BESTE KWALITEIT EEL, VERGADERING WEGENSCHOUW. A dv er te n t i n. den rootiten angst op den voortgang van het schip. Het was nu geheel dig geworden eu lij zagendat zij laDgs eene rotsachtige kust voeren door hooge bergen overdektdie geheel dor en schijnbaar onbewoond was. Eindelijk werd eene breede kreek ontdekt, die op eene zandbank uit liep en hierheen werd het stoomschip nu gestuurd. De menigte, die op den achtersteven bijeen was, was nu zoo groot, dat de stuurman het schip bijna niet kon besturen. Het schip werd echter krachtig en goed voorwaarts gedreven. Was het hier nu bij gebleven, dan zou nog ieder een gered zijn geworden, doch bij de aangewende pogingen om hetschip toch slechts met spoed voorwaarts te doen gaan was een vreesselijk vuur in de ovens gemaakt; het water, dat nu met meer geweld in het schip begon te dringen verhinderde dat de rook eenen behoorlijken uitweg door de schoorsteenen vond de deuren van den oven sprongen ten slotte open, en een hevige, 20 voet breede vlam, sloeg in het schip, dreef een ieder terug en zette het houtwerk in volle vlam. Alle pogingen om het vuur te sluiten waren te vergeefs en van dit oogenblik verspreidde zich de brand bliksemsnel door het geheele schip. Doch wij zijn reeds te ver vooruitgeloopen. Toen het schip naar land gestoomd werd voor dat de vlammen uog uitbraken, zag ruen dat de zee, hoewel zeer stil op de kust, aan strand zeer hoog wasen er was nog een afstand vin 300 yards tusschen het schip en het strand. Kapitein Sampson gaf nu een bevel eene boot uit te zeiten en de stuurman met een matroos poogden een touw aan het strand vast Ie maken. Angstig zag de vergaderde menigte naar de boot doch zoo als sommige zeelieden aan boord hadden voorspeld spoe dig werd de boot omvergeworpen, het touw ging verloren en de waag halzen werden met de boot aan land geworpen, zoodat zij er naauwelijks met het leven afkwamen. Eene tweede boot werd nu in zee gebragl en bemand met eenige mariniers die zich als de edelaardigste en moedigste mannen deden kennen gedurende de daarop volgende verschrikkelijke tooneelen. Deze moedige knapen bereiktea het strand en het gelukte hun eene lijn aan een vooruitstekend rotspunt vast te maken rlie tevens aan boord was vastgehecht. Wij weten niet waartoe dit touw zou hebben moeten dienen maar in alle gevallen blijkt het dat er geen dadelijk gebruik van is gemaakt en dat eene derde boot op bevel vao den kapi tein werd in zee gebragt. Deze boot zou onder de leiding van kapitein Steeleen geoefend zeeman staan, die zich als passagier aan boord Le vond. (Wordt vervolgd.) Men heeft te Londen de gewigtige ontdekking gemaakt om het electrische licht derwijze te bereiden, dat men, tegelijk met het licht, kleuren verkrijgt. Men kiest de daartoe aan te wenden me talen en zuren zoodanig, dat daardoor het kostbaarste berlijnsch- blaauw een fraai geeleene blaauwe groenewitte bruine en roode kleur worden verkregen. Iedere batterij wordt gezegd in 12 uren tijds 2 pond zuivere winst op te leveren. Het licht zelf is alleenlijk bij het zoulicht te vergelijken. Het doet de blaauwe en groene kleuren zoo zuiver verschijnen als op klaarlichtendag. De stralen gaan zoo ver, tot dat de kromming van den aardbol ze bedekt. Het heeft geene atmosferische lucht noodig en brandt in het water even als in het luchtledige. Men is niet slechts voor nemens het in zijne volle kracht tot verlichting van steden tun nelsmijnen, duikerklokken, lichttorens en optische telegrafen, maar ook voor huisselijke einden te bezigen. Daartoe wordt niet anders vereischt dan eene behoorlijke ingerigte lampen deze met de draden der hoe ver ook verwijderde batterij in verband te bren gen. Zoodra dit stelsel meer algemeen in zwang komtzal liet ook voor de electrotypiehet ontzwavelen der steenkolenenz. kunnen dienen. Ook het nog onopgeloste problema, om de elec- triciteit als beweegkracht te gebruikenwordt door de verminde ring der kosten gemakkelijker gemaakt. Er heeft zich eene maat schappij met een kapitaal van 250,000 pond gevormd, om de uit vinding te exploiteren. van den RAAD tier gemeente Helder, op Dingsdag den 14 Mei 1853, des avonds ten 7 ure, aan hel Raadhuis. G. VLAMING Comp. zijn voornemens op Dingsdag den 21 Junij 1853, aan den minslin- schrijvende le besteden: Het VERLENGEN der OESTERPUT, builen den Koegraszeedijkachter hel Nieuivediep gelegen. Het bestek daarvan ligt ter inzage teil huize van den heer Gt. SPIGT, te Nieuwedicp; zullende Dingsdag den 14 dezer aanwijzing op het terrein norden gedaan van 's morgens 9 tot 12 ure. Het POLDERBESTUUR van den Helder en Huisduinen maakt bij deze aan de Landeigenaars en Landgebruikcrs in dien polder hekend, dat do gewone jaarlijksche wegen- schouw zal worden gehouden op Donderdag den 16de» Junij 1853, met aanmaning om te zorgen, dat alsdan do galen en sporen in de wegen behoorlijk zijn ingeslecht en met verzoek tevens, om geene graszoden los op den weg te leggen, als zullende daarop geen acht worden geslagen. Helder, 9 Junij 1853. Het Polderbestuur voornoemd H. GR1JM, President. J. SCHOON, Secretaris. De ondergeteekendegemagligde in de ge- meenschappelijken hoedel van wijlen JOHANNES LEEWENS, roept hij deze op, al diegenen dio van wijlen JOHANNES LEEWENS voornoemd, of van deszelfs na- gelateno Weduwe FEMMETJE BUSSCHER iets le vorderen hebben of daaraan verschuldigd zijn, om daarvan opgaaf of betaling te doen aan hem ondergeteekende vóór of op den 20sten dezer maand. Tevens een ieder waarschuwende, zonder zijne speciale magtiging geen crcdiel le verleenen of werken voor reke ning der Erve le verrigtenals zullende bij hem niet valideren. As. LEEWENS, Mr. Smid. Ter beantwoording van verschillende aanvragen dient dat hot POSTKANTOOR alhier, zich heiast roet de be zorging van abonnementen van alle DAGBLADEN, PERI ODIEKE WERKEN enz, alsmede met de plaatsing van ADVERTENTIEN in de COURANTEN. Daar ik volgens den bestaande» roosier voor de aftreding der Leden van den Gemeenteraad alhier, lot do zcotlanigen behoor, die dit jaar zullen af treden, en hel mandaat waarmede mijne mede-Burgers mij in der tijd wel hebben willen vereeren, alzoo ten einde spoedt, betuig ik bij deze mijne erkentelijkheid voor hot in mij gestelde vertrouwen en verzoek levens bij de aanstaande verkiezingen buiten aanmerking le mogen blijven. Helder, 11 Junij 1853. H. J. van ES. Bij den Kastelein in de TUINTJES is te verkrijgen a 50 cent de heele en 25 cent do halve flescb. nieüwediep bij c. bakker bz, gedrukt bij s. giltjes.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 4