WEEKBLAD va» de» BELASTING OP DE N°. 26, U HET Staten-Generaal. BEKENDMAKING. AANBESTEDING. 1853. ELFDE JAARfi^X», Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekbandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A K A GOK ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uilgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 27 JUK IJ. Junij 20. Jhr. Mr. Boreel van Hogelanden aanvaardt het voor zittersschap der T. K. Ingekomen 17 wetsontw: 1. betrekkelijk pensioenen voor de zee- en landmagt; 2. tot bevordering van officieren der geneesk. dienst en van de administratie bij de zeemagt; 3. betreffende hunne pensioenen; 4. nopens plaatselijke verordeningen5tot regeling van de fondsen der koopprijzen van domeinen, dienst 1852; 6. nopens de sluiting van het kanaal van St. Andries; 7. tot wijziging van het tarief van in- en uitg. regten; 8. tot regeling van het fonds van consignatien9. tot opheffing van in den molukschen archipel bestaande beperkende bepalingen ten opzigte vnn den handel en scheepvaart aldaar; 10. tot het verleenen van 10 natu- ralisatien; 11. betrekkelijk de schutterijen en burger wacht in Limburg; 12. nopens het beheer van gelden voor verstrekkingen; 13. tot verlenging van'den termijn bij art. 293 der gemeentewet gesteld; 14. betrekkelijk de kindergelden; 15. tot het verleenen van 10 natura- lisatien; 16. tot opening van een nieuwen termijn tot aanvulling der formaliteitenbedoeld bij art. 9 der wet op het Nederlanderschap; 17 tot wijziging van hoofdst. II der begrooting over 1852. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder brengen ter openbare kennis, dat het Kohier der plaatse lijke belasting op de honden in deze gemeente, heden door hen voorloopig vastgesteld en gedurende veertien dagen ter secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is ne- dergelegd. Voorts herinneren zijter voorkoming van vervolging waaraan de nalatigen zich blootstellendat ieder die na de beschrijving, een' hond heeft aangeschaftvcrpligt is daarvan aangifte te doen dat de honden die niet zijn vastgelegd en als zoodanig aangegeven zijn (waarvan dc belasting 3, bedraagt) een metalen halsband, van den naam des eige naars voorzien, moeten dragen, en dat die, welke aange geven zijn als bestemd ten dienste van den landbouw, eenig bedrijf van nijverheid of ter bewaking van gebouwen of erven (waarvan de belasting ƒ1,bedraagt) voortdurend moe ten zijn vastgelegd. Helder24 Junij 1853. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. BOOMSMA, De Secretaris, L. VERHEIJ. Op Dingsdag den 28sten Junij 1853, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Noordholland, of, bij afwezigheid van Z. H. E. G.door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Iloofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed Het doen van eenige BIJBOUWINGEN en VERAN DERINGEN aan de Mannenzijde van het Geneeskundig Krankzinnigen-Gesticht Meerenberg, onder Bloemen- daal. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving volgens het bepaalde bij artikel 15 van het bestek. Dc bestekkenwaarop deze aanbesteding zal plaats hebbenzullen ter lezing liggenbehalve aan het Gouvernements-Gebouw van Noordholland en aan het gesticht Meerenberg, in de voornaamste logementen en koffijhuizenals: te Amsterdam, in hetNoord-Holland- sche Koffijhuis, inde Kal verstraat, in het Wapen van Medemblik, op den Dam, in het Koffijhuis bet Vosje, bij bet Plein van de voormalige Beurs, in de Nieuwe Stads-Ilerberg, aan het IJ, in het Har- liuger Veerhuis, op de Texelsche Kade en iu de Bel, op den Hoek van het Haarlemmer Pleinte Haarlem, in de Kroon, inhetNoord- Hollandsche Koffijhuisbeide aan de Groote Markt, in het logement de Oude Romolen en Roskam, in de Nieuwstad, en in bet loge ment de Glazenwagen, in de Spaarnwouderstraatte Alkmaar, in den ltooden Leeuw, in de Toelast en in bet Wapen van Haarlem; te Nieuwediep, bij de Wed. Ihnen en in het.,.Lógemj»i}t den Burg; aan den Helder, in het Heeren-Logementë te Medemblik en Enkbuizen, in de Logementen de Valkie Hóota in dén Doewit A V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1