PUBLIEKE VEKKOÖPÏNG, Ad verte n li n. staatsman schuldig maakten, zonder dat iemand hen weersprak? Eene tweede oorzaak vinden wij in de zucht van sommige stan den om vorige privilegiën terug te bekomendie hun eer en aanzien en vóór alles lucratieve postjes konden verschaffen, zonder eenige inspanning of verstandsverlichting. Eene burgelijke afkomst was in den heer Thorbecke voor velen een doren in het oog. Eindelijk men aanbidt de opgaande zon; men kan gunsten van den heer van Hall bekomen en zeker volksinstinct zegt, dat men daarom op den heer Thorbecke moet schimpen. Bovendien dan is men goed protestantschen het getal heiligen neemt dagelijks hier te lande toe. Men weet immersdat de heer Thorbecke geheime zamenkomsten op "Warmond hield. Wilt gij het niet gelooven, vraagt het dan aan uwe predikanten! Doch gelukkig verblindt de laster slechts een volk voor eene korte wijl; hij verheft meestal den waarlijk edelen en braven menseh. De heer Thorbecke behoeft al niet meer op het onpartijdige oordeel der nakomelingschap te wachten. Neen, het zal gezegd zijn, dat ook onder zijne tijdgenooteri een groot getal gevonden worden die, hoewel in vele punten zijne inzigten van regering niet dee- lende, niet huilden met de wolven, waarmede zij in het bosch zijn. Dit is de strekking der bovenstaande regelen. Wij weten al te goed, dat er onder den adel nog ware edellieden zijn, dat men onder den patricisehen stand in onze ste den brave en trouwe menschen vindt, die ter goedertrouw geloof den, dat het Koningschap en het Protestantisme in gevaar waren; wij vergen niet, dat allen met de vorige regering ingenomen zou den zijn, maar dezulken zijn ook geene lasteraars, en wij eerbie digen hunne overtuiging, ook waar zij de onze niet is. Overijssel. BV IK T 'M' T -<TET ~teFn r-BT-* «Tm TWBST DE SCHIPBREUK VAN DE INDEPENDENCE. [Vervolg en slot.) Een weinig proviand was van het schip gered, zoo als gezoulen vleesch varkensvleeschazijn, eeoige tinnen potten met ingelegde groenten en een weinig kaas, doch geen droppel water; er bevond zich evenmin eenig zoet water op het eiland dat bar en onbewoond is. De vrouwen en kin deren vooral leden veel. Gedurende de eerste dagen trachtten de schip breukelingen, nadat zij de dooden hadden begraven, water te verkrijgen door sloom op te vangen doch deze proef mislukte. Er waren 270 men schen op de zandbank verzameld die allen 56 uren zonder eenigen drank moesten blijven. De gezoulen proviand vergrootte hun lijden nog meer. Inlusschen waren eeoige mannen vertrokken naar de nabij zijnde bergen en op den top staande, zagen zij de Magdalena-baai, waarvan het eiland slechts 15 mijlen verwijderd is. Zij zagen vier schepen ten anker liggen het water walvischvaarders die ijverig bezig waren het traan uit te koken terwijl zij in de verte verscheidene kleine booten zagen, die een walvisch vervolgden; in den winter houden zich walvisschen in de Magdalena-baai op. Dit ziende trokken zij terug naar het wrak, en de stuurman, de stokers en eenige anderen wisten een van de kanonnen van de Indepen- dence meester te worden, sleepten en droegen het met ontzettende inspan ning naar den top van den heuvel en vuurden twee schoten af, hoe wei nig kruid zij ook bezaten; de booten die den walvisch vervolgden waren ongemerkt de oostkust van het eiland genaderd en werden door de schoten en door den rook opmerkzaam gemaakt. Het geluid was ook op de schepen gehoord en men zag allerwege signalen aan de mastendie de booten terug riepen. Terwijl dit stelsel van telegraphie in praktijk werd gebragt tusschen de schipbreukelingen en de vloot der walvischvaarders had een andere troep een ijzeren boot van de stoomboot genomen sleepte die naar de andere zijde van het eiland en trachtte de schepen te bereiken; op hunnen weg ontmoetten