WEEKBLAD vu des IICLDEii es het NIEUWEBiEP. N°. 24. 1S54. De aanstaande verkiezingen, 11 vy TWAALFDE JAAE&UANO Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwcdiep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A BT A G v; u o1G E N o w; G0, ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiker, regel meer 15 centco, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 12 J U IJ. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEKTOOGEN enz. In onze drie laatste nummers hebben wij de redenen doen kennen, die ons hebben bewogen, de herkiezing van den heer Rochussen te bestrijden. De keuze der kiezersvereeniging aan de Zaan, die dit aftredend lid tot haren kandidaat heeft verklaard, heeft op onze beschou wingen, noch op ons besluit eenigen invloed kunnen uitoefenen. Een kiezersvereeniging deelt zelden de gronden mede, waarop zij haar besluit gevestigd heefthare zamenstelling maakt dit dikwerf niet mogelijk. Zijn onze informatien juist, dan heeft tot die gunstige stem ming de lompen-quaestie veel medegewerkt. Een commissie uit papierfabriekanten, die hare bezwaren tegen de opheffing van het verbod van uitvoer aan de afgevaardigden uit ons district per soonlijk hadden voorgedragen, zijn zoo vriendelijk ontvangen en met zoovele schoone beloften naar huis gegaan, dat hij inenigen voorstander en vriend daardoor verworven heeft. Gemakkelijke hoffelijke manierenzich plooijende naar de om standighedenglad van tong, innemend waar hij het wezen wil, ziedaar Rochussen Die eigenschappen hebben hare verdiensten maar in een kamerlid verlangt men iets anders. In een kamer lid wordt werkzaamheid, kundeen in het bijzonder zelfstandig heid vereischt. Voor die betrekking verlangt men iets anders, dan iemand, die in alle rigtingen met het ministerie stemt, al deden zijne redevoeringen een stem tegen het ministerie verwachten. De heer Rochussen steunde het ministerie in de wet op de kerkgenootschappenwaarmede de goê gemeente is gemystificeerd en in den strijd over het behoud der belasting op het geslagt en, ofschoon in woorden toestemmende in de bezwaren, die tegen het privilegie, dat aan stoommeelmolenaars gegeven zal worden, door de kamers van koophandel zijn aangevoerd, stemt hij vóór de wet.Toen de minister van koloniën, geïnterpelleerd door den heer v. lick over het beruchte besluit, volgens welke de ko loniale administratie voor de natie wordt gesloten, op hoogen toon met miskenning der regten van de vertegenwoordiging, ja met miskenning der parlementaire beleefdheid had geantwoord, zonder eenige inlichting te geven, stemt hij met de motie van Groen, dat de kamer zich te vreden verklare over de gegeven inlichting! In der tijd toen de heer Rochussen nog minister was, behoorde het tot de eigenaardigheid van vele kamerleden, om tegen eene wet te spreken en voor de wet te stemmen dikwerf op grond van buitengewone omstandigheden, die van 1830 tot 1848 altijd het voorwendsel waren om de herziening; der grondwet tegen te houden. In de laatste jaren waren wij aan die manier ontwend, en wij wenschen haar niet terug. Wij wenschen niet door de keuze van den heer Rochussen aan een ministerie een steun te geven, dat, door misleiding op een zetel gekomen, transigerende en laverende zijn leven rekt, terwijl het niemand voldoetomdat het geen vaste rigting heeft. Dit gemis aan besef van kracht, verderfelijk voor de binncn- landsehe aangelegenheden, is niet minder noodlottig voor onze betrekking met vreemde mogendheden. Uit de onlangs gehou den interpellatie aan den minister van buitënlandsche zaken verne men wij, dat hij niet weet, waarom een fransch oorlogschip in onze neutrale havens vertoeft. De minister vindt daar niets vreemds inofschoon neutrale havens slechts bij storm of rampen voor de oorlogvoerenden worden open gesteld, en de opgave van de reden van het binnenvallen altijd gevorderd werd. Niet onaanzienlijk is het getal hollandsche schepen die, profite rende van de neutraliteit, naar Archangel of andere niet geblokkeerde havens gestevend zijn. Welk gevaar mag hun dreigenindien Eusland het verblijf van een fransch oorlogschip in onze havens als eene verbreking der neutraliteit beschouwt. Dat de minister niet weet wat het fransche oorlog schip in onze havens heeft te doen, is een bewijs van zwakheid, (fj die echter niemand mag bevreemden, die zich herinnert, hoe meu zelfs den Paus permissie vroeg voor de wet op de kerkgenootschappen. Waarlijk de vreemde mogendheden zijn niet blind zij worden zeer goed omtrent den toestand der regeringen door hunne ge zanten ingelicht en men meent bij eene wijfelende en transigerende, vrij wat meer te kunnen doen, dan waar men weet vastheid van beginselen en kracht van wil te zullen ontmoeten. Zullen wij nu die wijfelende regering steunen in de keuze van den vriend des heeren van Hall. Zijdie in de kiezersvereeniging te Zaandam den heer RocJmssen hebben voorgedragen en hunne stemmen hem hebben toegezegd, gelieven wel te bedenken, wat zij doen, waarom zij zoodanige keuze zouden uitbrengen. Wij meenen onze gronden te hebben doen kennen, waarom wij Zie het betoog van professor G. \V. Vreedein de utrechtsche courant, overgenomen in de Grondwet van 7 Junij. (f) Bestaat er een redendie de minister meent niet te kunnen zeggenhet w feit zoude veel meer verontrustend zijn, veel grooter .gevaren doen ducht^.£

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1