WEEKBLAD van DEN HELDER en bet NIEUWEDIEP. 1853. ELFDE J l lRtiiS» N°. 21. Dil Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKEK Bz.te Nieuwcdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAAN A w HBt «O ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is (10 centen, voor eiken regel meer 15 centeo, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 23 MEI. BEKENDMAKING. De waarnemende BURGEMEESTER tier gemeente Helder, brengt ter kennis van de belanghebbende Ingezetenen, dat de gewone jaarlijksrhe schouwing over de plaatselijke en algemeene uitwateringen, door Heeren Wijkmeesters, zal worden gehouden op Dingsdag den 31sten dezer maand. Helder21 Mei 1853. De waarn. Burgemeester voornoemd A. B O O M S M A. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, maken aan tle ingezetenen bekend dal hunne aatulac ht bij circulaire van tien heer Staatsraad Commissaris des Konings is gevestigd op cer.u advertentie van den Minister van Ko loniën waarbij de Nederlandsche liefdadigheid wordt inge roepen ten behoeve van tle bewoners tier Molnksche eilan den tlie door verwoestende aard-en zeebevingen veel gele den hebben dat tengevolge daarvan in ileu loop dezer week lot ilat einde eene inzameling aan hunne woningen zal plaats hebben. Ware eene opwekking noodig om iets bij Ie tlragen lol leniging der ramp welke tle ingezetenen van Nederlandscl) Indie trof, het zonde genoeg zijn Ie herinneren aan tien be langrijken bijstand welke zij verleende toen hel Moeder land iu 1S25 door een' gednchlen watersnood werd getroffen. Iln.DEtiden 23 Mei 1853. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. BOOMSMA De Secretaris L. VER li HIJ. 1T X 3 WSTXJDXITOE 1T. HELDER en N1EUWED1EP, 21 Mei 1853. In tle vergadering van den Gemeenteraad, tien 14tt «le zer gehouden waicn tegenwoordigde waarnemende Bur gemeester 4. Boomsmade Weihouders C. Hakker Bz en J. Papineau en tle Raadsleden J. T, Zur Muhlen J. van Herwerden J, SchoonE. VerweijdeJ. S. Jan zen, J. Seoenhuijsen Sr., K. MetzelaarP, A. Heet en JbBakker. De heer van Es had kennis gegeven, dat hij door ongesteldheid verhinderd was tle vergadering bij te wonen. De waarnemende Burgemeester oper.de als Voorzitter do vergadering. De notulen tier vorige werden gelezen en goedgekeurd. De heeren K. Metzelaar en J. Seoenhuijsen Sr.werden verkozen tot Leden van liet Stembureau voor de verkiezing van twee Leden voor tle Tweetle Kamer. Werd medodeeling gedaan van een extract uit tle delibe ratie» van Gedeputeerde Staten, inhoudende bedenkingen legen tle verordening tol helling eener belasting op do pu blieke vermakelijkheden. De Voorzitter stelde voor tlie ver ordening overeenkomstig het verlangen van Gedeputeerde Stalen, te veranderen, waartoe na eenigo discussie werd besloten. Het verzoek van tien magazijnmeester Leijer om eene gratificatie van f 50 over 1852 voor tle vele hemoeijingen in zijne betrekkingen, werd met algemeene stemmen toege staan. Aangaande de pacht van de bank van leeningwelke met Augustus a. s. eindigt, werd besloten magliging van Gedeputeerde Stalen te verzoeken ten einde dezelve voo 6 jaren te verplichten aangezien tle tegenwoordige bank houder zijn verlangen om ontslag had te kennen gegeven. Ten opzigte van eene missive van het Algemeen Armbe stuur, voorstellende om bet reglement van bet Algemeen Weeshuis te veranderen, voor zoo ver zulks betreft het ar tikel wegens liet opnemen van kinderen boven do 15 jaren in genoemd Weeshuis, gaf de Voorzitter in bedenkingliet artikel niet te veranderen omdat het, milder opgevat wor dende aan Regenten en Regentessen de vrijheid laat om bij YootkotTicndo gevallen aan bet Gemeentebestuur een voorstel Ie doen lol hel opnemen van kinderen boven dien ouderdom. De Raad vercenigde zich met tlil gevoelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1