WEEKBLAD vu nes M HET N°. 44. 1853. ELF ME JMStiilSti I V) w fe."4 Uit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco jicr post 90 cents. Men abonneert ticb bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. IH A A K D A BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER der gemeente Helder brengt ter kennis van de Ingezetenendat de gewone jaarlijksche schou wing over de uitwateringen, door Wijkmeesters zal gehouden worden op Vrijdag den 4 November aanstaande, en herin nert ieder wien zulks aangaat, te zorgen, dat de waterlei dingen, die voor, over en langs zijne erven of gronden loopen behoorlijk opgemaakt en van modder en vuilnis gereinigd zijn; zoomede dal de beschoeijingen opgetrokken en do goten, langs den publieken weg, van behoorlijke dekplan- ken moeten zijn voorzien. De belanghebbenden worden, ter voorkoming van vervol ging, dringend aangemaand, in tijds aan hunne verpligting ten deze te voldoen. Helder29 October 1853. De Burgemeester voornoemd STAK.MAN ROSSE. HELDER en NIECWEDIEP, 29 October 1853. Aan boord van Zr. Ms. stoomschip Cycloop hebben dezer dagen eenige plotselinge sterfgevallen plaats gehad. Aan don luit. ter zee le. kl. J. C. Holtzapffel is het kom- mando opgedragen van Zr. Ms. schoener do Adder. Wij vernemen dat op zondag den 30 October, des avonds ten zes ure, do laatste godsdienstoefening zal ge houden worden in de oude kerk der Doopsgezinden en op zondag den 6 November e.k., des morgens le 10 ure, de eerste in de nieuwe kerk alhier. Do landerijen in den haarlemmcrmeer-poldergelegen onder Burgervoen en Roinsdorp, in de maand Augustus 1853 verkocht, zijn bijna geheel bewerkt; van den heer Rutgers van Rosenburg zijn ruim 70 bundersvan den heer Bronkhuijzon 125 bunders en van den heer van Voorst 448 bunders met oliezaad bezaaid, de overige porcecien van dien ui i ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld ann den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdngs des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel ineer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 31 O 0 E 5ï. heer zijn bezaaid met rogge of zullen in het voorjaar tot weiland gemaakt worden. Ojt den 24slen had te Haarlem, op den Doelen, de door de afdeeling Haarlem en omstreken van de hollandsche maatschappij van landbouw uilgeschrevene tentoonstelling van jong veo plaats. De prijzen werden daarna door den voorzitter tier afdeeling uitgereikt met eene gepaste toespraak, waarin hijzonder werd gewezen op het nut van jaarlijks te- rugkeereude tentoonstellingen, blijkende uit de steeds toene mende voortreffelijkheid van'het ingezonden vee. Bij 's Konings besluit van 24 Sept. jl. is bepaald, dal, even als zulks thans hij de landmagt plaats heeft, ook bij het corps mariniers de diensttijdwelke vereischt wordt, om tot het examen als officier toegelaten te worden, gerekend zal worden van den leeftijd van 16 jaren (vroeger was dit 18 jaren). Naar men verneemt zullen, op speciaal verlangen van Z. M,gedurende de eerstvolgende vier maanden, de inhou dingen op dc soldijen der manschappen van het leger, we gens schuld op hun kleedings-reparatic-fondstot geen hooger bedrag dan hel minimum of een derde, plaats hebben, en het maximum of de helft korting, alleen wegens dronken schap, worden opgelegd. Reeds is gemeld, dal het gegoten standbeeld van Z. M. koning Willem II te 's Hage is aangekomen. Hel beeld stelt voor: den koning blootshoofds, los in een afhangenden mantel gehuldde hand als sprekende naar zijn volk uil- stekende; vier allegorische beelden omgeven hetzelve. Men houdt zich bozig met het oprigten van hel voetstuk. Do fundamenten worden door twee werkbazen lo 's Hage (de heeten van Santen en de Groot) kosteloos gelegd terwijl ook de heer Ellinckhuizenwerklieden en materialen voor hel timmerwerk kosteloos verschaft. Men wil welen, dat de plegtige onthulling van bel standbeeld op den 17 Nov., den verjaardag der omwenteling in 1813, zal plaats hebben. In de laatste tien maanden zijn in ons, land drie sloom- rijstpelmolens opgerigt en een vierde ^atl jannen kort volgen. ff

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1