m WEEKBLAD van den N°. 40. 1853. m HET p Staten-Geneiiaal. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. ra ELFDE Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en «oor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAAND AC1 Urfi ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan den Uilgever in te zenden, uiterlijk Zaturdngs des middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 ceuteu zegelregt voor elke plaatsing. 3 T II E R. Sept. 22. Ingekomen bij de T. K. een wetsontwerp tot verklaring van het algemeen nut van den aanleg van eenen kunst weg in Friesland. u 24 ld. de begrootingswetten voor 1854. Do BURGEMEESTER der gemeenle Heldermaakt bij deze aan allo daarbij belanghebbenden bekenddat de vol- jaars-patentbladen over de dienst van 1853/54, aan het secretarie dor gemeente te bekomen zijn van Maandag den 3den tot Dingsdag den llden dezer maand, van des morgens 9 tot 12 en des namiddags van 4 lot 6 ure den invallenden Zondag uilgezondcrd. Helder, 1 Octobcr 1853. v De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. AANBESTEDING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, zyn voornemens op Maandag den lOden Oclober 1853, des namiddags ten één ureaan hel raadhuis der gemeenle in het openbaar, alleen bij inschrijving, aan te besteden: Het deen van cenig Timmer- Metsel- en Schilder werk aan de plaatselijke gebouwenenz. Het bestek en de voorwaarden dezer aanbesteding, ligt, \an heden af, ter lezing aan hel secretarie, terwijl nadere inlichtingen te hekomen zijn bij den opzigter J. Borst, Wz. Helder den 1 Oclober 1853. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSE. De Secretaris L. VERHEIJ. De BURGEMEESTER der gemeente Helder, brengt ter konnis van de belanghebbendendat, volgens bekomono aan schrijving, de inspectie over de. verlofgangers der Nationale Militie, niet in de maand Oclober dezes jaars, maar in de maand Mei 1854 zal worden gehouden. Helder den 1 Oclober 1853. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. ITIlïïWg? ifDÏÏ^ O- 3 IT. HELDER en NIEUWEDIEP, 1 Oclober 1853. Jongsll. maandag teekende de windmeter aan bet gebouw van den waterstaat alhier, eene drukking van 86 ncd. pond. op de vierkante nod. elterwijl er bij den storm van den 27 December 1852, slechts eene drukking van 70.5 ncd. p. werd waargenomenvoegt men daarbij eene waterhooglo van 1.93 el boven amsterdamsche peil, dan laat het zich denken, dal men hier met ongerustheid het volgende tij to gemoet zag, Uit de redevoering door den minister van finantien in de zitting der Tweede Kamer der stalen-generaal vail 24 Sept. jl.gehouden bij de aanbieding van de begrootings wetten voor hel jaar 1854, blijkt dat het eindcijfer daar van bedraagt: 70.216,987,71 de raming der middelen van inkomsten 71,789,752,511 De raming overtreft dus do uitgave met f 1,572,764,805 Do raming der middelen over 1852 bedroeg 71,713,323,134 en heelt opgeleverd73,652,595,11 Zr. Ms. fregat Doggersbank, kapt. ter zee de Smit van den Broecke, wordt binnen weinige dagen alhier ver wacht om viclualio intenemenen zal vervolgens naar do middellandscho Zee stevenen; daar het des Konings intentie is, dat, bij do verwikkeling der ooslersche kwestie, allo beschikbare bodems zich in den Archipel zullen vereenigen. Men meldt uil Groningen 23 September: Sedert cenige dagen hoort men hier spreken van een adres (volgens de gron. crourant van heden reeds 1000 onderlcekeningen lel lende) hetwelk door handwerks- en" atbeTdslieden aan Z. M*r den koning zal worden gerigt, cn vfaarbij-voorziening wordt gevraagd legen de duurte van levensmiddelen w&ardooi1' zij Cn £2 h cn IZ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1