begaven zich onderscheidene personen naar hel Baksteen, lol hel bijwonen eener verkoopingtoen het onweder plotseling in den grond sloeg, zoodat de aardo geheel door elkander werd gewoeld. Die zich in de onmiddelijke nabijheid be vonden, werden tevens zoo getroffen, dat een persoon ter aarde viel wiens handen als verschroeid waren, terwijl het eeno been hein veel pijn veroorzaakte. Velen waren neder- gedrukt en gevoelden eene verzwakking op de oogen. Ook te Dwingelo bevond zich een zevental personen op het veld, toen één hunner zoodanig getroffen werd, dat hij bewusteloos nederviel. De anderen, die zich onmiddelijk bij hem bevonden, gevoelden allen eene zware drukking op de hersenen. Te Weespercarspel heeft zich dezer dagen een geval van hondsdolheid voorgedaan. Een hond heet zijnen mees ter en viel daarna do in do nabijheid zijndo honden en eenig vee aan. De Staals-Courant berigt het volgende omtrent de droogmaking van het Haarlemmermeer Ingevolge de bijna onbelemmerde werking van de drie pomp-stoomluigen sedert December 11,, door ruime kanalen verbonden die het diepste gedeelte van den polder door snijden en door de hulp der gunstigste weêrsgesteldheid is het nog achtergebleven winlervvaler in de afgeloopen maand volkomen verdwenen; den 26sten Mei werd het polderwater gemiddeld tot 4,35 el onder Amsterd. peil waargenomen en daar dit water, volgens de Staats-courant van den lOden Mei jl., no. 109 op den laatsten April leekende 3,79 el onder gemeld peil, bedroeg de daling in Mei 0,56 el. Se dert vlerken de pompmachines beurtelings slechts tot vveg- schaffing van het water, dat uit den pas drooggevallen bo dem nog bijzakl en zich in de kanalen verzamelt. Do geheele polder vertoont eene onmetelijke, groene op pervlakte veelal met de gele bloemen van lallooze water planten versierd van het Haarlemmer-meer is niets meer te bekennen. De hierboven genoemde ruime kanalen zijn: de Hoofd vaart van den Leeghvvater naar den Lynden lang '23,000 cl, ruim 4 uren gaans en de Kruisvaart van den Cruquius tot aan die hoofdvaart, lang 10,500 el, of bijna 2 uren gaans, beide op het zomerwaler 20 tot 25 ellen breed. De verlenging der kruisvaart tot Aalsmeer is onderhanden. De verkaveling van het zoogenaamde Kagermeer bij den Leeghvvater is geheeldie van het zoogenaamde Spiering- meer nabij Halfwegis bijna voltooid. De bermslooten en de weg daarnevens langs het binnenboord van den Ring dijk zijn rondom den geheelen polderslechts enkele plek ken uitgezonderd overal aangelegd eenige in de dwars- en lengte-togten zijn reeds gemaakt, en 1200 man arbei den aan al de overige. In dezen zomer moeten die gereed komen, en dan zal de polder met 6 lengte-togten, behal ve de genoemde Hoofdvaarl, en met 5 dwars-togten be halve de genoemde kruisvaartelk der laatste met een weg daarnevens, van boord tol boord doorsneden zijn; die tog- ten zijn 5 lot 8 ellen breed op hel zomerpeil. Maandelijksche opgaven van do werking der stoomtuigen, zoo als dusverre zullen alzoo in het vervolg kunDen ach terwege blijven. Hel geldt niet meer de droogmaking van den ontzaggelijken plas, het geldt voortaan slechts de droog making van den meerpolder nu en dan zullen echter aan do belangstellenden beriglen van den verderen loop der grooto onderneming kunnen gegeven worden. Uit New-York schrijft men, dat de tentoonstelling al daar nagenoeg gelijk slaat met eene mislukking. Er zijn zoo vele goederen aangebragt, of liever do berekening van hel gebouw is zoo slecht gemaaktdal nog aanhoudend moet worden bijgebouwd en het geheel, indien het zelfs tegen de maand September gereed komt, een onaanzienlijk voor komen zal vertoonen. Inmiddels verkeeren do van heinde en ver aangekomen bezoekers, die op het vroeger bepaalde tijdstip hadden vertrouwdin geen benijdenswaardige!! toe stand. Te Koningsberg is in het begin van dit halve jaar een student in de philosophischo faculteit der hoogeschoo aldaar ingeschreven, die zijn beide armen mist. Hij is zon der armen geboren, maar overigens welgemaakt, heeft het gymnasium te Gumbinnen met een getuigschrift van genoeg zame vorderingen verlaten en vergoedt do werkzaamheden der handen op eeno bewonderingswaardige wijze incl de handen. De volgende beriglen, ten opzigle van den tafeldans, ontleenen wij aan verschillende bladen: Een zevenjarig kaapjo van fatsoenlijke ouders te Praag, dat verscheidene malen had deel genomen aan de proefne mingen met dansende tafels, begon bij het opstaan op ze keren morgen rond te draaijen. Dit zonderlinge verschijnsel vertoonde zich alle volgende dagen; men vreest voor het leven van het kind. Eene engelsche dame, die zich dezer dagen met der gelijke proefnemingen vermaakte, was niet in slaat om hare vingers, die zij tegen de palmen harer hand gedrukt ge houden hadweder te openenen nog kan zy zulks niet doen. -De hoofden der deftige leden van do academie des Sciences te Parijs, zijn door den tafeldans geheel op hol gebragt. De heer Arago, die met de zaak geheel den spot dreef en er geen geloof aan hechtte, heeft een hevigen be strijder en geloovige gevonden in den heer Chreveul, een der leden van de academie. Die heer heeft verscheideno voorwerpen zoo doen draaijen, dat hel eene liefhebberij was. De baron Dupotet neemt eiken avond proeven op het paleis Royal. Bij dezo proeven draait en danst alles, tot de pennen en inktkokers toe. De president van Peru heeft een belangrijk decreet betreffende de vaart op de Amazone en hare nevenrivieren uit gevaardigd, waarbij vele privilegiën worden toegezegd aan kolonisten die zich in de oostelijke streken moglen willen nederzetten; zij zullen kosteloos worden overgevoerd, land en gereedschap erlangen, gedurende 20 jaren vrij van be lasting zijn en de municipale belangen naar eigen goedvin den kunnen regelen. Volgens officiële beriglen uit Algerie is het eerste ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 2