Een HUIS te HUUR, PUBLIEKE VERIÏOOPING, ont'erge'ee^en,'e CORNELIS STEENDIJK Directeur der Registratie en Domeinen in do provinciën Noordholland en UtrechtRidder der Orde van den Nederlandschen Leeuwwonende te Amsterdam als tol hel hierna vermeldo behoorlijk gemagligdroept bij deze op, de Houders van OBLIGATIEN ten laste van do Directie der Haven bij het Oudcschild op Texelter bijwoning eener algemeene vergadering op dingsdng den 30 Mei e.k.des middags ten 12 uren, ten Raadhuize der stad Amsterdamin te gaan door het ijzeren hek, ten einde overeen lo komen omtrent de aflossing der voormelde obligalien en de vereflenin" der verschenen en o o onbetaalde renten. Da Gemagtigden der Houders, welke niet in persoon moglen verschijnen, zullen dienen voorzien te zijn van eene behoorlijke volmagl in authentieker) of onderhand- schen vormin hel laatste geval gelegaliseerd en ge registreerd, wordendo tevens, zooveel noodig, indachtig ge maaktdat de houders of hunne gemagtigden, de obli galien zullen bchooren te verloonen. Amsterdam den 17 Mei 1854. De Directeur voornoemd STEENDIJK. van ouds genaamd de Schelvisch, bijzonder geschikt lol een LOGEMENT en TAPPERIJ, slaande in de langestraat aan den Helder, te bevragen bij M. de JONGH Jbz, Zoo lang de voorraad strekt, zullen bij den worden verkocht: Idem fijn kalfslederen, net bewerkt 4.25 Idem hooge Mansschoenen 1,75 Idem lage Mansschoener1.40 Idem hooge Mansschoenen1.50 Stoffen Dameslaarsjes1.70 Idem gekleurde en zwarte Rijgschocnljes >>1.10 Idem Vrouwenschoenen0.85 Lederen Vrouwen lage Schoenen 0.80 Groene, paarseho en zwarte Muilen 0.60 Jongens, meisjes en kinderen artikels, tot zeer lage prijzen. De ondergeleekende is ook ruim gesorteerd in gemaakte Manskleederen en Pelten, alles tegen verminderde prijzen; zullende niel nalaten hel geëerd Publiek, zooveel mogelijk, naar billijkheid te behandelen. J. STOUTENBEEK. Koopvaarders-Binnenhaven Nieuwediep. Krachtens hevel van den Edel Achth. Heer Begier Commissaris in de faillissementen van a. CONSTANTIJN P1ETER HOLST en CHARLES AN- TON LAMM heiden gehandeld hebbende onder de firma van HOLST Co, aan hel Nieuwediep, gemeen te Helder. en b. CONSTANTIJN PIETER HOLST, CHARLES ANTON LAMM WILLIAM GRANT MÜOREallen ge handeld hebbende onder do firma van HOLST Co. aan het Nieuwediep, gemeente Helder, worden opgeroepen, do bekende cn onbekende schuld- eischcrs, daar onder begrepen de bevoorregten cn dc pand- of hijpolheek-hebbenden in gezegde faillissementen, ten einde op Maandag den 19 Junij 1854 des voormid dags ten 11 ure in het locaal der Arrondissements-Regt- liank lo Alkmaar, op het gemeente huis aldaar, over lo gaan lol de verificatie der schuldvorderingen. De curator in voorschreven faillissementen C, BOONACKER. Op Donderdag den 1 Junij e.k. des voormiddags ten 10 ure, ten huize van J. C. BORGART,in het Logement de Gekroonde Laars aan hel Nieuwediep, van MEUBELEN HUISRAAD en INBOEDEL, mitsgaders GOUD en ZIL VERWERK enz. Daags lo voren lo zien. Tegen 1 Augustus e.k. wordt gevraagd eene be- r2wPji kwame KEUKENMEID, levens voor allo huiswerk WMm berekend, bij J. SCHOON. SES?" Do ondergeleekcnde heeft wederom ontvangen, eene sortering zwarte, LIJONSCHE ZIJDEN, IIEEREN HOE DEN, dito op VILT, dito met MECHANIEK; benevens witte en zwarte zijden KINDERHOEDEN STROOHOE- DEN en PETTEN enz, alles laatst model. T. GROEN, verkoophuis, Ie Nieuwediep. SESsr* De ondergeleekende geeft bij deze kennisdat zijne winkelzaak in TABAK SIGAREN KOFFIJ THEE, SUI KER als anderzints op Maandag den 29 dezer zal wor den geopend. Helder 27 Mei 1854. J. ZUSSEN. Abusivelijk VERRUILD eene zwarte voor eene brui ne PARAPLUIE. Te bevragen in hel Tcxelscho Veerhuis. bm nuen of twee GEMEUBELEERDE KAMERS worden ge- ||!-a vraagdin de nabijheid van de Haven. Opgaven van IH Jlconditicn en stand gelieve men, franco te zenden, bij den boekhandelaar C. J. HOOG VORST, aan den ka- naalweg, onder letter T. nieuwediep bij c. bakker bz. gedrukt bij s, g1ltjes.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 4