WEEKBLAD vis des in het N°. 27. 1853. Staten-Generaal. 1t sbtj wsg wd 11t 11. ELFDE JAADOAM». Dit Weekblad wordl eiken Miandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Iiz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in tic drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert nch bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A H D A G UEt g0 ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 4L Jl'LIJ. Junij 28. In de T. K. zijn aangenomen 20 wetsontw. tot natu ralisatie van even zoo vele personenwaaronder C. F. }F. Juzi, te Helder. Voorts het ontw. tot wijziging van hoofdst. II der be grooting van 1852. HELDER en NIEUWEDIEP, 2 Julij 1853. Z. M. heeft benoemd lot Burgemeester dezer gemeente, de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Zr. Ms. fregat Dogger shankkommandant de Smit van den Broecke, is jl. woensdag alhier binnengekomen. Volgens berigt uit Vlissingen, is het fregat Roompot, kapt. de Boer, van Akyab met rijst naar Zierikzee bestemd, op de bank de Kalool, vier engelsche mijlen ten noordwes ten van Westkapelle, gestrand: de ekwipage het schip ver loren achtende, heeft zich in do booten hegeven, waarvan deeene, bevallende den kapitein de stuurliedenden doctor, den loodsleeriing Engels en zes matrozen, is omgeslagen, tengevolge waarvan de tweede stuurman de doctor en de loods zijn verdronken, terwijl de overigen er in zijn geslaagd in de boot terug te keeren, en later door do deenscho gal joot Cecile, kapt. Petersen, zijn opgenomen; de tweede boot, in hebbende den loodsleeriing Deckers melde overige ekwipage, is naar volle zee gedreven, en tot heden weet men niet wat van dezelve geworden is. Donderdag jl. is to Rotterdam in de Wijnhaven drij vende gevonden het lijk van een jong manspersoon gekleed met zwarten rok en broek. Tol heden blijft het bij gissingen naar den naam van den ongelukkige en de oorzaak van het ongeluk. De stuurman van de deven- ter stoomboot, die het eerst het lijk ontdekte, heeft hel in eene boot gelegd en gedekt, in afwachting van verdere maatregelen. In Zuid-Duilschland wordt thans een uitmuntend mid del aangewend ter voorkoming van schade, welke de rallen en muizen op de korenzolders aanriglcn. Alvorens het graan uit te schudden, wordt de bodem met eene laag takken van den vlierboom belegd, waarvan de reuk dat ongedierte ver wijderd houdt. Men kan ook des verkiezende deze lakken langs de muren ophangen, hetgeen bijna dezelfde uilwer king heeft. Jl. Maandag avond heeft in de nabijheid van Brussel een zeer zwaar onvveder aanzienlijke schade aangerigt. Bij het kasteel van Laeken is een schildwacht, door den val van een zwareu boomgedood. In het park van het kas teel zijn ten ininslc zestig stammen omgeworpen. De spoor weg is op verscheidene plaatsen door zware takken versperd geworden, en het aantal der door den storm beschadigde daken en schoorsteenen is zeer aanzienlijk. Dat het te veld slaando graan door dezen feilen stormwind niet weinig gele den heeft, behoeft geen betoog. In de londensche bladen van 26 Junij vindt men de met de jongste overlundpost ontvangen berigtenwaarvan de hoofdinhoud reeds door lelegraphische depêches bekend was. Men leest daarin onder meer het volgendeDe be rigten uil Birmah gaan tot den 24slen April: zij melden dat de gouverneur-generaal aan de verloogen der door de rege ring van Birmah gezonden onderhandelaars gehoor gegeven en hun een uitstel van dertig dagen bewilligd heeft, biunen welk tijdsbestek zij een bepaald antwoord op de door hem gestelde bedingen zouden hebben to geven. Mogten deze voorwaarden niet binnen den geslelden lijd aangenomen zijn dan zou de brilsche krijgsmagt op de hoofdstad dus lands aanrukken: zij zou dan den langen en moeijelijken logt te lande, die in 1825 zooveel lijd en verlies aan het britsche leger kostte, vermijden, en in stoombooten de door de regens van het saizoen opgezwollen rjiierMftt nabij Ava opvaren. To dien einde worden ticjr' slqonïfiöolcn gereed gehouden, die den opperbevelhebber,'met vier .duizend in tien dagen tijds tot bij de poorter^van Ava zulIcnLfen #1"' (I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1