zij de booten van de walvischvaarders, die aan het bevel tot terugkeeren gehoorzaamden. Het berigt van de schipbreuk der stoomboot en van het vreeselijk lijden van de passagiers wekte aller ontroering op. Alle booten werden uitgezet; zij werden met proviand beladen en naar bet tooneel van de schipbreuk gezonden. Deze hulp kwam geen oogenblik te vroeg, de vrouwen en kinderen waren reeds geheel uitgeput en zij leden verschrikkelijk door het gebrek aan water. Kapitein Fischer van de Omega zond het berigt aan de ongelukkige schipbreukelingen, dat zij naar de andere zijde van het eiland moesten trekken waar booten gereed zouden liggen om beu naar de schepen over te breDgen. Onder de vele gebeurtenissen van dien dag moet men nog dit rekenen dat een kind aan het strand werd geboren dat thans gezond en frisch is; de moeder werd in eene hangmat over de bergen vervoerd en wan delde zelfs een gedeelte van den weg naar de booten toe. Yele passagiers, vooral onder de vrouwen hadden groot gebrek aan kleeding. De dooden werden naast het wrak begraven. Er werden graven in het land gemaakt, waarin elke doode afzonderlijk werd gelegd. Men weet dat er 140 per sonen overleden zijn en daar men er slechts 60 heeft kunnen begraven, zijn er 80 verdronken of verbrand terwijl de lijken later niet zijn ont dekt. Zekere senor Lasco, uit Yalparaiso, wiens lijk evenmin gevonden is, was een rijk en welgezeten burger; toen hij door de vlammen in zee werd gedreven wendde hij zich tot de weinige mannen die hem omringden, en bood 50,000 dollars aan den man, die hem zou helpen zijn leven te redden, doch niemand lette op zijn aanbod. Ziende dat alles te vergeefs was, wierp Lasco, zich met de woorden: «vaarwel, het is slechts voor een oogenblik te doen," in zee en verdronk. Nadat de Independence op het strand was geraakt, vatten de kolen vuur en zij die dit gezigt gezien hebben zullen het zich lang herinneren. De massa kolen was weldra gloeijend rood en zag er, door de geblakerde brokken van het schip heen, als een reusachtig, ontzettend kolenvuur van eene smederij uit. Eert gek vraagt meer dan een verstandig menseh kan antwoor den. Dit moet tweemaal waar zijn. Ten eerste kan de eenvou digste menseh eene vraag doenwaarop zelfs de verstandigste geen antwoord kan geven. Want vragen is gemakkelijker dan antwoor den, verzoeken gemakkelijker dan geven, roepen gemakkelijker dan komen. Ten andere kan de verstandige wel geen antwoord geven, omdat de vraag te eenvoudig of ontijdig is. Zeer dikwijls herkent men zonder moeite den eenvoudigen menseh aan het vragen en den verstandige aan het zwijgen, want geen antwoord is dikwijls ook antwoord. Iemand verlangde eens van zekeren geleerde te weten, waarmede God zich voor de schepping der wereld bezig had gehouden. De geestige man gaf daarop ten antwoord; h Toen heeft Hij straffen bepaald voor degenen, die onnutte vragen doen.'' Heden overleed mijn geliefde Echlgenool LAMMERT ZWART, in den ouderdom van circa 64 jaren, na eene echtvereeniging van 38 jaren. Koegras, gemeente Callantsoog, M. ZWART, den 24sten Junij 1853. geb. TWIST. VAN Men is voornemens, op Woensdag den 29sten Junij 1853, des namiddags ten 3 ure, ten huizo van den kastelein C. SMIT, aan do van Ewijckssluisin den Anna Paulow- na Polder, in het openbaar te verkoopen: Eenige in den Anna Paulowna Polder zeer voordeelig te velde staande gewassen, als: in het oostelijk deel; 110 bunders koolzaad, 30 bunders roode klaver, 5 bun ders winter tarwe- en in het westelijk deel, achter de arbeiderswoningen, 4 bunders roode klaver. Nadere inlichtingen zijn lo bekomen bij den heer A. SIPMAN, in den Anna Paulowna Polder en den Notaris P. A. BEETSte Nieuwediep. hieuwediep bij g, bakker bz, gedrukt bij s. giitjes,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 4