WEEKBLAD van den HELDER en het MEUWEDIEP, N°. 20. "er 1853. De verkiezing van leden der twee de kamer van de Staten Generaal. ELFDE mSUlïu, Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 16 M E I. Nog weinige dagen en de stembus zal over het lot van ons vaderland welligt voor een lang tijdperk beslist hebben. Wij heb ben in ons vorig nummer ons veroorloofdde kiezers in ons district de beide afgevaardigden uit de ontbondene kamer de heeren S. A. DB MOEAAZ en J. J. ROCHUSSEN aan te bevelen; de redenen voor die aanbeveling hebben wij doen kennen. Reeds zoude het voor die aanbeveling voldoende zijn, om op te merken, dat er geene redenen zijn aangevoerd en aangevoerd kunnen worden om een hunner te doen vallen. Had er tusschen het ministerie en de kamer eenig gewigtig verschil bestaan, waarvan de oplossing aan de stembus gevraagd werd, men zou weten of de afgevaardigden het ministerie hadden gesteund of bestreden en de kiezer ware in staat geweest eene keuze te doen. Doch zulks is het geval niet het nieuwe ministerie is niet voor de kamer verschenen, de kamer is door de combinatie Don ker-van Hall ontbondenzonder eenige vraag te stellenwaaruit van overeenstemming of verschil kon blijken. Wat de voornaamste vraagstukken betreft behelst het pro gramma der nieuwe ministers niets, dat eene ontbinding motiveer de. De nieuwe ministers beloven handhaving der grondwet even als de oude ministers zulks dedenhet groote niet politieke maar godsdienstige vraagstukwaarmede men velen heeft misleid en in beweging gebragt, wordt door het nieuwe ministerie niet anders beslist, dan door het vorige; de bisschoppen zullen niet alleen komen, zij zijn er reeds. Het eenigewaarvan de nieuwe ministers af wijken (volgens hun programma) ligt in den onbestemden aanval tegen de gemeentewet. Men belooft daarin wijziging te brengen meerdere onafhankelijkheid der gemeente, eigenlijk van Amster dam, dat wrake schreeuwt, dat het niet meer als vroeger zijn be lang, boven dat des lands gesteld ziet. Intusschen wordt er door zekere partij veel moeite gedaan, om den heer de Moraaz door den heer van 1'oreest te doen vervan gen, het waarom wordt niet gezegd. Slechts vonden wij in eene advertentie, eene toespeling, dat de heer de Moraaz een aanhanger van het vorig ministerie was ge weest. Is zulks eene reden om hem niet te kiezen? Waarlijk er bestond reden om het ministerie te ondersteunen of is men vergeten hoe meesterlijk het zamenstel is van] de drie groote organieke wettendie het binnenlandse1.! bestuur geregeld heb- /rben; hoe daarbij aan de vrije volkskeuze de ruimste invloed is gelatenhoe die volkskeuzen een einde hebben gemaakt aan de intrigues der binnenkamerenhoe in de gemeentewet de grond- slagen zijn gelegd, om een beter belastingstelsel op te bou- »wen; hoe uit het administratief en financieel beheer der ge- u meenten een stapel van misbruiken is opgeruimdhoe nu r voor het eerst sedert het ontstaan van het koningrijk der Ne- //derlanden, stappen zijn gedaan tot vermindering en verzachting van volkslasten; hoe te gelijker tijd millioenen overschots in r de schatkist voorhanden warentot het ondernemen van groo- te werken ten algemeene nutte, of tot delging van schuld; hoe de inwendige dienst allengs geordend en geregeld en veerkrach- tig gemaakt is; hoe aan iedere vrije ontwikkeling der onder- nemingszucht ruimte en aanmoediging gegeven ishoe een uitstekende nieuwe postregeling den handel heeft bevoordeeld hoe de draden van den telegraaf ons land met het beschaafd Europa hebben verbonden; hoe het uitzigt is geopend op onze 'aansluiting regts en links aan het Europeesch spoorwegstelsel; hoe een millioen uit de schatkist beschikbaar is gesteld om Amsterdam den weg te openen naar den Rhijn, die door de onstaatkundige maatregelen van een vroeger bestuur moedwil- lig afgesloten was; hoe de scheepvaartwetten zijn vastgesteld, waaraan nu onze groote en kleine reederijen winsten te dan- ken hebben, die hen zeiven verbazen." (f) Waarlijk dat ministerie verdiende ondersteuning en de afgevaar digden die het in dat streven ondersteundenverdienen eene her kiezing. Gekrenkte eerzucht of eigenliefde of eigenbelang, dat zich boven het algemeen belang steltmag iets anders willende Kiezers in ons districthiervan houden wij ons overtuigdzij mo gen door valsche raadgevers misleid worden omtrent personenzij verlangen niet weer het kiesregt beperkt en in handen van de vo rige aristocratie gebragt te hebben zij verlangen niet de herleving van den accijns op schapen- en varkensvleesch noch de hooger en hooger stijgende plaatselijke accijnser, noch de herleving van oude misbruiken zij verlangen niet weerdat bijzondere privilegiën de vrije beweging der industrie doode, zij verlangen niet weer om door vrijwillige leeningen de te korten van eene berooide en beroofde schatkist te dekken. Zij verlangen niet dat weer een zwart bock worde aangelegd en de vrije uiting van gedachten worde gesmoord. Maar indien zij dat niet willen, indien zij den weg van vooruit gang, die ons een weg is geweest van buitengewone welvaartwil len blijven bewandelendan behooren züook afgevaardigden te verkiezendie op dien weg elk ministeffezu&jï^oridersteuHew vDe schrijver van het vliegend blaadje' zal kwadft.30135» dat wij zijne woorden met eenige uitlating h ebben.téffbpuiUe-1. Si- 2r» vf..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1