WEEKBLAD van DES kJt ELDËR ES UBT NIEUWEDIEP, N°. 17. 1854. rut TlVA,lIiF»E Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij O. BAKKER Bz.te Nieuwediep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert fcich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG OlGEN HEt ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld a«o den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 ceuteu zegelregt voor elke plaatsing. 2-1 A P SI L. ITIgrjWSTLTDIlTC-EiT. HELDER en NIEUWEDIEP, 22 April 1854. Na eeno langdurige droogteis er inden afgeloopen nacht een milde en verkwikkende regen gevallen, waaraan de be hoefte zich sterk deed gevoelen. De aanstaande komst van het 4de bataljon infanterie uit Nijmegen houdt hier do algemeene aandacht bezig. In het réduit van het fort Kijkduin, dat lot casernering van de manschappen zal dienen, is alles in gereedheid. En terwijl de ingezetenen hunne kamers en woningen tot verhu ring aan officieren en onderofficieren in orde maken, en win keliers en kasteleins bij voorraad de winsten berekenen, waarop zij door een vermeerderd debiet hopen, bonden de toonkunstenaars van het gezelschap de Harmonie zich on ledig met hel repeteren van marschen, waarinedo zij het bataljon bij zijnen inlogt willen verwelkommen. Z.r. Ms. stoomschip Cycloop, kommandant kapt.-luit. ter zee Zwaanshals, is heden ochtend uit de haven naar de reede vertrokken, alwaar hel op nadere orders is wachtende zijnde de bestemming tot nog too onbekend. -f- jl. Donderdag werd alhier in hel lokaal Tivoli de eerste buitengewone vergadering gehouden van de zangvereeniging Nut en Genoegen. De uitvoering van een tiental zangstuk ken getuigde van de geoefendheid der zangers en zangeres sen en mogl dan ook do herhaalde bijvalsbetuigingen van de talrijke toehoorders wegdragen. Jl. maandag werd voor het eerst binnen deze gemeente de inenting, als voorbehoedmiddel legen de longziekte, hij hel rundvee, op den stal van den veehouder Vroon toegepast. De operatie geschiedde in tegenwoordigheid van den Bur gemeester en den Secretaris dezer gemeente, en van den Islen Voorzitter en den Secrct.-Penningm. van de alhier gevestigde afdeelingderHoIlandschemaalschappy van landbouw en werd bewerkstelligd door den heer van Hoorn, Rijks-Vee arts der 1ste klasse, woonachtig in den Anna Paulowna Polder. Hel is te hopen dat dit gegeven voorbeeld ook in deze streken navolging moge vinden, tot zoo mogelijke voorkoming van deze gevreesde ziekte onder het rundvee. Do minister van builenl. zaken, berigl in do Staats courant, ontwaar te zijn geworden, dat het voornemen be slaat om oorlogsammunilie ter zee uittevoerenin strijd met de pligten aan onzijdige mogendheden door liet volkenregt op gelegd. Om die reden maakt do minister er onzo landge- nooten opmerkzaam op, dal do oorlogvoerende mogendheden het vervoer van krijgsammunitie voor contrabande beschouwen zullen en waarschuwt de handelaren en reeders, om geen misbruik van de nederlandsche vlag te maken, daar de Regering geene bescherming kan verleenen aan schepen welke oorlogsconlrabande inhouden. Verder brengeningevolge do bevelen des Koningsde minis ters van buitenl. zaken, van justitie en van marineter kennis van elk, dien znlks zoude mogen aangaan, dat ter bewa ring eener volkomene onzijdigheid in den onlstanen oorlog geeno kapers, onder welke vlag en met welke commissien of lettres de marqué ook voorzien, met of zonder prijzen, in onze havens en zeegaten zullen worden toegelaten, dari ingeval van zeeramp, en dat de vereisehto bevelen worden uitgevaardigd, om onder alle omstandigheden, zoodanige ka- pars en hunne prijzen te doen bewaken en ten spoedigste weder zee le doen kiezen. Eindelijk waarschuwen de minister van builenl. zaken en de minister van justitie, daartoe door den Koning gemagtigd, alle ingezetenen des rijks, om zich gedurende den legen- woordigen oorlog op gcenerlei wijze in te laten met do kaapvaart, daar geeno commissien of lettres do marqué, zouder goedkeuring van het nederlandseh Gouvernement aan nederlandscho ingezetenen door oorlogvoerende mogendheden afgegeven, eenig wettig gevolg hebben. Do ministers voornoemd hebben voorts Ier kennis van het algemeen gebragt, dal het nederlandseh Gouvernement eetie volstrekte onzijdigheid in acht nemende, geene goedkeuring op verkregene commissien of lettres de marqué «al verleenen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1