A d v e r t e n t i n. groot 97 roeden en 10 ellen of 42 0 huisduiner roeden. Opge- veild bij liet jaar. SI. Oelelmnns, hoogste bod ƒ83. Strijkgeld ƒ3. N. Vroon, in slag gemijnd 9. 92 per jaar. Afloop der, op den 22s!en dezer, gehouden VEILING van Huizen en Erven. Het Huis aan de Binnenhaven get. sectie C, No. 1211. lteijer Vos, hoogste bod ƒ5,000. Strijkgeld ƒ50. Opgehouden950. ƒ5,950. Idem Voorhuis, Biunenhayen wijk No. 114. Van den Burgh hoogste bod ƒ1,580. Strijkgeld ƒ20. Achterhuis J. H. Dekema G35. Strijkgeld 15. ƒ2,215. Drie Woningen in wijk AI, No. 7 8 en 9. Strijkg. ieder perc. lo gl. J. Smit, hoogste bod ƒ1,570. R. Vosafgemijnd 3. ƒ1,573. Drie Dito, 10, 11 en 12. J. Dijker hoogste bod ƒ1,710. Achterwoningen AI, No. 130 en 137. Jan Wagenaar hoogste bod ƒ1,400. Id. 2 Achterwoningen No 138 e« 139. Gerrit Versieegen, hoogste bod ƒ1250. Alles te ramen ƒ5933. ISurgei'Hjke Stand van 13 27 Mei 1854. GEHUWD: K. Ran en A. Jager. C. Keesoom en A. Goudsblom. M. Meerens en D. London. R. Visser en J. Schouten. C. L. Petroli en W. Kolder. F. J. L. Kenninck en C. van Hert. BEVALLEN: A. de Ring geb. Boutvens, Z. B. van den Broek geb. Reinderman, Z. J. A. Weijnen geb. Westhoff, D. W. F. F. van Sprang geb. d'Harvant, Z. J. Hen geb. Boon, Z. T. Poulie geb. Zon, D. N. J. Rosloot geb. Vis ser D. II. Gijsberts geb. Kamer, Z. D. Janzen geb. Wal raven, Z. S. de Jong geb. Gomes, D. J. W. Hendriks geb. Boendermaker, D. H. D. Munnik geb. Maij, D. H. van den Broek geb. van Duren, Z. A. Kossen geb. Bittcrie,Z. LEVENLOOS AANGEGEVEN 1. OVERLEDEN: M. van Velsen, 54 j. P. C. Broest, 53 j. J. E. Scbumaker, 16 j. J. Aenee, 2 j, J. Valken- steijn, 52 j. M. Tegel, 63 j. T. Zon, 20 j. AMBTSHALVE INGESCHREVEN: 1. ÏIGEZONOEIV. Aan de Redactie tan het Weekblad van den Helder en het Nieuwediep. Van hen die hier in de publieke zaak belangstellen lazen cr met genoegen uwe beschouwingen ter gelegenheid der aanstaande verkiezingenvoorkomende in uw weekblad van 22 dezercn wenschelijk is het dat uwe aanbeveling weerklank vindezoo in als buiten de Zaanlandsche kiesvereenigingonlangs ter dezer stede gevestigd en welke de kiezers van leden van de Tweede Ka mer der Sta ten-Generaal tegen Dingsdag, 30 dezer tot eene vergadering op roept. Wij -/.ouden ons dan ook kunnen bepalen tot eene adhesieware het nietdat hier nog velen zonder zich tegen den heer S. A. de Moraaz te verklaren voor eene herkiezing van den heer Rochussen zijn. Vraagt men henwaarom Zij zeggen R. zit nu eens in de Kamerhij is geen direct uitvloeisel der April-beweging en gaf ons geen reden zoo overwegend dat wij hem niet ook nu onze stem zouden gunnen. De zwakheid van die argumenten wordt bij eenig nadenken gevoeld. Eene lijdzame herkiezing behoort tot het vorig trappenstelseltoen er meer aan het believen van personen dan aan het welbegrepen belang der algemeene zaak werd gedacht cn de betrekking van volksvertegenwoordiger in veler oogen niet anders was dan een baantjeeene synecure. Het tegenwoordig kiesstelsel wraakt die soort van onverschilligheidmen herinnere zich toch levendig dat de verantwoordelijkheid des Gouvernements tegen over de ingezetenen zeer is verminderd sedert dezen hendie belastingen opleggen en over onze regten en dierbaarste belangen dikwerf beschikkensedert de ingezetenenzeggen wij, hunne wettenmakers zelve verkiezen. De heer Rochussen moge geen direct uitvloeisel zijn der A pril—bcwegingzij delings is hij dit, in onze schatting wel. In den treurigen strijd der hartstog- ten was er toen m Mei 1853 bij de meeste kiezers in dit district slechts ge dachte om den heer de Moraaz te doen vervangen door eenen kerkman. Er werd gekozen tusschen beginselen tusschen twee tegen over elkander staande rigtingencn omdat de heer R., als oud diplomaat fijn genoeg is, zich niet bloot te gevenenwaarschijnlijk door den aard zijner vorige betrekkingen de ontwerpenvan