OPENBARE VERKOOPING, 1.1 PUBLIEKE VERKOOPING. ggEggl Wordt ten spoedigste gevraagd eene ZINDELIJKE mmS DIENSTMEID, die met de wasch kan omgaan. a OM K O N T A N T GELD, op Woensdag den 6 April 1853, des voormiddags len 10 uro, ten huize van TIJS GROEN, Timmerman en Schuiten maker, Ie Kolhorn, van eenig HUISRAAD, onderschei dene SCHEEPS-en TIMMERMANS HOUTWAREN, IJZER WAREN, GEREEDSCHAPPEN enz., alsmede van eene onderhandsche SCHULDBEKENTENIS, groot tweehonderd gulden en hetgeen verder len verkoop zal worden aangeboden. STELLLNGEN in verschillende hoogte, lol schoonmaken van gebouwen enz., hij S. GOOLEN. STgjk. oor toevallige omstandigheden is te Alkmaarin de H UiNieuwslraat te HUUR, om dadelijk te aanvaar gf ür den zonder overneming van stand een HUIS en ERVE, waarin sinds jaren eene p u b I i e k e Tapperij, met goeil succes is uitgeoefend. De hierop reflecterenden gelieven zich te adresseren onder letters C. A, S., Wijk C No. 262 te Alkmaar. Brieven franco. ntvangen eene groole party van in- en buitenlandsche (BEHANGSELPAPIEREN en RANDEN, van af 15 cis. de rol en hooger, a contant, alsmede diverse soorten TRANSPARANTE ROLGORDIJNEN. Restanten van het vorige jaar zullen beneden fabrieks prijzen worden opgeruimd. Tevens wordt de gelegenheid aangeboden lot plaatsing van een fatsoenlijk JONG MENSCH, buiten kost en inwoning, van de P. G.tot opleiding in tabak en koloniale waren. Nieuwediep, 2 April 1853. W. F. KISSING. Alsmede legen primo Mei aanstaande, eene BUR GER DIENSTMEID, voor een klein huisgezin.Adres bij den boekhandelaar C. J. HOOG VORST, Kanaal weg over Tivoli. CHRONOMETER er HOROLOGIEMAKER verkoopt alle soorten van Horologien Klokken, enz. Kanaalweg, hel tweede huis van hel Postkantoor. enz. MARINE. Op Donderdag den 21 April 1853, des voormiddags len 11 ure, zal door den Directeur en Kommandant der Marine Ie Willemsoord, onder nadere goedkeu ring van Zijne Excellentie den Minister van Marine bij inschrijvingworden aanbesteed 1. Het gedeeltelijk uitdiepen der Binnenhaven van Rijks Marine fVerf te Willemsoord. 2. Het verrigten van Metselwerk aan gebouwen op voorschreven werf. De Bestekken waarnaar deze aanbesteding zal geschie den, liggen dagelijks van 's morgens len tien tot 's namid dags ten twee ure(Zondagen uitgezonderd) ter lezing in het locaal van het Departement van Marino te 'sGra- venhage, bij de Directie der Marine te fVillemsoord en die te Amsterdamalsmede in het locaal van het Pro vinciaal Gouvernement van Noord-Holland. De aanwijzing in loco zal voor het eerstgenoemde werk twee dagen en voor het laatstgenoemde den dag vóór de aanbesteding plaats hebben. De Inschrijvingen voor ieder werk afzonderlijkop gozegeld papierbevallende de aannemings-som in schrijf letters en de namen van Aannemer en Borgen, zullen voor het bepaalde uur vrachtvrij moeten worden bezorgd ter secretarie van do Directie der Marine te fVillemsoord. fVillemsoordden 29 Maart 1853. De Directeur en Kommandant der Marine J. F. D. BOURICIUS. De ondergeteekende eigenaar geworden zijnde van het logement en koffijhuis slaande aan het Nieuwediep thans genaamd de Toelast, beveelt zich ne derig in de gunst van het plaatselijk en reizend publiek aan en zal door eene nette en civiele bediening zich het vertrouwen trachten waardig te maken. A. BEUKENKAMP. Do ondergeteekende heeft de eer, het geëerde Publiek te berigtendat hij zich hier gevestigd heeft lot het vervaardigen van STUKADOORSWERKbe treffende STUKMARMER en andere versiering, het ver werken van PORTLAND-CEMENT en wat verder van het vak verlangd wordt. Belovende door eene honnette en civiele bodiening zich het vertrouwen van het geachte Publiek waardig te maken. UEds. dw. Dienaar E. D. HARMS Comp. Adres bij B. H. MöLLER in het Bierhuis. an do Belanghebbenden wordt berigldat de aanne- neming van LEERLINGEN op de Plaatselijke Teeken- 1BV school alhier, zal plaats hebben van Maandag den 4den tol Zalurdag den 9 April aanstaande. Namens het Teekenbestuur Jb. van der HAAR. Helder, 4 April 1853. Secretaris. op Woensdag, den 13 April 1853, des voormiddag len elf ure, bij het huis van P. KINDT, te Huisduinen, ten overstaan van den Notaris J. SCHOON, van: 5 MELK- of KALFKOEIJEN, 1 GELDE KOE, 2 PAARDEN, 1 KIREBOE, 1 SPEELWAGEN, 1 CHAIS, 1 BOERENWAGEN, 2 WATERKARREN, 1 PLOEG, 1 ZAADWAAIJER, eenige TUIGEN enz. Bk nieuwediep bij g, bakker bz, gedrukt bij s. giltjes.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 4