WEEKBLAD van des HELDER en het NIEUWEDIEP, Staten-Generaal. BEKENDMAKING, KENNISGEVING. ELFDE JAAI&fLtXO. H\ 29. Di I Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. IAAI0AG taf °op 1S53. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 18 JU LIJ. Julij 15. Ingekomen bij de T. K. 166 adressen uit onderschei dene provinciën tegen het wetsontw. betrekkelijk het toe- zigt op de kerkgenootschappen. Met algemeene st. worden aangenomen de ontwerpen a. Tot tijdelijke instandhouding van eenige wetten en verordeningen van belgischen oorsprong. I. Tot het openen van eenen nieuwen termijn tot ver vulling der formaliteiten wegens naturalisatie. c. Tot regeling van het fonds van koopprijzen van domeinen (dienst 1852). De waarnemende BURGEMEESTER der gemeente Helder, maakt bij deze aan al de bij de brandspuiten geplaatste personen bekend: Dat op Woensdag den 20sten Julij e. k. des avonds ten 8 ure, aan de huisjes waarin de spuiten zijn geplaatst, eene algemeene rollezing zal plaats hebbenen ieder hunner mits dien verpligt iszich op den bepaalden tijd aldaar te doen vinden, bij welke rollezing door de directie van het brand- wezen zullen worden aangewezende personen die bij de te houden exercitiën der spuiten zullen behooren werkzaam te zijn. Dat deze exercitiën zullen plaats hebben als volgt Met spuit No. 1 op Maandag den 25 Julij 1855 's avonds 7 ure. 2 Dingsdag 26 u 3 ii Woensdag 27 ii 4 Donderd. 28 en dat daarbij zullen behooren tegenwoordig te zijn de di recteuren en mede-directeuren der spuit waarmede geëxer ceerd wordt, zullende de onder-officieren en verdere man schappen, die bij de exercitiën werkzaam moeten zijn, zich op den bepaalden tijd bij het huisje waarin de spuit is geplaatst, moeten bevinden. Wordende ieder gewaarschuwd aan zijne verpligtingen te voldoenzullende bij gebreke daarvan de bestaande straf bepalingen op de nalatigen worden toegepast. Helder, den 15 Julij 1853. De icaarn, Burgemeester voornoemd A. BOOMS MA. BURGEMEESTER en WETHOUDERS tier gemeente Helder, brengen bij deze ter openbare kennis, dat hel kohier wegens de belasting op het houden van honden in dezo gemeente, over hel dienstjaar 1853, door den Raad dezer gemeente in zijne vergadering van den 15den dezer vastgesteld, en go- durende de eerslvolgonde acht dagen ter secretarie voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Helder16 July 1853. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. BOOMSMA De Secretaris L. VERHEIT ITIBUWSTIJD XlTffgU. HELDER en NIEUWEDIEP, 16 Julij 1853. Op dingsdag den 19den dezer zal de verkiezing plaats hebben van vijf Leden voor den Gemeenteraad, die volgens den rooster met September as. moeten aftreden, zijnde de heeren: J. T. Zürmühlen. H. J. van Es. J. Sevenhüijsen Sr. J. S. Janzen en E. J. Verweijde. De beide eerstgenoemde heeren hebben onlangs per ad vertentie in dit blad te kennen gegevendat zij niet ver langen herkozen lo worden tot Leden van den Gemeenteraad. De drie laatstgenoemde heeren evenwel zijn herkiesbaar. In de gisteren avond gehouden zitting van den Ge meenteraad was afwezig de heer J. T Zurmühlen. De waarnemende Burgemeester opende als Voorzitter de vergadering, de notulen werden gelezen en goedgekeurd. Tol Leden van het slembureau voor de verkiezing van vijf Leden van den Gemeenteraad werden benoemd de hee ren K. Metzelaar en P. A. BeeWm1'^ot Plaatsvervapge« de heeren J. Papineau en C. Bakher Het kohier voor de belaslihg op do hdndèo ^erd vast- IC' *7 Uv

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1