het tegenwoordiggelijk dat van elk opvolgend gouvernementin den regel wel door zijne stem zal helpen tot wet verheffen scheen zijn persoon in den strijd der meenigen tamelijk onschuldig. Men verycle echter niet dat hij door de kerkelijke en wel bijzonder door de reactionnaire en ultra-conservatieven, zelfs tot onze bevreemding door enkele vrijzinnigen werd aanbevolen. Wij zeggen door enkelenwant ruim 400 kiezers in dit district bragten hunne stem uit, niet op den heer Rochussen, maar op den ouö-minis ter Thorbeche. En vragen wij ons af, wat deed de heer R. dan toch om aanspraak op eene herkiezing voor vier jaren te hebben Wij antwoorden positief nietsten ware men als zoodanig zou moeten aanmerken zijne stem voor de wet op de kerkgenootschappenthans reeds onverholen eene mijstificatie van het goede Nederlandsche volk genoemdof wel zijn steeds getrouw stemmen voor de wetten tot verhooging der staatsuitgaven voor het scheppen van nieuwe of de verhooging der bezoldigingen tan andere ambten. En ware het anders, het zou bevreemding wekken, de antecedenten van den heer Rochussen leiden niet tot de opvatting dat hij zou zijn de voorstan der van een spaarzaam beheer, en wel het minste van eene schulddelging. Wij vergeten niet dat hij in 1843 als Minister van Financien het ontwerp cener wet voordroegdataangenomen zijndevoor de beursmannen profijtelijk zou zijn geweest, maar onze nationale schuld nominaal met ruim 140 millioen gulden zou hebben vermeerderd, oen ontwerp door alle staathuishoudkundigen als ver derfelijk uitgekreten en dat men alleen mag verwachten van staatsmannendie de monsterachtige spreuk après nons le déluge in hunne vanen voeren. Wekte de keuze van den heer R. in der tijd onze bevreemding wij wijten haar met u aan omstandigheden welke niet meer bestaan. Wij voegen bij uwe herrinnering dat hijin den staat der momentanele verlegenheid de eerste maal slechts met oene meerderheid van 7 stemmen werd verkozende opmer king, dat hij geene volstrekte meerderheid zou hebben bekomenwas de bus van het onderkiesdistrict Terschelling tijdiger aangekomen. Wij onderzochten of een geacht fabrikant of koopmanof ander inwoner der zaanlandsche gemeentengeschikt en geneigd zou zijnons mandaat aantenemen maar zijn er al geschikt en bekwaam te achten niemand schijnt lust te hebben zich gedurende nagenoeg de helft des jaars uit zijne private aangelegenheden le verwijderen. Wij ontveinzen niet, dat voor de aanstaande verkiezingen onze aandacht aan vankelijk was gevestigd op de vele verdienstelijke en talentvolle mannen, die buiten ons district mede door de beroering van hef vorig jaar niet werden her kozen maar na uw artikel te hebben gelezengelooven wijmet u de kandi datuur te moeten voorstaan van den heer de Moraazdie, wel is waar, geen diplomaat ismaar wiens vaste beginselen en cordaatheid ten algemeenen beste niet twijfelachtig zijn, die van Februarij 1S49 tot April 1853 de wetten hielp tot stand brengenwaardoor de stoffelijke welvaart der natie zoo tastbaar is vermeerderddie reeds eens door de zaanlandsche kiezers werkelijk is ver kozen en wien in 1853 na de ontbinding der kamer op nieuw de kandidatuur voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd aange boden, eene kandidatuur wel door ruim 600 stemmen bevestigd maar die schip breuk leed om redenen, die vele kiezers zich reeds nu liefst niet hooren herinneren. Men lierstelle dus wat men afbraken vergoede daarin de teleurstelling van zoovele welgezinden, die de woorden Koningen Vaderlanden het vorig jaar zoo schroomlijk misbruikt) minder in den mond dan in het hart hebhen. Zaandam, Mei 1S54. Eenige kiesgeregtigden. Heden nacht beviel voorspoedig van een welgeschapen ZOON, J. E. BERK, geholde huisvrouw van \Y. GROE- NEVELD. Amsterdam, 27 Mei 1854. Algemeene en hij zondere hennisgevincj.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 3