kü li et MEUWEDSEP. N°. 22, 1854, Be aanstaande verkiezing. ^\,«lGEN "Er G_ Ge> i1 TWAALFDE JAA51UAXG, Mmj Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuweditp, j)e prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. 1 A A M A <3 ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeid aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 23 M E E. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEKTOOGEN enz. Onder bijna algemeene toejuiching is het ministerie Thorbeclce opgetreden, in de plaats van het ministerie Donker-K.empena.er welks onmagt, om iets tot stand te brengen, voor iedereen was gebleken. Er bestond een algemeen vertrouwen, dat de grondwet ontwikkeling en bevestiging zoude erlangendat bij eene krachtige regering, orde en spoed in de administratie zoude geboren worden; cn bij een zuinig beheer de algemeene belangen des lands zouden worden behartigd. Het ministerie vond tegen zicli over eene kleine reactionaire partij, met de weinige aanhangers der met wrok en wrevel, over hunne aftredingvervulde personenvan de afgetreden ministers en de nog geringere groeniaanscbe partij. Deze vereenigden zich ter bestrijding van het ministerie Thorbeclce. "Wanneer slechts het belang des lands de drijfveer ware geweest, de strijd ware slechts denkbaar, waar men het ministerie van mis kenning der grondwet of van 's lands belangen, had kunnen be schuldigen, maar alle beschuldigingen op dat terrein leden schip breuk op liet gezond verstand der natie, die in alles zag en ge voelde, dat de verwachtingen, die de optreding van bet ministerie liad doen geboren worden, werden vervuld. De kieswet, de pro vinciale wet, de gemeentewet, werden als meesterstukken van wet geving geroemd, en zullen te meer gewaardeerd worden, wanneer zij door langere toepassing meer en meer in den geest der natie geworteld zijn. De vrije scheepvaart gaf onzen handel een vroeger ongekende bloei; de grondslagen voor liet telegraphen-net werden gelegd; aan de verbetering onzer rivieren, waarover men meer dan een halve eeuw delibereerde, zonder dat er iets tot stand kwam, werd een krachtige hand geslagen en daaraan aanzienlijke sommen ten koste gelegden toch vloeide bij zuinig beheer de schatkist over; de achterstallen werden gedekt en aanzienlijke sommen tot schulddelging aangewend. Het ministerie Thorbeclce hier onkwetsbaar, moest dus van een andere zijde worden aangevallen en men vond die zijde in de ar menwet. Hier vond men een terreinwaarop men hartstogten en wel kerkelijke hartstogten, in beweging kon brengen. De leus werd: de onafhankelijkheid der kerk is in gevaar!" Niets werd ge spaard om predikanten en kerkeraden in beweging te brengen, conceptadressen werden verspreid en zelfs voor den laster werd niet teruggedeinsd, Hoe weinigen begrepen dat zij den speelbal waren van een paar politieke partijenZouden zij bet ook thans inzienwanneer zij opmerken, dat tegen de armenwet, door het tegenwoordig ministerie ingediend, ofschoon op dezelfde beginselen berustende, en in enkele opzigten welligt verder gaande, dan het vroeger uitgekretenevol strekt geen aandrang tot het indienen van adressen is gekomen en honderden van kerkeraden, die vroeger petitioneerden, van da thans aangenomen wet naauwelijks iets vernamen. Ware de armenwet van Thorbeclce in beraadslaging gekomen had de discussie de strekking, het geoorloofde, het heilzame aan het licht gebragt, waarschijnlijk zoude voor het gezond verstand der natie de opgewondenheid zijn bedaard en de toeleg mislukt zijn. Maar kort voor dat tijdstip ontstond de bisschopsquacstie cn de reactionaire en groeniaanscbe partijen begrependat op de reeds door de armenwet in beweging gebragte kerkelijke authoriteitcn daarmede krachtig gewerkt kon wordendat het voor hen was het nu of nooit en de aanslag gelukte. Wanneer men thans alle liartstogt ter zijde stelt cn bedenkt dat tot alle voldoening aan de opgewondenheidde onbeduidende wet op de kerkgenootschappen tot stand kwamdie nu door de Groenianen in de Tweede Kamer zclven wordt bestempeld met den naam van eene politieke wet, wier bedoeling het alleen was, om de massa, die men in beweging had gebragt, te paaijen, dan durven wij de erkentenis verwachten, dat er misbruik is gemaakt van een gevoel van belangstelling in de kerk, dat men misleid is geworden, dat men tot eene machine is geworden van eene reactionaire of groeniaanscbe partij, waartoe men niet gerekend wil worden te behooren. En zouden de kiezers dan die combinatie, welke vroeger of later moet ontbonden worden en alleen kan leven onder het nega tief beginsel(als het een beginsel lieten mag) 0111 de constitu tionele partij van den invloed op dc regering te weren. Zouden de kiezers die tot liet bewustzijn zijn gekomen, dat zij misleid zijn geworden, die combinatie steunen? Zullen wij, die hechten aan den bloei waarin wij ons onder de leiding der constitutionele partij mogten verheugennu onze eigene belangen tegenwerken, of zal men in de stembus het bewijs neer leggen, dat wij geen transactie, noch reactie willen, noch tct bet eenig zaligmakend geloof der dordsche vaderen met een heerschende kerk in het verschiet, verlangen terug gevoerd te worden Zullen wij den ouden vriend en collega van van Hall, onze stem geven? of ons vereenigen op den standvastigen en onafhan- kelijken aanhanger van die constitutionele beginselen, waaronder wij het regt- kregen, om in de stembus ons oordeel uit tc spreken, waaronder wij ons vaderland bij vrije ontwikkeling jn bloei zagi toenemen? f fc. l-r*l /(A'S

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1