WEEKBLAD va» des ^ige:^Co, u het r N°. 14. 1S54. Staten-Generaal. BEKENDMAKING. "xTIETTTTSTIIDIITGrB it. TWAALFDE JAA3t«A3«. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekbandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 3 AFRÏL, Maart 24. De wetsontwerpen ter vereeniging van gemeenten zijn in de T. K. met 39 tegen 21 en de regeling der pensioenen van mil. leden van liet hoog mil. geregts- hof met 41 tegen 30 st. aangenomen. Ingekomen eene voordragt bij welke de aanleg van een spoorweg van de belgische grenzen in de rigting van Kozendaal naar het holl. diep, wordt verklaard als van algemeen nut en eene voordragt tot vaststel ling van eene raming van uitg. wegens verstrekkingen voor het dep. van oorlog, dienst van 1854. 28. Het wetsontw. tot verhooging van het budget van oorlog is aangenomen met 59 tegen 8 en de wet op de visscherij met alg. st. 29. Het ontw. voor een spoorweg van de belgische grenzen in de rigting van Kozendaal wordt aangenomen met 47 st. Do BURGEMEESTER der gemeente Helder, maakt bij deze aan de daarbij belanghebbenden bekend, dat de derde zitting van den militie-raad binnen het 3e ressort de zer provinciebestemd tot het keuren van plaatsvervangers en nummerverwisselaars, voor deze gemeente zal worden ge houden te Alkmaar, op het raadhuis, op Woensdag den 5 April 1854, des morgens ten tien ure. Helder den 28 Maart 1854. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP, 1 April 1854. Heden werd door den Kerkeraad der Evang. Luth. kerk de eerste steen gelegd van het opteriglen kerkgebouw. Do secretaris-ouderling, de heer Zurmühlenhield bij deze gelegenheid eene korte cn gepaste toespraak lot de aanwe zigen, waarna de heer Tadsenopzettelijk daartoe overge komen, het woord voerde, dank betuigende aan degenen, die lot de instandbrenging hadden bijgedragen en het gewigt aantoonde van do oprigting van een nieuw kerkgebouw dal tevens zal strekken lol verfraaijing der plaats. Bij den landman C. Kos, op het Roegras, heeft op den 26slen Maart jl,eene koe gekalfd van circa twee jaren oud, welke drie volslagen kalveren heeft ter wereld gehragl. De minister van builen], zaken heeft in de jl. woensdag gehouden zitting der Tweede Kamer, den inhoud medege deeld van eene telegrafische dépêchebehelzende de ver klaring van het britsche gouvernement omtrent do behan deling der neutrale vlag, welke hoofdzakelijk hierop neder- komt: Du neutrale vlag zal dekken het goed, onver schillig of het vijandelijk goed zymits niet bevallende contrabanden van oorlog of dépêches voor den vijand, en zelfs zal hel goed, aan neutralen toebehoorendeofschoon op een vijandelijk schipniet geconfiskeerd worden." De regel is dus: vrije vlagvrij goed. Onder do benaming van optische litho typographie heeft de heer Roberl Huser, te Berlijn, eene nieuwe uil vinding gedaan welke door do belangrijke resultaten waar toe zij leidt, zoowel als door do veelvuldigheid harer toepas singen, algemeen de aandacht trekt. Zij bestaat namelijk in eene nieuwe wijze, om geschreven, gedrukte of gegra veerde stukken over te brengen en terug te gevencn wel nog juister dan dit door middel der photographie wordt ver- rigl. De uitvinder had aan de pruissische regering eenige afdrukken aangeboden van verschillende [daten door middel van zijn syslema. Hij werd daarop bij den minister ontbo den dio den directeur voor koophandel en nijverheid last gaf, de wijze van bewerking van den heer Huser gade te slaan[en zich te overtuigen van de snelheid en zekerheid zijner operaliën. Te dien einde werden aan genoomden heer ter hand gesteld zes stukken van zeer verschillende soort om die na lo maken: het waren: 1) een blad van een bo ten jare 1565 gedrukt; 2) eene houtsnede jUit hetzelfde w

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1