WEEKBLAD des BELOER es det NIEUWEDIEP. H". 9. UEt g 1854. Ontwerp van wet tot vrijwillige verwisseling van staatsschuld. TSVAALFÖE t Dit Weekblad wordt elkeo Maandag-morgeo uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. 91 A A m D A ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 27 FËBRÜAR1J. Dat is nu eens regt een ontwerpje van tegenovergestelde rigting van Bosse kende maar een soliden en eerlijken weg, om tot rente besparing der staatsschuld te gerakeninkoop van schuldbrieven uit het batig saldo, dat eenig dienstjaar mogt afwerpen, en, was de stand der beurs gunstig en de voorraad van beschikbaar geld groot, eene conversie door aan den crediteur de keuze te geven tusschen volledige betaling of een effect dat lagere renten afwerpt. Dit is ook een doodeenvoudige en solide handelwijs van den particulier, die uit zijne overwinsten, zijne schulden aflost, of kans ziende tegen lager renten geld te kunnen krijgen een obligatie ren tende vier percent aangaat, om eene schuld, waarvoor hij vijf percent betaalt, af te lossen. Maar dat is voor den heer van Hall veel te eenvoudig, daar wordt aan dc beurs niet veel mede verdiend; wie kan daarop spe culeren? Iedereen begrijpt het. Kunstige, onbegrijpelijke finan- tiële speculatiendie rijzingen en dalingen geven waarvan niemand de reden weet, maar die in weinige weken allerhande variatien aan de prijzen geeft; dat lokt tot spel: makelaars en commissionairs in effecten gaat het wel; groote speculanten, die, hoe weet men niet, toch meestal blijken door een reet in de toekomst te hebben kunnen gluren, vinden er ook hun baat bij; maar honderden zijn er, die als de manoeuvre is volbragt, een treurig gezigt zetten bij mislukte speculatien. In de memorie van toelichting lezen wij, dat de reussite van de geheimhouding omtrent het hoe en wanneer dier geprojecteerde conversie afhangt. Wij willen den minister van Hall, die zeer rijk is, niet verden ken, dat hij zelf van dat geheim zal profiteren, maar dit is zeker, dat hij het niet voor zich alleen kan houdendat hij zulk een speculatie, wanneer door kunstige manoeuvres, het eene effect ge drukt, het andere opgedreven moet worden, meer dan een vocaal der beurs moet in den arm genomen wordenen dat er met de millioencn in 'slands kas op allerhande wijze moet worden gewerkt, om het doel te hereiken. En dan rijst de vraag: of die allen welke het geheim moeten kennen, en zij die door hunne relatien het geheim leeren kennen, of die allen ook zoo eerlijk zullen zijn, om daarvan voor zich niets te profiteren? Och! de effecten-hande laar is geen heilige. Hij werkt niet mede, als er niet wat aan te verdienen valt! Men loopt daar niet uit pure liefhebberij rondom op een kwart of achtste te dingen. De beursdobbclaars, en zij die van hen leven, mogen het met welgevallen zien, dat het gouvernement tot bereiking van een finantiëlen maatregel tot geheime kunstenarijen wordt gemagtigd; zelden profiteert het land daar iets bij. De minister vraagt die exceptionele magt niet voor een korten termijn, och neen! die magt zal hem bijblijven tot den laatsten December 1857. Meer dan drie jaren lang zal men de beurs kunnen agiterenmet aanbiedingen van conversien op onverwach te, geheimgehouden tijdstippen. Men heeft den heer van Hall altijd groote stoutmoedigheid toe geschreven. Het klimmen zijner jaren schijnt daaraan niets te hebben ontnomen. Immers het voorstel in zijne waarde of on waarde latendemen zal zeker te vergeefs naar een voorbeeld zoe ken, dat een minister van finantien, die slechts ad interim totdat een opvolger benoemd zal zijn, die betrekking waarneemt, voor zoo langen tijd, zoo groot een magt durft verlangen. Het zoude het vermoeden doen rijzen, dat de heer van Hall voornemens is, om nog gedurende eenige jaren het ministerie van finantien met dat van buitenlandsche zaken vereenigd te houden. Maar wat kan niet in drie jaren gebeuren? Gesteld al eens, dat men den heer van Hall genoegzaam vertrouwen kan schenkenom hem die magt op te dragenis het zoo ondenkbaardat hij lang vóór het ver strijken van den termijn, door een ander is opgevolgd! En zal die onbekende, dan even bekwaam in beurskunsten en even eerlijk zijn, als hij behoort te wezen, wion zooveel magts wordt gegeven? Voor zoover wij het plan begrijpen, zal de strekking daarvan zijn, om b.v. aan hem, die een 4 percents en een 2j- percents aanbiedt, daarvoor in ruil te geven twee 3 pet.. De staat pro fiteert dan 1 pet. op het eene effect en verliest y pet. Op het andere. Op de ƒ200 kapitaal wordt dan 50 cents renten uit gewonnen of pet. of wel liet gouvernement biedt 17 stuks 3 pet met eene bijpassing van 8 per mille in kontanten aan tegen S stuks 2.f pet. en 9 stuks 4 pet.. in welk geval op ƒ1700.5 gulden renten of dooreen genomen py pet. zal worden uitgewonnen. Dit is, wanneer (gelijk ook de wet wil) geene kapitaals-vermeer- dering daarbij plaats heeftvoordeelig voor den staat. Maar de crediteur, die toch ook cijfert, is niet zoo dwaas, om zijne beide effecten, die hem 6} renderen, te verwisselen tegen effecten, die slechts zes gulden afwerpen. Er moet dus een lokaas worden aangeboden. Dat lokaas is hierin gelegen, dat de nieuwe schuld aflosbaar wordt gesteld.Indien de manoeuvre volkomen geluktdan zal er eene rentebesparing te weeg worden gebragt van ƒ1.880.000 en drie vierde van die som zal tot aflossing worden aangewend. Dobbelarij trekt.Op de dobbelzucht te speculeren achten wij echter zedeloos voor een gouvernement, f*)—- Hij die een 4 per-l'. •j IKP.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1