WEEKBLAD ïasi den N°. 22. De uitslag der verkiezingen van de leden der tweede kauier der Staten - Generaal XrXSTTWSTXJDXCTQBXr. 1 ELFDE JMRU1NU Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep i)e prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M X A N A ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiker» regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 39 M E I. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN", VERTOOGEN enz. De constitutionele partij heeft over het algemeen bij de verkie zingen de nederlaag ondervonden, De reactie is op dit oogen- blik zegevierende. Het ministerie Donker-van Hall heeft gebruik gemaakt van de verblinding eener opgewondenheid, kunstmatig opgewekt, die wel dra, wij houden er ons van overtuigd, voor het gezond verstand onzer medeburgers zal wijken, maar waarvan wij jareu lang de treurige gevolgen zullen ondervinden. De groeniaansche factie ziet voor het oogenhlik haren wensch vervuld, om kerkelijke geschillen in politieke vraagstukken te men gen en heeft een groot deel der protestantsche kerk door vrees tot haar speelbal weten te maken. En waartoe? Dat weet niemand! Slechts geene vertegenwoordiging, die het vorig ministerie onder steunde, waaronder ons land buitenslands achting inboezemde, bin nenslands de welvaart toenam, de schatkist aanzienlijke overschotten vertoonde. Er moest eene andere vertegenwoordiging zijn, om een ander ministerie te steunen. Maar wat dat andere ministerie zal willen, waar heen ons dat andere ministerie voeren zal, waartoe de nieuwe kamer het zal moeten ondersteunendat weet niemand. Schoone leuzen van Oranje en Nederlandvan Vaderland en Koning!" beduiden niets. De vogelaar fluit zoet als hij het vo geltje in het net wil lokken. Wat is het, waaiin men van het vorig ministerie wil afwijken, dat bij onkreukbare handhaving dei- grondwetden koning gaf wat des konings is, en liet vaderland deed bloeijcn Waar heen Het nieuwe ministerie heoft ook handha ving der grondwet beloofd, maar de stroom, die liet in beweging heeft gebragt, dreigt verder te gaan en zal het dan weerstand kun nen bieden, of zich mede laten voeren? Waar heen? Naar ver broedering met het thans despotisch geregeerde Frankrijk? Naar verwijdering van Engeland, het land van constitutionele vrijheid, welks handelsverkeer ons eene sinds jaren ongekende welvaart ver zekerde? Waar heen? Naar eene herleving der oude aristocratie en familie-regering, of naar eene heerschende protestantsche kerk, naar eene veete tusschen roomsch en onroomsch Het is de rig- ting der beweging, die zoo menig verdienstelijk vertegenwoordiger uit de kamer verwijderde, een rigting in strijd met den geest en den wensch der natiemaar de stoot is in eene tijdelijke opgewon denheid gegeven en niemand weet, hoe ver deze ons brengen zal. HELDER en N1EH WEDIEP, 28 Mei 1853. De uilslag der nieuwe keuze voor één lid van de Provinciale Sluteu, in liet hoold-kiesdislrict Helder, is als volgt Ingeleverd 242 briefjes. Van onwaarde 10 Alzoo geldig 232 briefjes. Uitgebragl op: P. Schuijl Jrz.Hoofd-Ingenieur bij de Marine, 101 slemtnon. C. Bakker Bz.Weihouder in deze gemeente, 75 Waarover alzoo eene herstemming moet plaaIs hehben. De overige 56 stemmen waren op 10 personen verdeeld. Heden morgen is van hier vertrokken Z. M. stoomschip Cycloop, op sleeptouw hebbende Z. M. schooners Macasser en Attelante. Gister is alhier lek, met gebroken boeg en andere schade binnengekomen, bel schip de Stad Dordrecht, kapt. van Haften hetwelk eeno maand geleden deze haven was uitgezeild om na eene lading steenkolen in Engeland te hebben ingenomen de reis naar O. Indien te vervolgen. Zaturdag den 21slen dezer is gemelde bodem van Uarllcpoul vertrokken, en heeft in hel engelsche kanaal door duister nis en dikte van misthet beklagenswaardig ongeluk gehad, een engelscb schoonerschip over lo zeilen, met dat noodlot tig gevolg, dat de geheele epuipagie van den schooner is omgekomen uitgezonderd een oud matroosdie door een stuk hout of touw op het anker van de Dordrecht werd geworpen en zich daaraan zoo lang vastklemdelot dat men hem binnen boord haalde. In bet kiesdistrict Alkmaar is bijhcMlcrrmuns lol lid der Prov. Staten van Noordholland verkozen, de neW Jb J, P. Teding van Berkhout.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1