WEEKBLAD van DEN B E K I G T. Staten-Generaal. BANK VAN LEENING. HERBESTEDING. N°. 51. ELFDE JA4RUAXU Oit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuw cd iep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert fcich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A ar D A Even als in vorige jaren, zal het Nummer van 1 Januarij e.k., ook thans weder zijne kolommen openstellen voor eenen Heilwensch aan Verwanten Vrienden, Bekenden en Begunstigers, onderteekend door eene alphabetisehe lijst der Personen, welke daartoe vooraf hunne namen en kwaliteiten, in den loop dezer maand, aan den Uitgever van dit Week blad, of aan IIH. L. Verheij en N. Vroon, aan den Helder, zullen hebben opgegeven. Van eiken Ondert&ekenaar wordt gevorderd de vooruitbetaling van Vijftig Cents, ten voordeele van de algemeene Armen dezer plaats. Wij hopen op eenen rijken oogst voor de be- hoeftigen dezer Gemeente. Dec. 11. De E. K. heeft aangenomen: 1. de wet op de ver effening van het dienstjaar 1848; 2. de bijdrage van het fonds voor het haarlemmermeer8. de begrooting voor den arbeid der gevangenen; 4. de begrooting voor de landsdrukkerij; 5. de wet op den aanleg van een weg in Friesland; en v 12. de wet tot regeling van het muntwezen in W. Indie, benevens die tot regeling der ontv. en uitg. van het pensioenfonds. tr 13. De wet op de middelen is door de T. K. aangenomen met 42 tegen 23 st. Het Reglement voor deze concessie ligt allo werkdagen op de gewone kantooruren ter lezing aan de Secretarie. Helder, den 16den December 1853. STAK.MAN BOSSEBurgemeester. L. VERHEIJ Secretaris. De RAAD der gemeente Helder voornemens zijnde concessie te verleenen lot het houden der Bank van Leening in deze gemeentevoor den tijd van drie jaren zullen de ingezetenendie genegen zijn daarvoor in aanmerking te komen zich vóór of op den 6den Januarij 1S54 in geschrift moeten aanmelden bij Burgemeester en Wethouders. Op Woensdag den 21 December 1853, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Noordhollandof, bij afwezigheid van Z. H. E. G.door een der Leden van do Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlemworden herbesteed Het ONDERHOUD van de ZEEWERKEN, gelegen voor de kusten van Wïllems-oordden Helder en Huisduinen, ingaande met den eersten Januarij 1854 en eindigende met den laatsten December 1856. Deze herbesteding zal bij enkele inschrijving geschiedenvolgens artikel 16 van het vroeger bekend gemaakte bestek, behoudens eenige in dat stuk gemaakte wijzigingenwaarvan de nota ter inzage ligt aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur voormeld, aan het Bureau van Buitenlandsche Paspoorten, in het Huis onder het Zeil te Amsterdam, bij den Hoofd-ingenieur van den Water staat E. de Kruiff, te Haarlem, bij den Ingenieur van den Waterstaat P. J. H. Haijward, te Alkmaar, en bij den Opzigter van den Waterstaat O. van der Sterraan den Helder; bij welke Ambtenaren inmiddels verdere informatien te bekomen zijn. HELDER en N1EUWEDIEP, 17 December 1853. In de jl. dingsdag gehouden vergadering van den Gemeen leraad waren afwezig de heeren J. Pupineau J. Hare maker en S. Lastdrager. Hel aanvullingskohier van de hondenbelasting weri tafel gebragt en met algemeene slcmmeu^vTisl^csJeld bedrag van 43. De overweging van het reglement en thrief van có

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1853 | | pagina 1