspruiten. Bij het aanbieden van dit stuk heeft het hoofd der depu tatie Sir James Dukeaan den Keizer eene korte toe spraak gerigt waarop van zijne zijde Napoleon III in het Engelsch heeft geantwoord. Als opmerkelijk in dit antwoord is de verklaring van den Keizerdat hij een bewonderaar is van de vrijheidwelke Engeland genietdank zij de volmaaktheid zijner instellingen. Bovendien heeft Napoleon III bij deze gelegenheid op nieuw zijn verlangen te kennen gegeven om den vrede van Europa te handhaven. Het adres van den handelstand van Londen aan den Keizeris geschreven op een blad perkament van 92 voet lengte. Burgerlijke Stand van 36 Maart 3 April 1853. GEHUWDH. B. van Steenbergen en D. S. Kloot. J. F. Valk en G. C. Turens. BEVALLEN: M. Flos geb. CorperaalD. A. C. de Visser geb. Spijkman, D. C. Koerdomp geb. Amelnng D. S. Sen- tes geb. Kort, Z. E. Snel geb. de Wijn, Z.M. Laan geb. Zwaan, D. G. de Yroome geb. Duinmeijer, Z. C. Boon geb. Krijnen, Z. J. P. van Leeuwen geb. SmoldersZ. LEVENLOOS AANGEGEVEN: 1. OVERLEDEN: J. Rijk, 47 j. A. van den Burght, 3 j. J. Klein, 7 w. J. M. van Ellekom, 86 j. Een onbekende drenkeling. Zwitserland heeft de bemiddeling zijner geschillen met Oostenrijk aan den keizer der Franschen opgedragen. Te Warschau zijn in 't vorige jaar tusschen de 15 en 16,000 menschen aan de cholera gestorven. - Op de moldavischo grenzen wordt een leger van 70,000 Russen bijeengetrokken. Te Milaan zijn onderscheidene oproermakers opgehangen. In Groningen heeft eene hen op den eersten Paaschdag een ei gelegd van 10^ ned. lood. Generaal Olando is tot president der republiek Nieuw Grenada verkozen. Perzië

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 2