4\ W. 36. 1833. IER EH HET "BT o0 V ELFDE JIAII»! Y(.. Dit Weekblad wordt eiken Miandan-morgen ^uitgegeven bij 0. BAKKER Bz., te Nieuwediep, De prijs is 80 eents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. :M aandak ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld am den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel ineer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 5 Aug S A T E N - G E N E R A A L. 26. Ingèkomen bij de E. K. het wetsontw. op de kerkge nootschappen. r29. Aangenomen 47 wetsontw. van naturalisatie-; de wet dot opening van een nieuwen termijn ter vervulling der formaliteiten bedoeld bij de naturalisatie wet; de wet tot verlenging van den termijn bij art. 293 dei- gemeentewet gesteld; en het wetsontw. tot verzekering der uitvoering van sommige voorschriften van plaatse lijke verordeningen. sSeptemb. 1 Idem de volgende wetsontwerpen: lo. tot -aanvulling der wet betreffende de pensioenen der zee- en landmagt 2o. tot wijziging der wet in zoover betreft de bevorde ring der officieren van de geneeskundige dienst en die der administratie bij de zeemagt3o. tot wijziging van staat A, betreffende de pensioenen der officieren van de geneeskundige dienst en van de administratie bij de zeemagt4o. tot goedkeuring eener dading .tusschen het bestuur der domeinen en de gemeente Genemüiden en 5o. tot regeling van het fonds van koopprijzen van domeinen, dienst 1S52. AANBESTEDING. Op Woensdag den 7 September 1853des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Noordiioiland, of, bij afwezigheid van Z. H. E. G,, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed Het maken van een GEBOUWTJE voor magnetische waarnemingen aan den Helder, en van een electrometer- kast in de woning van den Provincialen opzigter aldaar. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving, gelijk is vermeld in artikel 6 van het bestek, waarop zij zal plaats heb ben, hetwelk zal ter lezing liggen, behalve aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur voornoemd, in de voornaamste logementen en koffijhuizen, als: te Amsterdam, in het .Noordhollandsche Kof- fijhuis, in de Kalverstraatin het Wapen van Medemblik, op den Dam; in het Koffijhuis het Vosje, op het Kok in in de Nieuwe Stads-Herberg, aan bet IJ, in het Harlinger Veerhuis, op de Texelsche Kade en in de Bel, op den Hoek van het Haarlemmer Plein; te Haarlem, .in de Kroon in het Noord- Hollandsche Koffijhuis, beide aan de Groote Markt, in het logement de Oude Komolén en Koskam, in de Nieuwstad, en in het loge ment de Glazenwagenin de Spaarnwouderstraat en in het lo gement van A. Houtman, aan de Groote Houtpoort; tc Alkmaar, in den Kooden Leeuw, in de Toelast en in het Wapen van Haarlem; te Nieuwediep, bij de Wed. Ihnen en in het Logement den Burg; aan den Helder, in het Heeren-Logement; op het eiland Texel, aan het Oude Schild, in de Zeven Provinciën; te Medemblik en te Enkhuizen, in de Logementen de Valk; te Hoorn in den Doelen en het Ongemaakte Schip; te Pui-merende, in den Vergulden Kos kam; te Edam, in het Heeren-Logement; te Monnickcndam, in den Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Buiksloot, in het Koo- de Hert; te Muiden, in het Hof van Holland; te Naarden, bij Jurrissen. Zullende Zaturdag voor de besteding, zooveel noodig aanwijzing in loco worden gedaan, terwijl inmiddels verdere informatien te bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur JË. de Kruyff, te Haarlem en den Ingenieur I'. J. H. Haijioardte Alkmaar. IT IB lT W S TIJ D S IT G- B IT. HELDER en NIEUWEDIEP, 3 September 1853. De zweedsche oorlogstoomboot de Trap is gisteren namid dag ten 3 uro op do reede alhier ten anker gekomen. Naar wij vernemenmoet zij eenige dagen quarantaine liggen, uithoofde van eene besmettelijke ziektewelke zich aan boord bevindt. Men schrijft ons uit Schagen het volgende De 28 Augustus jl. was voor de proleslanlsche gemeento alhier, een ware feestdag, daar het tijdstip daar was waarop hel geheel vernieuwde orgel in de Groote Kerk zoude inge wijd worden. Wasde naam der makers (firma L, van Dam Zonen) van Leeuwarden, reeds voldoende, een goeden dunk van het geheel te hebben, bij de intrede in de kerk werd deze in-, druk, als 'tware, verdrongen door bewondering, opsjftfil sc hooien der welluidende toouendoor den orgelist Ezermati, van Alkmaar, op hetzelve voorlgebragl, de beschouwing van liet keurig netle ifront.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1