WEEKBLAD DES HELDER IS BET NIEUWEDIEP. 18. AANBESTEDING. 1854. IT IE TT 7TS TIJ DUT Cr BIT. TWAALFDE JAARUANU. .,\JoiGEN 11 Et r w G o Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert rich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. n A A N D A G ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags dei middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centeu, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 1 MEI. Op Woensdag den lOden Mei 1854, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commis saris des Konings in de provincie Noordholland, of, bij afwezig heid van Z. H. E. G. door een der Leden van de Gedeputeerde- Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Wa terstaat, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed: Het maken van eene Electrometerkast en van een Ge bouwtje voor Magnetische waarnemingen bij de woning van den Provincialen Opzigter van den Waterstaat aan den Helder. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving, ge lijk is vermeld in artikel 7 van het bestekwaarop zij zal plaats hebben, hetwelk zal ter lezing liggen, behalve aan het locaal van het Provinciaal Bestuur voornoemd in de Logementen en Kofiij- huizen waar de bestekken van waterstaatswerken gewoonlijk worden nedergelegd. Zaturdag vóór de besteding, zal zoo veel noodig, aanwijzing in loco worden gedaan; inmiddels zijn verdere informatien te beko- komen bij den Hoofd-Ingenieur E. de Kruyff, te Haarlemen den Ingenieur P. J. II. Ilayward, te Alkmaar. HELDER en NIEUWEDIEP, 29 April 1854. Bij koninklijk besluit van 26 dezer, is vastgesteld een voorioopig reglement op het zamenstellen en varen van hout vlotten, in de koopvaarders-binnenhaven alhier en in het groot noordhollandsch kanaal. Zr. Ms. fregat van oorlog Prins van Oranje, kapitein ter zee StolIuit de rniddellandsche zee naar deze haven bestemd, was den 21 dezer bij Goudstaart. Te Calanlsoog is, naar wij vernemen een fransch vaartuig gestrand in lading hebbende wijn. Een rijke Er.gelschman heeft in de wijk Kivoli te Parijs een hui. laten bouwendat do algemeene opmerk zaamheid tol zich trekt. Het is cirkelvormig en heeft deu ren, noch vensters. Om er in te komen moet men langs een grooten trap, welke op en neergelaten wordl, even als eene ophaalbrug op het dak klimmen. Het lieeft slechts eene verdieping, 18 kamers, welke in do rondte geschikt zijn en tol woning dienen van den zonderlingen Engelschrrian zijne vrouw 8 kinderen en bedienden, in het midden is eene soort van binnenplaats koepclsgewijs inel glas over dekt. In den winter wordt het gebeele huis verwarmd door een warmteleider die in het midden geplaatst, is en in den zomer verspreidt een rijk bloembed zijne geuren naar alle kanten. Al de kamers worden geopend aan do zijde van een cirkelvormig balkon van waar men op de binnen plaats uitziet. Dit huis is door zijne inrigling geheel vrij gesteld van deuren- en venstergeld en beveiligd tegen de dieven. De stedelijke raad van Pelersburg heeft besloten den keizer verlof te verzoekenomten behoeve der troe pen op de vloot, van do huiseigenaren en van de kooplieden van hel eerste en tweede gild, op het jaailijksch bedrag van zekere stedelijke belastingen, van de eerste 10 en van de beide laatste 1 pet. te heffen. De keizer heeft, zoo als te begrijpen valt, dit aanbod aangenomen en de sledeljjke raad heeft de betaling van de helft dezer vrijwillige bijdra gen op 15 Mei bepaald; met de bijvoeging echter, dat hiermede aan tien wensch om op het altaar des vaderlands te offeren, geen palen gesteld zijn en dat de namen van hen ter kennis des keizers gehragl zullen worden, die meer dan bovengenoemde bijdragen leveren. De russische schooner Liherlas, kapitein Raas, was door de engelsche kruisers genomen en gedeeltelijk roet en- gelscho bemanning bezet. De kapitein Raas, dien men aan boord van zijn schip gelaten had, maakte de engelsche be manning dronken, werd op die wijze meester van hel vaar tuig en bragt het behouden naar Ysladt. De in Turkije aangekomen engelsche en frans troepen zijn verre van tevreden, ert beklagen zich ovef de ligtzinnigheid waarmede hunne gouvernementen zo^Hfl als

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1