GEMENGDE BERIGTEN. en het Ongemaakte Schip; te Purmcrende, in den Vergulden Ros kam te Edam, in het Heeren-Logement; te Monnickendam, in den Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Buiksloot, in het Roo- de Hert; te Muiden, in het Hof van Holland; te Naarden, bij Jurrissen. Zullende acht dagen vóór de besteding, zooveel noodig aanwijzing in loco worden gedaan, terwijl inmiddels verdere informatien te bekomen zijn bij den heer van der Linden, Hoofd- Beambte belast met het toezigt over de gebouwen en gronden van het gesticht Meerenberg, wonende aldaar. HELDER en NIEUWEDIEP, 25 Junij 1853. Z. M. fregallen Prins van Oranje en Palembang zijn gisteren alhier binnengekomen. Maandag II. had Hendrik Blom, inwoner alhier, het ongeluk zijn overdekte vischboot, waarmede hij voor zich en zijn talrijk gezin, een sober stuk brood won, met al wat zich daarin, benevens ligging en kleedingstukken van hem en zijn zoontje bevond, door brand vernield te zien. Het ontslaan van den brand is hem onbekendde boot in een der grachten van het naburige fort Admiraal Dirks liggendo, is het door slechts enkelen opgemerkt. Hij had zich met zijn zoontje voor korten tijd verwijderd; aan red den of blussing viel dus niet te denken. Het Gemeentebestuur heeft hem vergund aan do huizen der Ingezetenen eeno kollecte te doen, ten einde door hun ne liefdadigheid zich in staal gesteld te zien, zijn verlies te herstellen. Zij die wenschen de stoomkunsthei te zien werken zullen daartoe alleen in de aanstaande week gelegenheid vindenmits zich aanmeldende aan de Directie- of Aanne merskeet, staande op het werk lot den bouw eener nieuwe koopvaarders-schutsluis alhier. Het 8ste ned. Landhuishoudkundig congres te Alkmaar, is üingsdag jl. in de Kapelkerk met eene rede van Jonkh. Mr. C. van Foreesl geopend. Was de belangstelling vroeger reeds groot, de openingsrede was zeer geschikt die belang stelling nog meer op te wekken. Met hartelijkheid heette Z. Ed. de leden welkom binnen de stadherinnerde de ge schiedkundige belangrijkheid van Noordholland en Alkmaar, wees op de uitgebreide droogmaking in de laatste eeuwen om die plaats tot stand gebragt en somde de vele belang wekkende plaatsen ter bezigtiging op. Hij maakte opmerk zaam op den geest der vorige congressen, waarop hoe langer hoe minder de stem van den landbouw om bescherming aan de regering werd gehoord, daar men teregt begreep, dat zij ontwikkeling ten doel had en slechts bescherming gevraagd moest worden van Hem, die regen en zonneschijn geeft. De vergadering werd daarna voor geopend verklaard en de werkzaamheden namen een aanvang. Vele aanzienlijke vreemdelingen zijn tegenwoordig en de stad heeft een regl feestelijk aanzien. De tentoonstelling van landbouw is uit muntend; velen hebben er toe bijgedragen en de tentoon stelling van vee, belooft zeer belangrijk te zijn; de tentoonstelling der afdeeling Alkmaar van handwerk- en fabrieknijverheid overtreft aller verwachting; niemand had eenige gedachte, dat uit die betrekkelijk kleine plaats zoo veel en zooveel goeds zou worden geproduceerd. Hel weder begunstigt echter deze feesten niet. De zoon van eenen broodbakker te Thielwilde on langs eenig buiskruid uit eenen koperen kruidhoren nemen, en dit in eene tabakspijp, die hij in den mond had, doen ontvlammen, met dat ongelukkig gevolg, dat hel kruid in den kruidhoorn te gelijk met dat in de pijp vlam vatte en de hoorn met een geweldigen slag aan stukken sprong. Op verschillende plaatsen van het ligchaam is de onvoorzigtige knaap vreesselijk gekwetst, en men vreest dat zijne linker hand öf zal moeten worden geamputeerdbf dat hij dezelve nimmermeer zal kunnen gebruiken. Als een bewijs hoe nadeelig het is de poststempels bij het vasthechten op de brieven, in den mond te be vochtigen, moge dienen, dat dezer dagen een bediende aan het postkantoor te Leeds, na het opplakken van post stempels, een groot gezwel aan het verhemelte heeft be komen hetwelk hem veel pijn veroorzaakte en ondanks de terstond ingeroepen geneeskundige hulp, zich verder schijnt te willen uitbreiden. In den nacht van 21 op 22 dezer heeft te Yenlo het volgende betreurenswaardige voorval plaats gehad. Eenige jonge lieden, die de herbergen bezochten, welke, ter ge legenheid der kermis, gedurende den geheelen nacht geo pend warenzijn door eenige infanteristen van het garnizoen aangevallen. Een der burgers is, door eenige messteken in het hart getroffen, op de plaats dood gebleven, een ander bekwam ernstige wonden in den hals; een derde werd lig- telijk gewond aan het been; een vierde eindelijk, die trachtte een der aanvallers te ontwapenen, werd door dezen in de hand gebeten. Geen der militairen werd gewond. De oor zaak of hel voorwendsel tot deze ongeregeldheden is onbe kend. Geen der aangevallen jonge lieden had de militairen vroeger gekend of gezien. Den 22slen zijn vier militairen te Venlo gearresteerd. De justitie doet onderzoek. Sïtirgerlijke Stand van 18 25 Juni) 1853. GEHUWD: D. W. Farenskeen en M. Verboom. BEVALLEN: G. Selderbeek geb. Hoogendijk, Z. M. van der Woning geb. Metzelaar, Z. M. Klop geb. de Vroome, 2 Z. A. van Straten geb. Smit, D. E. Prins geb. Broers, D. J, Groen geb. Veldman, D. OVERLEDEN: C. II. van Willigen, 3 j. D. Mammat, 16 j. P. K. Platvoet, 5 m. A. Klop, ld. F. Klop, 1 d. Ambtshalve ingeschreven: 1. De koning der Sandwich-eilanden heeft zijne parlemen taire zittingen met eeno troonrede geopend. De burge meester van Londen heeft 80 collega's ten eten gehad. Bij ukase van keizer Nicolaas is aan de jodinnen in Polen het dragen van vreemde haartoeren verboden. Een ban ketbakker te Antwerpen heeft eene machine uitgevonden om ijs te maken. Rusland heeft de bemiddeling van Oostenrijk in het lurksche geschil aangenomen. Zr. Mr. stoomschip Curafao is den 20n dozer buiten dienst en het état-major op non-activitoil gesteld. In Belgie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 2