WEEKBLAD van den HELDER en eet 1EUWEDIEP. BELASTING OP DE «EN. bekendmaking. N°. 23. 1853. ELFUE JAARWANG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwcdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M il A K D A O flVjvBlGEN Gq ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 6 JUKIJ. Do gewone jaarlijksche herijk der nederlandsche maten en gewigtenzal voor dezo gemeente plaats hebben, in het lokaal der werkiririgting voor behoefligen op den 6, 7, 8, 9 en 10 Junij 1853, van des morgens 9 12 en des na middags van 3 6 ure. En worden bij dezo alle winkeliers, neringdoende lieden en andere belanghebbenden, herinnerd aan hunne verpligting tot herijk van alle de bij hun in gebruik zijnde maten en gewig- len en het onderzoek dut daarna in hunne winkels en werkplaatsen zal worden gedaan. Helder31 Mei 1853. De waarn. Burgemeester voornoemd, A. BOOMSMA. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder verwittigen de belanghebbenden, dal do beschrijving der honden met den laatslcn dag der vorige maand is af- geloopenen men zich onledig houdt met het opmaken van het kohier der belastingschuldigen, dat elke houder van hond of honden, die bij de beschrijving is overgeslagen, of zich na dezelve een hond heeft aangeschaft, verpligt is, daarvan alsnog aangifte te doen, cn diegenen welke zich nog van hunne honden hebben ontdaan, de gelegenheid gegeven wordt, daarvan vóór of op Zalurdag den 11 dezer, ter secretarie opgave te doen. Helder, den 4 Junij 1853. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. BOOMSMA De Secretaris L. VERHE1J. XTIE'JVrSTLTD I1TG31T. HELDER en NIEUWEDIEP, 4 Junij 1853. De alhier gedane collecte ten behoeve der bewoners van de raolukscho eilanden, heeft opgebragt de somma van ƒ40.12. Het Handelsblad berigt het volgende van Hartlepool De engelsche schooner, die in het Kanaal met het schip Stad Dordrecht in aanzeiling geweest is, aldaar is aangekomen om de geledene schade te herstellen, zoodat de bemanning van dien schooner niet omgekomen is. Een metselaar te Alkmaar, bezig zijnde een goot te maken langs het gasthuis, had bij het uitbreken van de fondering, vergeten do gevels te onderstutten, waardoor de zelve des nachts zijn ingestort. Door dit onverwacht onge val werden vier huisgezinnen in hunnen slaap gestoord die daarom andere woningen moesten opzoeken, Bij besluit van 31 Mei, mede-onderleekend door den minister van Binnenlandsche Zakenden heer van Reenen\, heeft Z. M.op voordragt van den Raad der ministers, op grond dat de gewone vergadering der Slaton-Generaal is ge sloten en de Tweede Kamer is ontbonden, en bij besluit van 26n April is bepaald, dat de Tweede Kamer den 14n Junij 1853 zal bijeenkomen, naar aanleiding der art. 70, 95 en 98 der grondwet, de vergadering der Staten-Generaal bijeen geroepen, en hare opening bepaald op Dingsdag den 14n Junij 1853. Bij besluit van 1 Junij, heeft Z. M. do Koning lot voor zitter der Eerste Kamer benoemd den heer mr. J. A. Philipse. Voor eenige dagen heefl to Amst.op een schrijnwerkers winkeleene afschuwelijke weddingschap plaats gehad. Een der werkgasten had namelijk met een leerjongen gewed dal deze gedurende een bepaalden lijd een gloeijend ijzer op zynen rug zou kunnen verdragen. Won de jongen, dan moest de werkgasl hem eenige guldens uitbetalen. Verloor hij het, dan zou de werkgast eenige borrels ontvangen. Het moge ongelooflijk schijnen, maar de zaak werd uitgevoerd, waarbij een derde persoon de jongen hield hel uit en wonnen geld maar eene geva door te tellenjj "nu slechts hel ge- brandwolkle daatetiboven. Ar tij ftó'? <N/

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1