WEEKBLAD van des HELDER es li et MEUWËD1EP. 3 N°. 35. 1853. ELFDE J.IAUU1.VU, Dit Weekblad wordt eiken l\l.iaoda<*-iiioi<;en uitgegeven bij C. BAK KEK Bz. t te Nieuuicditp De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. )Ien abonneert ticli bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ttVOlGEN hSt Cq ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 29 AUGUSTUS. Staten- Gene u aal. Aug. 25. De wet op de kerkgenootschappen is in de T. K. aan- genomen met 41 tegen 27 st. AANBESTEDING. Op Woensdag den 7 September 1853, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Noordhollandof, bij afwezigheid van Z. H. E. Gr., door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed Het maken van een GEBOUWTJE voor magnetische waarnemingen aan den Helder, en van een electrometcr- kast in de woning van den Provincialen opzigter aldaar. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving, gelijk is vermeld in artikel 6 van het bestek, waarop zij zal plaats heb ben, hetwelk zal ter lezing liggen, behalve aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur voornoemd, in de voornaamste logementen en koflijhuizen, als: te Amsterdam, in het Noordhollandsche Kof- fijhuisin de Kalverstraat, in het Wapen van Medemblik, op den Dam; in het Koflijhuis het Vosje, op het Kokin; in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het II, in het Harlinger Veerhuis, op de Texelsche Kade en in de Bel, op den Hoek van het Haarlemmer Plein; te Haarlem, in de Kroon, in het Noord- Hollandsche Koflijhuis, beide aan de Groote Markt, in het logement de Oude Komolen en Roskam, in de Nieuwstad, en in het loge ment de Glazenwagen, in de Spaarnwouderstraat en in het lo gement van A. Houtman, aan de Groote Houtpoort; te Alkmaar, inden Rooden Leeuw, in de Toelast en in het Wapen van Haarlem; te Nieuwediep, bij de Wed. Ihnen en in het Logement den Burg; aan den Helder, in het Heeren-Logementop het eiiand Texel, aan het Oude Schild, in de Zeven Provinciën; te Medemblik en te Enkhuizen, in de Logementen de Valk; te Hoorn in den Doelen en het Ongemaakte Schip; te Purmerende, in den Vergulden Kos kam; te Edam, in het Heeren-Logement; te Mounickcndam, in den Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Buiksloot, in het Koo- de Hert; te Muiden, in het Hof van Holland; te Naarden, bij Jurrissen. Zullende Zaturdag vóór de besteding, zooveel noodig aanwijzing in loco worden gedaan, terwijl inmiddels verdere informaticn te bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur E, de Kruyff, te Haarlem, ,en den Ingenieur F. J, II. Ilaijicardte Alkmaar. ITIÜIJTfST IJ D 11T 2 1T. HELDER en NIEUWEDIEP, 27 Auguslus 1853. Bij do veelvuldige proeven, aangewend orn de treurige aardappelziekte te loeren kennen en tegen te gaan, meldt men die van een landeigenaar op het eiland Texel, die daarvan gedurende de laatste twee jaren gunstige uitkom sten mogt zien. Wanneer namelijk de aardappelplant bloeit plukt hij de bloesem af, daar naar zijne rueeniiig de bloe sem een insect opneemt, hetwelk de struiken doet kwijnen, als bewijs voor zijn gevoel aangevende, dat alleen die strui ken do zoogenaamde bcijen of zaadbollen voortbrengen, welke niet door de ziekte zijn aangetast, Naar men verneemt moet dezer dagen bij de werken der amsterdumsche duinwaterleiding een treurig on- O O geluk gebeurd zijn hetgeen hierop zoude iiederkomen. Men is daar thans werkzaam aan do daarstclliug van een enorme hooge pijp het water, door de stoommachine daarin ge voerd, ontvangt op die hoogte de noodige persing, om ver der met kracht voortgestuwd te worden. Om bij bet werk te komenworden de werklieden door eene daartoe iugerigle machine naar boven gevoerd. Nu den afloop van liet werk gaan wel eens nieuwgierigen op deze wijze naar boven, om het werk van naderbij te bezigligen dit was ook toen het gevat en een der werklieden was van de partij. Deze had boven zijnde, een der louwen gegiepen, cu terwijl men du anderen naar beneden liet, zcide men: wij zullen u maar wat laten hangen. Of hij dat hangen niet kon uithouden of niet wilde wachten, weet men niet, zooveel is zeker, dat hij zich langs het louw liet glijden. De afstand was echter te groot; weldra waren zijne handen door de schuiitig ontveld; hij moest door do pijn loslaten, sloitto van eeuo aanmerkelijke hoogte naar beneden en was, in weerwil der meest mogelijke zorg en hulp, weldra een lijk. Hel een ingezeten van Haarlem. 77^, /a?$f In hel departement van do Somntc etf ih dat-ton Noorden is door de dcpattcmentule 0vetheid bepaald,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1