WEEKBLAD vis den "%JÈ iés LDEI1 es het NIEUWEDIEP. 1834. Be aanstaande verkiezingen. TWAALFDE JiARtiAXU, 23, te? G0/> Dit Weekblad wordl eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cenis. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVEKTENTIEN gelieve men ongezegeld aio den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prtis van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregl voor elke plaatsing. 5 JVH IJ. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGENVERTOOGEN enz. In ons vorig nummer wezen wij op de groote voordeelen welke wij onder het bestuur van het ministerie Thorbecke hadden genotenen trokken daaruit het gevolgdat zij die deze voordee len op prijs weten te stellenhunne stemmen zouden vereenigen op iemand, van wien de bewijzen voorhanden zijn, dat hij met warmte die beginselen is toegedaan, waaraan wij de, vroeger onge kende, voorregten te danken hebben. Er kan een tweede vraag rijzen, of het tegenwoordig ministerie verdient ondersteund te wordenzoodat wij onze stemmen zouden geven aan een erkenden aanhanger van hetzelve. Wat is er tot stand gekomen en hoe is het tot stand gekomen onder dit ministerie? Van de wet op de kerkgenootschappen behoeven wij weinig te zeggen. Zij werd als een calinerend middeltjfe der natie toegediend en in de Tweede Kamer nog zoo gewijzigd, dat alle ziel er uit geraakt is en nu ter gelegenheid van de beraadslaging over de armenwet, de minister zijne bevreemding te kennen geeft, dat de leden, die er niets tegen hadden, dat de staat de goedkeuring van zuiver kerkelijke inrigtingen aan zich behield, zwarigheid maakten tegen de bepaling, dat de regering ten minste inzage zoude nemen van de reglementen der diaconien betrekkelijk de armverzorging, die zoo naauw met de staatsbelangen zamenhangt antwoordt dc Groeniaan Lijnden hemin de zitting van den 10 Mei, dat de minister wel wistdat die wet op de kerkgenootschappen maar een politieks wet was dat is met andere woordendat men die wet niet an ders moest beschouwen, dan als een wet van het oogenblik, om de in beweging gebragte natie te doen bedaren, maar die men, nu bet doel bereikt was, om het vorig ministerie te doen vallen, gerust kon begraven. Verdient een ministerie aanbeveling, dat als middel, om zich te vestigen, misleiding bezigt? Maar heeft het ten minste de waardigheid tegenover den Paus beter dan het vorig ministerie gehandhaafd? Voor veertien dagen hebben wij reeds herinnerd, dat het van zijne eerste aankomst aan het bewind, de waardige houding der vorige ministers verloochende, den gezantdie bevel tot verwijdering uit Rome had ontvangen gelastte daar te blijven, en dat het een der ministers, als buiten gewoon gezant aan den Paus zond, om hem met de wet op de kerkgenootschappen te bevredigen, en de goedkeuring des Pausen welligt kocht met de belofte, dat de wet nooit zoude worden toe gepast en de bisschoppen behoorlijke tractementen zouden erlan gen. Dit is ten minste de uitkomst geweest. Wij hebben de bisschoppen van Utrecht, van Haarlem enz., behouden. Zij wor den bovendien thans gesalarieerd. Verdient dat ministerie dc steun van hen, die tot inzage komen, dat zij ten vorige jare misleid zijn geworden, en dat wat hun naauw ter harte ging, eene bespotting was bij de raddraaijers? De minister van koloniën, die met die van marine en van oorlog, uit het eene ministerie in het andere overliep, met verloochening van vroeger verkondigde beginselen, die voor de ministeriele por tefeuille werden ter zijde geschoven, draagt den Koning op 13 Januarij, een besluit voor, waardoor meer dan door eenig regle ment het autocratisch gezag in onze koloniën wordt gehandhaafd, en ieder ambtenaar of gewezen ambtenaar op strenge straf en verbeurte van pensioen wordt verboden, om eenig misbruik openbaar te maken, waardoor het (reeds mat geslepen) glazen huis van Baud voor goed met zware muren wordt omringd, opdat het oog der natie niet zoude zien, wat daar achter gebeurde. De minister vau oorlog, lid eener groeniaansche kiezersvereeni- gingziet zich genoodzaakt de wet op de inkwartiering intetrekkeri ofschoon hij verklaard had, dat het land cr niet zonder kon be staan, maar blijft aan zijn post en doet ons een suppletoire be grooting van ruim een millioen present, voor uitgaven, die allen voorzien waren, maar die onder beroep op het oostersch geschil moest worden ingesmokkeld; die als zijn oordeel te kennen geeft, dat oorlog op den duur anderhalf millioen meer dan vroeger zal moeten kosten, maar toestemt, dat het amendement, waarbij als grond der verhooging dc buitengewone omstandigheden van eenen elders gevoerden oorlog worden opgegeven, in de considerans dei- wet wordt opgenomen. De indische muntwet komt tot stand, maar gelicel omgewerkt door de amendementen van den vorigen minister van Bosse en daardoor alleen aannemelijk geworden. Bij het voorstel der negen leden, tot afschaffing der tonnegelden en van den accijns, bevestigt de minister van financiëndat de schatkist de opbrengst niet missen kandat de berekeningen valseh zijn, en weinige dagen later blijkt uit de, blijkbaar met voordacht ingehouden, staten dat nog overtroffen. In het interimair tijdvak, na de aftreding van van Doorn, als minister van financien, komt van Hall, die de oude lust naar beurskunstenarijen niet kan betoomenmet-eeii conversiepla den dag, dat in een geheimzinnig duister gehuld,, door deie%\ zelfs onzedelijk wordt genoemd, cp door zijn opvolger,/'onder het iv -1 de ontvangsten de raming der voorstellers

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1