S. A. DE Moiiaaz. /91°- Voor ons is de keuze niet twijfelachtig en hun, die met ons de jj misleiding, waardoor de natie ten vorige jare, de dupe was van een paar politieke partijen, betreuren, bevelen wij aan, om zich met ons te vereenigen en hunne stemmen uit te brengen op den heer De ONTVANGER dezer gemeente waarschuwt degenen, die tol heden nalatig gebleven zijn, in tlo voldoening der belasting op de honden, om binnen 8 dagen na heden, aan deze hunne verpligting te voldoen aangezien de nalatigen daarna zonder uitstelzullen moe ten worden vervolgdwaarvan zij do kosten en onaange naamheden aan zich zelvcn zullen te wijten hebben. Helder den 27 Mei 1854. De Ontvanger voornoemd ZUSSEN. 1T IS ÏTW S IJD 11T S 1T. HELDER en N1EÜWEDIEP, 27 Mei 1854. Gister namiddag werd alhier de eerste steen gelegd van de commerciesluis. De hoofd-ingenieur van den waterstaat E. de Kruyff verrigtle deze plegtigheid en hield daarbij eene gepaste aanspraak, terwijl muziek en kanonschoten zich bij afwisseling deden hooren. Des avonds werden er vuurwerken afgestoken. Z. M. oorlogsloomboot Amsterdam, kapt. ter zee Span jaard, is gister namiddag van hier vertrokken naar Helte- vöetsluis. Z. M. heeft mei 1 Junij as. volgens ouderdom in rang bij het korps mariniers bevorderd, tot kapt, le kl. den kapt. 2e kl. F. C. R. baron Quarles van Ulïord tot kapt. 2e kl. den le luit. P. Prins, en tot lo luit. den 2,e luit. G. J. Steyn Parvé, en aan den 2o luit. oppervuurwerker bij de marine, H. La Fors verleend den rang van lo luit. bij hel korps mariniers. Bij het wapen der infanterie is bevorderd tot majoor, de kapitein Bros, van bet 4de bataljon 6de regement, alhier in garnizoen. De genomen proef door middel van inenting als voor behoedmiddel tegen de longziekte bij het rundvee, onlangs alhier op den stal van den veehouder Vroon genomen, mag men als gelukt beschouwen. Na verloop van vijf en dertig dagen vertoonden zich de kenleekenen der inenting op eene merkbare wijzede zwelling was beduidend en do ettering sterk. Het rund was gedurende dien tijd stug en graasde weinig; na verloop van drie dagen hield de ettering op, sloten zich de wonden en het beest is thans weder volkomen frisch en gezond. De heeren Niepce de Saint VictorFontaino en Picot, in Frankrijk zijn lot de ontdekking gekomen van een che misch praeparaatdal door do aanraking met water vlam vat en zekeren tijd door blijft branden. Proeven daarmede op het bassin van het paleis royal en op de Seine geno men zijn met den besten uitslag bekroond. Het water in het bassin stond een oogenblik als hel waro geheel in brand. Men begrijpt welk eene vreesselijke verwoesting deze nieuwe ontdekking onder eene vloot zou kunnen aanriglen. De brander, daarmede beiaden, zoude, zelfs wanneer hij inden grond goboord werd noodlottig voor de vloot worden ver mits de lading gelijk gezegd juist door de aanraking met water vuur zou vatten en een geheele vloot door eene zee van vuur zou omringen. Afloop der, op den 18den dezer, gehouden VEILING van Huizen en Landerijen. Na. 1. Vijf Woningen in de 2de Langestraat, wijk D, No. 105. Jao Snesirs, hoogste bod ƒ725. Strijkgeld 10. No. 2. Twee Woningen in wijk O No. 373. Bienhoff, hoogste bod ƒ310. Strijkgeld ƒ5, 11. Bolt, in slag gemijnd 70. No. 3. No. 4. No. f 380. Een Timmerloots op de Laan, sectie A, No. 2127. Gebroeders Korff, ƒ310. Geen strijkgeld. Twee Woningen in «ijk F, No. 302. Bienhoff, hoogste boj ƒ340. Strijkgeld ƒ5. L. Esbach iu slag gemijnd 55. 395. lluis en Erf in wijk E, No. 307. Strijkgeld ƒ5. II. J. Dekema, hoogste bod ƒ365. W. J. Maalsteed in slag gemijnd 20. ƒ385. No. 6. Een stuk Land, genaamd Jeruzalem groot 1 bunder 38 roeden en GO ellen of 607 buisduiner roeden, bij de huisduiner roede opgeveild. P. Sipkes, hoogste bod 2,50. Strijkgeld ƒ10. Albert de Vaan, in slag gemijnd 0,10. 2,60. Te zamen ƒ1578,20. No. 7. Een stuk Land, genaamd de Ton, groot 1 bunder 5 roeden en CO ellen of 462 huisduiner roeden. J. Hein, het hoogste bod ƒ3,25. Strijkgeld ƒ10. G. Korff Jr., in slag gemijnd 0,05. ƒ3,30. Te zamen 1524,60. NÓ. 8. Een stuk Land, genaamd Rolbergen, groot 1 bunder 64 roeden en 30 ellen of 719 buisduiner roeden. U. Smids, hoogste bod ƒ3,10. Strijkgeld ƒ15. S. Kikkert, in slag gemijnd 0,05. ƒ3,15. Te zamen ƒ2264,85. No. 9. Een stuk Land, in sectie B, No. 215, groot 2 bunders 71 roedeD en 30 elien of 1188 huisduiner roeden. H. J. Bekema, hoogste bod, ƒ1,2.5. Strijkgeld ƒ10. Te zamen 1485. No. i0. Een stuk Land, in sectie B, No. 269, groot 2 bunders 52 roeden en 80 ellen of 1107 huisduiner roeden. D. de Lange, hoogste bod ƒ1,10. Strijkgeld ƒ10. P. A. Beets, io slag gemijnd 0,05. No. 9 en 10 Gekombineerd ƒ1,15. .ƒ1485. 1273. Te zamen 1273. ƒ2758. Dit bod verhoogd door L. Jelgersma, met 16. Strijkgeld ƒ15. 2774. De kooper L. Jelgersma. No. 11. Een Koe- en Paardenstal in wijk F, sectie A, No. 2091. J. Sevenhuijsen Sr., hoogste bod 710. Strijkgeld '10. C. Giltjes, in slag gemijnd 200. No. 12. Een half Huis en Erf te Huisduinen, sectie B, No. 93. P. Kindt, hoogste bod 120. Strijkgeld ƒ3. No. 13, Een stuk Land verpacht, genaamd het Klaverstuk, voor 4 jaren,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 2