WEEKBLAD va\ den HELDER en bet NIEUWEDIEP. N°. 25. 1853. ELFDE JMRG4IVO. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG - °ÈK ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 ceuten zegelregt voor elke plaatsing. 20 JIMJ. Staten-Generaal. Junij 14. De Koning opent de Vereenigde Zitting der Beide Kamers. BEKEND 31 AKING. De waarnemende BURGEMEESTER der gemeente Helder maakt Ier voorkoming van ongelukken aan de ingezetenen bekend dal door het alhier garnizoen houdende detache ment Infanterie, te beginnen met Woensdag den 15 dezer, des Woensdags en Vrijdags van des morgens 9 lol 12 ure, naar de schijf zal worden gescholenen wel in het duin ter linkerzijde van den vuurtoren zullende de vuurlijn eene noordwestelijke strekking zeewaarts hebben. Helder, den 14 Junij 1S53. De waarn. Burgemeester voornoemd A. BOOMS MA. AANBESTEDING. Op Dingsdag den 28sten Junij 1853, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Noordholland, of, bij afwezigheid van Z. II. E. G.door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den "Waterstaat, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed Het doen van eenige BIJBOUWINGEN en VERAN DERINGEN aan de Mannenzijde van het Geneeskundig Krankzinnigen-Gesticht Meerenberg, onder Bloemen- daal. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving volgens het bepaalde bij artikel 15 van het bestek. De bestekken, waarop deze aanbesteding zal plaatshebben, zullen ter lezing liggeubehalve aan het Gouvernements-Gebouw van Noordholland en aan liet gesticht Meerenberg, in de voornaamste logementen en kofiijhuizenals: te Amsterdam, in het Noord-Holland- sche Koffijhuis, in de Kalverstraat, in het Wapen van Medemblik, op den Dam, in het Koffijhuis liet Vosje, bij het Plein van de voormalige Beurs, in de Nieuwe Stads-Herberg, aan liet IJ, in het Ilar- linger Veerhuis, op de Texelsche Kade en in de Bel, op den Hoek van het Haarlemmer Pleinte Haarlem, in de Kroon, in het Noord - Hollandsche Koffijhuis, beide aan de Groote Markt, in het logement de Oude Romolen en Roskamin de Nieuwstaden in het loge ment de Glazenwagen, in de Spaarnwouderstraatte Alkmaar, in den Rooden Leeuw, in de Toelast en in het Wapen van Haarlem; te Nieuwediep, bij de Wed. Ilinen en in het Logement den Burg; aan den Helder, in bet Heeren-Logement; te Medemblik en te Enkhuizen, in de Logementen de Valk; te Hoorn in den Doelen en het Ongemaakte Schip; te Purmerende, in den Vergulden Ros kam; te Edam, in het Heeren-Logement; te Monnickendam, in den Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Buiksloot, in het Roo- de Hert; te Muiden, in liet Hof van Holland; te Naarden, bij Jurrissen. Zullende acht dagen vóór de besteding, zooveel noodig aanwijzing in loco worden gedaan, terwijl inmiddels verdere informatien te bekomen zijn bij den heer van der Linden, Hoofd- Beambte belast met het toezigt over de gebouwen en gronden van het gesticht Meerenberg, wonende aldaar. 1TSETT W S IJD 1T G21T. HELDER en NIEUWEDIEP, 18 Junij 1853. In de jl. dingsdag gehouden vergadering van den Gemeen teraad waren tegenwoordig de heeren A. Boomsma, J. SchoonK. Met zeiaarJ, van Herwerden J. Papineau, J. Sevetikuijsen Sr., C. Bakker Bz., P. A. BeetsJ. Haremaker, E. J. Perweijde en Bakker. De heer van Es had kennis gegeven, dat hij de vergadering niet kon bijwonen door afwezigheid huilen de gemeente. De Voorzitter deed mededeeling van eene missive van Ge- deputeerde Stalen inhoudende kennisgeving der bedenkingen van den minister van binnenl. zaken legen de heffing van leges en belastingen op staanplaatsen gedurende de jaarmarkt. Er werd besloten do gemaakte bezwaren weg te nemen. Werd goedgekeurd om hel meerdere dan het geraamde voor do xerpleegkoslen in de koloniën vaij-weldadigheid door af- en overschrijving op de dienst van/l8a.2''e kwijlen./^. Het verzoek van Regenten en Rege/i^ssen.van het WeqstjMm en van het Algemeen Armbestuur om Sómmige posten dota af-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1