WEEKBLAD vak DES HELDER ES het NIEUWEDIEP. Staten- Gene haal. AANBESTEDING. ELFDE Dit Weckblail wordt eiken Maandag-morgen uilgegeyen bij C. BAKKER B«.te Nicuwcdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVEIITEN'TIEN gelieve men ongeregeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurd-ags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel tneer 15 centen, behalve 35 ceiiteu zegelregt voor elke plaatsing. 26 SEPTEMBER. Sept. 19. Z. M. opent de zitting der beide Kamers voor het jaar 18531854 met eene gepaste aanspraak. 22. Jhr. W. Boreel van Hogelandenbenoemd tot presi dent der T. K.aanvaardt op nieuw het voorzitterschap. Ingezetenen dezer gemeentedie nog genegen zijn te solliciteren naar den opengevallen post van Brugwachter, aan de brug tegen over het Postkantoor, zullen zich vóór het einde dezer m tand, in persoon of geschrift, bij het ge meentebestuur behooren aan te melden. Helder den 23 September 1853. De Burgemeester STA KMA IN BOSSE. Op Woensdag den 28 September 1853des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Noordholland, of, bij deszelfs afwezen door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Gouvernements gebouw in de St. Jansstraat te Haarlem voor rekening van Kerk voogden worden aanbesteed: Het doen van eenige HERSTELLINGEN aan de KERK der Hervormde Gemeente op het eiland Marken. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek, waarop de bedoelde aanbesteding zal plaats heb ben, zal ter lezing liggen, boven en behalven aan het Gouver- nements-gebouw te Haarlem, in de voornaamste logementen en koffijhuizen, als: te Amsterdam, in het Wapen van Medemblik, op den Dam; in het Koffijhuis het Vosje, achter de Oude Beurs; in de Beerebijt, buiten de Utrechtsche Poort en bij P. J. Colen brander, in de Bel, op den Hoek van den Haarlemmerdijk; te Haarlem, in de Kroon, in het Noord-IIollandsche Koffijhuis, in de Halvemaan, in de Roskam en in den Glazenwagente Alkmaar, in de Toelast in den Burg en in het Wapen van Haarlemte Hoorn in het Onafgemaakte Schip en in den Doelen, te Purmerend bij den kastelein Prikke; te Medemblik, in de Valk; te Nieuwediep, bij de Erven J. Boven en bij de Wed. Ihnen; te Sliedrecht, bij de Wed. J. van der Vlies; te Buiksloot, bij Vuijk en Sitter; te Naarden, bij Jurrissen; te Muiden, bij P. Amersfoort en te Mar ken op het Raadhuis en bij Kerkvoogden. Zullende vier dagen vóór den dag der aanbesteding en alzoo op Zaturdag den 24 September aanstaande door de zorg van den heer Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, de noodige aanwijzing worden gedaan en inmiddels zoo bij Z.W.E.G. als bij den heer Ingenieur F. Koele, beiden te Haarlem, en bij Kerkvoogden, de verlangde inlichtingen te bekomen zijn. IT SE TT TT 3Ti;DIlTgBlT. HELDER en NIEUWEDIEP, 24 September 1853. De nieuwe lantaren voor den Uustlichttoren te Kijkduin is thans voltooid de lamp zal opgestoken worden zoodra van wege hel departement van marine daaitoe order zal zijn gegeven. Deze lamp, welke inderdaad eene kunstlamp mag hec- len brandt met 4 pitten die als evenwijdige cirkels in el kander sluiten. De olie wordt aangebragt door middel van eeue perspomp, welke door zwaartekracht (met een gewigt van 40 pon.l) in beweging wordt gebragl. Hel licht verspreidt zich door kristallen glazen en moet zelfs op een afstand van 7 a 8 uren ziglbaar zijn. Van de Z. naar do Z. O. zytle naar den duinkant, is het niet lo zien, maar wordt door reflectors zijnde spiegels van gepolijst metaal naar de tegenovergestelde rigling, de Noordzee, teruggekaalst. Z. M. heeft met 16 October a.s. den kapitein- luitenant ter zee titulair J. A. B. Tadseu equipagemeester der marine alhier, in die betrekking overgeplaatst bij 's rijks werf te Amsterdam. Men scliryfl uit Vlissingen dd. 21 Sept.: Gisteren ont ving de kapt. luit. ter zee Vogelpoot liet bcrigt zijner plaat sing als tijdelijk equipagemeester der marine aan het Nieu we diep. Bij besluit van den 15 dezer heeft Z. M. bepaald «lat de reglcn op den invoer van granen, aardaripgjgiij enz. zijrr verminderd als: aardappelen een halve €cnl cn tarwe éti rogge ccn derde cent per mud.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1