WËEK6LAD van des HELDER es det NIEEWEDIEP, N°. 47. Staten-Geneuaal. ITIEtf WSSIJD I1TÖ31T. ELFDE JAIBUIXCS, Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. DIAAIÏD AU ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tol 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 21 S O V E .tl IS E R. Nov. 14. Het wetsontwerp betrekkelijk het muntwezen in W. Indie wordt in de T. K. met algem. st. aangenomen. h 15. De wet betrekkelijk het bouwen, planten enz., binnen zekeren afstand van vestingen enz. is met 42 tegen 22 st. aangenomen, n 18. Het contract met de handelmaatsch. wordt met 58 tegen 5 st. aangenomen. HELDER en NIEUWEDIEP, 19 November 1853. Onlangs heeft le Rollerdam eene 72jarige vrouw op ecne vreesselijke wijze den dood gevonden. Op een sloel zittende, met eene stoof met vuur onder de voelen, schij nen hare kleederen vlam le hebben gevat; zeker is hel, dal de buren op het flikkeren van tle vlammen kwamen toesnellen, de deur van het kamertje, waarin de outlo vrouw woonde, open trapten, en haar brandende op den grond vonden liggen. Men boot! alle mogelijke hulp, doch de ongelukkige had zoo geweldig van hel vuur geleden, dal zij na nog een flaauw leeken van leven gegeven le heb ben, onmiddelyk den gcesl gaf. Men schrijft uit 's Hertogenboschdd. 12 November, het volgende: Eene vrouw begaf zich heden morgen, circa 10 ure, ter markt en liet hare vier kinderenwaarvan het oudste slechts 5 jaren telde, in hare kamer. Omstreeks half elf ure trekt eene brandlucht de aandacht van den howoner van het naaste huis. Bij het door hem ingestelde onderzoek verneemt hij hel geschreeuw van kinderen. Op zijn geroep snellen de huren ter hulp en gelukkig nog in tijds genoeg redt men de vier kinderen, die zekerlijk zouden gestikt zijn en bluschl men eenen brand, welke, daar deze woning lo midden van een digt bebouwd blok huizen (ICapucijncnpoorl geheelen) staat, de noodlolligsle gevolgen had kunnen heb ben. De kinderen, met lucifers spelende, waren le digi bij hel bed, waaronder houlspaanders en krullen geborgen waren, gekomen en deze hadden vuur gevat. De commissie, door de regering belast met het on derzoek naar do waarde der inenting als voorbehoedmiddel legen de longziekte onder het rutidveeo, heeft de uilkomsten medegedeeld der eersle proeven, door haar aan 's rijks veeartsenijschool genomen. Al de ingeente runderen, waar over dat verslag loopt, zijn sedert 1 Febr. dezes jaars lijdeljjk afgestaan aan vier bezitters nabij Utrecht in wier stallen de longziekte heerschte. Zij werden bij voorkeur geplaatst öf naast longzieke dieren, öf waar deze gestaan hadden, of gestorven waren. Alle zijn lot dusverre volmaakt gezond gebleven. Binnen korf zullen zij in de stallen der school worden leruggebragten daar op nieuw aan de besmetting worden blootgesteld. Door een rijks ambtenaar te Anlo is eene geheele en allereenvoudigste zamenslelling van vervoer en gewone rijluigen uitgevonden die aan goedkoopheid vele voortieelen verbindt. De wagens, naar die zamenslelling vervaardigd, worden met do grootste gemakkelijkheid door zich zeiven bewogen of voortgedreven en loopen op straal- grind- en zandwegen met de snelheid van een kwartier uurs in een uur, en met eene kracht van zes lol acht paarden. De uitvinder, de heer Orlleb, zegt deze uilvinding ook op den ploeg le zullen toepassen, zoodat het ploegen daardoor niet alleen zonder paarden, maar ook aanmerkelijk sneller zal kunnen geschieden. Naar wij vernemen, heeft de uitvinder reeds octrooi voor vijf jaren en vele bestellingen van parti culieren ontvangen. De gemeente Morlac, kanion Chatelet, dop. van den Gheris dezer dagen het tooneel geweest van eene misdaad, welke eene algemeeno verslagenheid aldaar heelt le weeg gebragt. Zekere Gil bert Lurquet had een doodelijken haal opgevat legen don heer Rebillat, welken hij beschuldigde van zich legen zijn huwelijk met zijne schoondochter verzet te heb ben. Zondag den 23 Ocl., nadat eenige woorden lussche

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1