WEEKBLAD van den ^°lGE<L HEt g0 HELDER en het NIEUWEDIEP. KATHOLICÖPHOBÏE. 16. 1 853. ELFUE Ji Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKEH Br., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. fflAANDAO ADVEBTENTIEX gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zendenuiterlijk Zalurd «gs des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 33 centen zegelregt voor elke plaatsing. is x i» bs. a ia. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOOGEN enz. Er heerscht thans onder de protestanten eene ziekte, voor zoo ver ons bekend is nog niet door de geleerden geclassificeerd en van eenen naam. voorzienmaar die wij zonder te willen bepalen of de hoofdzetel van de kwaal in den onderbuik of in de hersenen of elders gezocht moet worden, naar hare verschijnselen den naam van katholicopholie of vrees voor de katholijken meenen te mo gen geven. Er hadden zich daarvan in de laatste jaren reeds van tijd tot tijd eenige verschijnselen vertoond, maar vooral in de laat ste dagen heeft zich die ziekteter gelegenheid dat de katholij- ke kerk een stap verder tot hare organisatie hier te lande heeft gedaan op eene inderdaad onrustbarende wijze verbreid met zulk eene snelheid, dat men geneigd zoude zijn aan een verwantschap met biologico-electrische of magnetische verschijnselen te denken. In Utrecht werden b. v. in een paar dagen bijna vijf duizend personen aangetast, zoo als blijken kan door hunnen onderteeke- ning van een adres dat in de groote DOMkamer was nedergc- legden welk adres de treffendste blijken eener ziekelijke overspan ning draagt. Die vier a vijf duizend Utrechtenaren verklaren dat zij met groote bekommering de vestiging der Bisschoppelijke Hiërarchie te gemoet zien en wel op de navolgende gronden lo. Omdat zij zich overtuigd houden dat die vestiging geheel in strijd is met den geest van het ncderlandsche volk het- v welk even zeer op onafhankelijkheid van vreemde overheersching als op betamelijke vrijheid van godsdienst den hoogsten prijs heeft gesteld." Het is wat stout hier te spreken van den geest des neder- landschen volkswanneer men bedenktdat ruim een derde tot de katholijke kerk behoorttegen wier geest de bisschoppelijke hiër archie zeker niet aandruischt; wij protesteren bovendien tegen de aanmatiging om in naam van alle die protestanten te spreken, die met ons van oordeel zijndat de kerkelijke organisatie onzer Ka tholijke Christelijke medebroedersons niets aangaat. Maar wat hier vooral den ziekte-toestand in het licht stelt is het beroep op den geest van betamelijke vrijheid in het godsdiensti ge waar men ach en wee roeptomdat de Katholijken van die vrijheid gebruik maken of wordt hier het woord vrijheid alleen gebezigd, om de afschuw van vreemde overheersching te doen uitkomen Heeft die uitdrukking dan eenigen zin, dan moet het zijn, dat de Paus hier eene vreemde overheersching uitoefent. Het zij zoo! maar over wie? Over de Katholijken, die in hem liet hoofd der kerk erkennen en op het geestelijk terrein. Die opperste gees telijke magt des Pauzen is niet te betwisten zonder de Katholijko kerk zelve aan te randen en wat gaat die magt ons Protestanten aan Wij meenen zelfs dat de Katholijke kerk in Nederland in zelfstandigheid zal winnenwanneer zij in plaats van uit Rome regtstreeks als eene missie te worden bestuurddoor hoogere ker kelijke hoofden wordt vertegenwoordigd. Een tweede grond van het adres luidt aldus: Was de Nederlandsche Natie steedssedert de hervorming eene protestantsche nog leeft bij haar grootste deel dc herin- nering van den strijd eens tegen Rome gestreden nog heugt n het haar, hoe liet aarts-bisdom door Philips II, in 1559 te Utrecht gesticht en de Bisdommen door hem opgerigt, weken voor de volharding en den moed der vaderen, maar ook weet zij hoe veel goed en bloed haar die strijd heeft gekosten k zou dan niet de herstelling en de vestiging eener Roomsche u Hiërarchie in den staat onder de regering van het Doorluch- n tig Stamhuis van Uwe Majesteit velen krenken in hunne dierbaarste overtuiging Er is in de laatste tijden wel eens geklaagd en misschien niet ten onregte dat de geest der kritiek zich heeft geopenbaard om den roemrijken strijd onzer voorvaderen onder den grooten Zwijger te verkleinen naar lage roerselen daarvoor te zoeken maar zoo ex tripodes dien strijd te verlagen door de vernieling van Bisdom men ten doel te stellenis voor ons nieuwis in ons oog mis kenning der historie. Het was een strijd tegen gewetensdwang, die onze voorvaderen voerdeneen strijd tegen onderdrukkingèn de Bisdommen èn de Katholijke kerk verdwenen uit Nederland omdat zij met die gewetensdwang met die onderdrukking te veel was vereenzelvigdof onder het vermoeden daarvan stond, omdat in dien strijd de stem der gematigdheid niet gehoord kon worden. Indien wij ons op de geschiedenis beroepen zou het juister zijn indien wij tot den koning zeidenSire verleen niet het oor aan die Protestantenwelke ongedachtig aan den strijd die hunne voorouders tachtig jaren lang voor vrijheid van geweten //hebben gestreden, thans uw gezag inroepen, om de vrijheid on- zer Katholijke landgenooten in de regeling hunner kerk te belemmeren." Hoe die vestiging iemand in zijne dierbaarste overtuiging kan krenken, is voor ons volkomen onbegrijpelijk. Welke overtuiging? Toch niet het geloof der Protestanten? Mij diyjktrpd^t dat geloof er evenmin door gekrenkt kan worden, als het Roomsch Katholijkp-Vsr- /.'"Y 'v' W m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1