WEEKBLAD van den HELDER en het NIEUWEDIEP. ÉfliÊè N°. 25. 185 4. AANBESTEDING. AANBESTEDING. XT X E U" W S 7 XJ D X1T O- E XT. TWAALFDE JAARGANG. Dit Wockblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. De prijs is 80 cents in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert tich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woon u V G O MAANDAG ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld nnn den Uilgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des Idags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 19 JUK IJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, zijn voornemens op vrijdag den 30n Junij 1854, des namiddags len een ureaan het Raadhuis, in het open baar, alleer. bij inschryving, aan te besteden: Hel doen van eenig TIMMER- METSEL- en SCHIL DERWERK. aan de plaatselijke gebouwen. Het bestek en de voorwaarden dezer aanbesteding, ligt, alle werkdagen op de gewone kantooruren, ter lezing aan de Secretarie. Helder, 14 Junij 1854. A. BOOMSMA waarn. Burgemeester L. VERHEIJ, Secretaris. Op Woensdag den 21sten Junij 1854, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commis saris des Konings in de provincie Noordholland, of, bij afwezig heid van Z. H. E. G.door een der leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed: Het stellen van rietschuttingen op het strand en in den buiten duinregel tusschen Kijkduin en Petten. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving, gelijk is vermeld in artikel 6 van het bestek, waarop zij zal plaats heb ben, hetwelk zal ter lezing liggen, behalve aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur voornoemd, in de logementen en koffijhuizen waar de bestekken van waterstaatswerken gewoonlijk worden neder- gelegd. Acht dagen vóór de besteding zal, zoo veel noodig, aanwijzing in loco worden gedaan; inmiddels zijn verdere informatien te be komen bij den Hoofd-Ingenieur E. de Kruyff, te Haarlem, en den Ingenieur P. J. II. Haywardte Alkmaar. HELDER erf NIEUWEDIEP, 17 Junij 1854. Naar men verneemt, heeft de minister van Binnenland- sche Zaken de aandacht der gemeentebesturen doen ves tigen op do in 1855 le houden Tentoonstelling van voorwerpen van Landbouw en Nijverheidmet het doel lot aanmoediging, dat ook Nederland, op die Tentoonstelling waardiglijk worde vertegenwoordigd. De Hoofdcommissie voor deze Tentoonstelling is gevestigd te Amsterdam, waarvan is lid en fungerend secretaris Mr. W. J. C. van Hasseltaan wien de belanghebbenden zich te dier zake zullen kunnen adresseren. Gisteren avond, tusschen 11 en 12 ure, heeft eene reeds bejaarde vrouw pogingen gedaan om zich, door middel van verdrinking, het leven le benemen; zij had zich langs de sleenglooijing alhier in zee gestort, doch door tijdige hulp is zij met inspanning van krachten aan een anders gewissen dood onttrokkendaarna overgebragt naar de ziekenzaal der ge meente, is zij aldaar door den in de nabijheid wonenden officier van gezondheid M. R. Gantzcp eene wijze ver pleegd die meer dan openlijke hulde en erkentelijkheid verdient; geen dorre pliglsbelrachling maar zuivere mensch- lievendheid was hier de drijfveer tot handelen. Tot werken niet meer in staat en geheel van geld ont bloot, schijnt de vrees voor armoede en gebrek haar tot dien wanhopigen stap gebragt te hebben. Eene zorgvuldige verpleging behoevende, wordt zij aan de algemeene liefda digheid aanbevolen; terwijl de heeren L. Verheij en IV. J. Maalsteedzich bereid verklaron lot het ontvangen van liefdegiften, om die tot welzyn der vrouw le doen aanwenden. De verjaardag van H. M. de Koningin wordt heden alhier op de gebruikelijke wijze, tegelijk met den geboorte dag des Koningsherdacht. De afloop der jl. dingsdag in het hoofdkiesdislrict Alkmaar gehouden verkiezing voor een lid van de Tweede Kamer der Stalen-Generaal is als volgt: Uitgebragto geldige stemmen 1204, volstrekte meerder heid 603. HerkozeD de heer J. J. Rochussen met 889 stommen. Op den heer de Moraaz waren 280 stemmen uitgebragt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1854 | | pagina 1