WEEKBLAD vas des Staten-Generaal. AANBESTEDING. SCHU T T E 11 IJ. 1854. ES iiet MELWEDIEP. TWAAXiFöE JAAittiAfttti, r°. 19, Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij G. BAKKER Bz.te Nieuiucdiep De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Roekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. ,aö^GEN 11 Et r te# O M A A S B A fi April 29. De volgende wetsontw. zijn in de E. K. aangenomen: 1. tot opheffing der paardenposterij2. tot regeling van het muntwezen in Indie; 3. tot vergoeding van rente aan de lied. Rijnspoorweg-maatschappij. Mei 2. De nieuwe minister van financien heeft het conversie- ontwerp van zijnen voorganger ingetrokken. Hij grond de die intrekking op de sedert in Europa toegenomen staatkundige verwikkelingen. De BURGEMEESTER der gemeente Helder, vestigt bij deze de aandacht op do publicatie, betrekkelijk de oproe ping ter inschrijving voor de Schutterij, welke heden heeft plaats gehad met herinnering aan zoodanige ingezetenen welke in den jare 1829 zijn geboren of ouder zijnde zich in vorige jaren niet hebben aangegeven dat de in schrijving op den eersten Junij aanslaande wordt gesloten en de nalatigen aan de inschrijving do daaruit voortvloci- jendo nadeelige gevolgen zich zeiven zullen te wijten hebben, Heldeh 1 Mei 1854. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. Op Woensdag den lOdcn Mei 1854, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commis saris des Konings in de provincie Noordholland, of, bij afwezig heid van Z. H. E. G. door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Wa terstaat, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed: Het maken van eene Electrometerkast en van een Ge bouwtje voor Magnetische waarnemingen bij de woning van den Provincialen Opzigter van den Waterstaat aan den Helder. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving, ge lijk is vermeld in artikel 7 van het bestek, waarop zij zal plaats ADVERTENTtEN gelieve men ongezegeld ann den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. n e i. hebben, hetwelk zal ter lezing liggen, behalve aan het locaal van het Provinciaal Bestuur voornoemd, in de Logementen en Koffij- huizen waar de bestekken van waterstaatswerken gewoonlijk worden nedergelegd. Zaturdag vóór de besteding, zal zoo veel noodig, aanwijzing in loco worden gedaan; inmiddels zijn verdere informatien te beko- komen. bij den Hoofd-Ingenieur E. de Krityffte Haarlemen den Ingenieur P. J. II. Hagwardte Alkmaar. ST H 2X. HELDER en NIEUWEDIEP, G Mei 1854. Hel 4do bataljon van hel Gilo regemenl infanterie, onder het bevel van den snajoor de Sitlers, is heden mid dag, bij gunstig weder, alhier gearriveerd. Het werd bij zijne aankomst verwelkomd door officieren van het garnizoen en de marine en door do muzikanten van het harmoniegezelschap Vriendschap en Toonkunst, die het zelve onder het spelen van marschen lot aan het fort Kijkduin vergezelden. Den 3ilen Mei zijn te Goes govankelijk binnengebragt twee chevalliers d'industrio, uil Duilschland. Deze schijnen in de laatste dagen van hun verblijf in Duilschland, eene fabriek van valscho wissels te hebben opgezet en waren zoo goed geslaagd, dal zij in het bezit zijn gevonden cener som van 70,000. De bedrogenen kwamen nog juist tij lijds te Neuzen, om te verhoeden, dat het noord-amerikaanscho schip, dal reeds twee dagen gereed lag oin uit te zeilen, met de beide passagiers en den buit vertrok. Do Moniteur bevestigt thans het bombardement van' Odessa op 23 April. Het heeft plaats gehad door negen oorlogschepen en duurde bij het verzonden van dit berigt reeds 10 uren. Eene russische batterij was geheel en onderscheidene schepen in de haven verbrand. Over Weencn is voorts het bewgl óntvangehjÜAp hetj^! bombardement op 23 April geëindig(£werdwaarna {fe vloot weder Vertrok; vier fregatten zijn jetlr beschadigd gevVotden. Het paleis van den prins Woronsoff\^geh£el vernield.y i«y

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1