WEEKBLAD van den HELDER en bet MEUWEDIEP. N°. 24. 1853. N IB U W 3 T IJ D I 1T O B M. ELFDE JUR«A.V«, Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij O. BAKKER Bz., te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden eQ voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert eich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG G0 AD YERTENTIEN gelieve men ongeregeld aan den Uitgever ia te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor elkeG regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 13 JIXW. BURGEMEESTER en WETHOUDERS tier gemeente Heldor, herinneren bij deze den belanghebbenden dat, overeenkomstig de bestaande bepalingen, alle pretentie» ten laste der gemeente over het jaar 1852, vóór of uiterlijk op den laatste» dezer maand zullen moeten zijn ingediend. Bij gebreke daar van worden die prelenlien voor verjaard gehouden en niet betaald. Helder den 10 Junij 1853. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. BOOMS11A, De Secretaris L. VERHE1J. HELDER en NIEUWEDIEP, 11 Junij 1853. De uilslag der herstemmiug voor één lid van de Provinciale Stalen, in het hoofdkiesilistrict Helder, is als volgt: Geldige stemmen 263. Uitgebragt op: den heer P. Sckuijt Juniorz. 156 C. Bakker Bz. .107 AIzoo verkozen de heer P. SCHUIJT JUNIORZ. Door de ned. worden do navolgende Voor Amsterdam: C. de Veer. Voor Rotterdam: Voor Middelburg: Handelmaatschappij zijn bevracht ge- 5 schepen, als: Maximiliaan Théodoor, kapt. K. Helona Christinakapt. J. J. Bell. Elisabeth en Johanna, kapt. J. A. Ballot; Schelde, kapt. J. van DuynKoning Willem II, kapt. W. Blaakhcrt. - Men leest in de groninger Courant: »Naar wij vernemen, is dezer dagen hier ter stede ccne nieuwe tak van nijverheid gevestigd, nl. eene inrigting lot hel met geringe kosten aanlokken van een groot aantal ko nijnen, zooals dat reeds jaren met hel beste gevolg in Belgio geschiedt. Deze inrigting, die bestuurd wordt door G. Meul- man, is geplaatst in de bloemslraal alhier, en wel in het gebouw vroeger gebruikt tot eene manége. Genoemde iMeulman heeft voor deze ondernemingdie men na de herhaal de door hem genomen proeven thans als gevestigd mag be schouwen, welwillende en belangstellende medewerking mo- O o gen vinden bij den heer mr. A. F. Wichers. Deze konijnen fokkerij, zooals zij hier thans op uilgebreide schaal zal worden gedreven, opent vooral voor de mindere klasse het vooruitzigt op de mogelijkheid, om voor betrekkelijk gerin gen prijs een gezond en smakelijk voedsel te bekomen, ter wijl zij ook in 'l belang van den landbouw is, doordien 50 konijnen in één jaar mest leveren voor een bunder land, Bij gelegenheid der feestelijkheden ter viering der echt- vcrbindlenis van Z. K. 11. Prins Hendrik der Nederlanden met H. D. H. de Prinses Amalia van Saksen Weimar, zullen op 22 dezer in de schouwburg der residentie door de neder- landsche liedertafelen, die zich tot het concours hebben aan geboden, gezamenlijk worden uitgevoerd: lo. Festgesang an ilie Künsller, van F. Mendelsohn Barlolny; 2. Rriegersgebet, van Lachner; en 3. do vaderlandschrs volksliederen. Tus- schen beide zullen de afzonderlijko voordragten voor het concours plaats vindenvoor hetwelk drie prijzen zijn uit geloofd, te welen door Z, M. tien Koning, door Z. K. II. Prins Frederik der Nederlanden en door de stad 's Hage. Uit Amsterdam wordt gemeld, dat de werkzaamheden der duinwaterleiding builen do stad reeds zoo ver gevorderd zijn, dat na de dezer dagen genomen proeven, die volko men aan dc verwachting der ondernemers hebben beantwoord, o T te rekenen van Zondag e. k. tot nadere aankondiging, elko Zondag gedurende den gelieelen dag, de fontein, even bui ten de Willemspoort geplaatst, in volle werking zal zijn. Aan den daarbij gestelden wachter zou, naar men meldt, order worden gegeven om bij die gelegenheid aan ieder die hetzij hij zich aan een teug duinwater wil verfrisschen, of wel van de uitmuntende hoedanigheden er fan wil ov( tuigen, daartoe eene zekere hoeveelheid gratis aT> tp slaan. Men schrijft uit Beilcn. Ecnigo dagen I i 'v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1