WEEKBLAD van des HELDER en het MELWEDIEP. 1853. N°. 31. Staten-Gereraal. ELFDE JAARGANG. ^0lGEN Dit Weekblad wordl eiken Jlaandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te NieuwcJiep De prijs is 80 cents in de drie maanden en «oor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAAKDAC ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiker» regel meer 15 centen, behalve 35 ceutea zegelregt voor elke plaatsing. 1 AUGUSTUS. Julij 27. In de T. K. wordt door den heer Dommer van Pol- dersveldt eene interpellatie aan het ministerie gedaan, 1. omtrent de waarneming van de zaken der R. C. Eeredienst door een minister, diezelfde Godsdienst niet belijdende; 2. het doel der zending van den heer high- tenvelt naar Rome, Ingekomen 46 adressen tegen en 15 voor de wet nopens de kerkgenootschappen. Aangenomen met algemeene (49) st. 1. de wet tot goedkeuring eener dading tusschen het bestuur der do meinen en de gemeente Genemuiden; 2. tot wijziging van hoofdst. III der begrooting van 1852 (onderstand van behoeftige Nederlanders buiten 'slands.) 28. Aangenomen met 43 tegen 1 st. het wetsontw. tot aanvulling der wet van 1852, betreffende de pensioenen der zee- en landmagt. Aangenomen met 41 tegön 4 st. het wetsontw. tot wijziging der wet van 28 Aug. 1851, betrekkelijk de bevordering der officieren van de geneeskund. dienst en van de administratie bij de zeemagt. Aangenomen met 30 tegen 16 st. het ontw.hou dende, voor zooveel de geneeskund. en adminstative diensten bij de zeemagt betreft, wijziging van den staat A, behoorende bij de wet van 28 Augustus 1851. Aangenomen met 42 tegen 3 st. het ontw. tot wij ziging van het tarief van regten op den in- en uitvoer. ITIS-JTTSSIJDSnO'SlT. HELDER en N1EÜWEDIEP, 30 Julij 1853. Gisteren is alhier de Evangelische Lulhersche kerk en pastorij aanbesteed en aangenomen geworden door de heeren gebr. Janzen voor ƒ14,400. -Z. M. heeft aan J. D. Goppel, matroos der 1ste klasse, dienende op het fregat Doggershank, als blijk van Hoogst- deszelfs tevredenheid, wegens eene door hem met levensge vaar volbragte redding, verleend de bronzen medaille, vast gesteld bij Koninklijk besluit van 1 Docember 1841No. 72. Uit het programma der tentoonstelling van bouwmale terialen te Amsterdam te houden door de vereeniging voor volksvlijt, onder medewerking van het bestuur der maat schappij lot bevordering der houwkunst, in Augustus 1853, blijkt, dat de tentoonstelling zal bestaan uit: a. alle mate rialen de bouwkunst betreffende, zoowel in ruwen als be werkten staat; b. alle bouwkundige ornamenten, onverschil lig van welke grondstof vervaardigd; c. stoffen of voorwer pen, dienende lol aftimmering en versiering van gebouwen; en d. werktuigen inrigtingen of derzolver modellen en tee- keningendienende tot het maken en uitvoeren van bouw stoffen en bouwwerken. Aan inzenders, vervaardigers of uitvinders van voorwerpen, die uitmunten door deugdelijk heid van grondstof tot bereiding, zorgvuldige of sierlijke uitvoering, nieuwheid of eigenaardigheid van vinding, of eenige andere goede hoedanigheid, zullen belooningen wor den uitgereikt, bestaande in getuigschriften en bovendien uit gouden, zilveren en bronzen medailles. De beoordeeling der voorwerpen zal worden opgedragen aan eene commissie door het bestuur der vereeniging en der maatschappij lot bevor- ifering der bouwkunst te benoemen. Het aantal uitgeloofde medailles is voor ieder der vier hoofd-afdeelingen 1 gouden, 10 zilveren en 20 bronzen. Door Z. K. II. Prins Frederik der Nederlanden, beschermheer der vereeniging, zijn daar enboven eenige gouden en zilveren medailles voor hier te lande vervaardigde voorwerpen beschikbaar gesteld. Bij de stemming voor 4 Leden van den Gemeenteraad van Texel is verkozen de heer C. H. DIJT. Herstemming tusschen de heeren Johannes Brans. Cornelis Jansz. Kikkert. Klaas Simons Kikkert. Mr. Willem Bok. Jan Zunderdorp. Cornelis Kievit. Een treurig ongeval heeft te vonden. Eenige maaijers waren aa - Uurplaats opr kel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1